Råd till kom­mu­ner för att stop­pa ter­ror

Göteborgs-Posten - - Jesper Bengtsson -

Hur ska for­don­s­at­tac­ker för­hind­ras i fram­ti­den? Nya råd från Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting (SKL) ska hjäl­pa stä­der i lan­det att bätt­re kun­na hej­da ter­ror­at­tac­ker av det slag som ge­nom­för­des i Stock­holm i april 2017.

Rå­den rik­tar in sig på for­don­s­at­tac­ker i stads­mil­jö och har ta­gits fram i sam­ar­be­te med po­li­sen, Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap (MSB) och någ­ra kom­mu­ner. Det po­äng­te­ras att rå­den, som kom­mer i form av en skrift , in­te gör an­språk på att va­ra hel­täc­kan­de, ut­an sna­ra­re är en start­punkt för ar­be­tet.

– Det ges för­slag på vil­ka ty­per av fy­sis­ka åt­gär­der som kan pla­ce­ras ut. Det kan hand­la om ce­ment­block, men ock­så and­ra ty­per av hin­der, sä­ger Erik Le­van­der, hand­läg­ga­re på SKL. (TT) SAM­HÄL­LE:

Ar­kiv­bild: TO­MAS ONE­BORG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.