Flyk­ting gör in­te att svens­kar flyt­tar

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Svensk­föd­da väl­jer in­te bort om­rå­den där flyk­ting­ar bo­sät­ter sig, en­ligt en ny rap­port. I stäl­let ver­kar det va­ra and­ra fak­to­rer som av­gör om flytt­las­set går. De se­nas­te de­cen­ni­er­na har be­folk­nings­ök­ning­en till stor del dri­vits av in­vand­ring, och det här har bland an­nat lett till dis­kus­sio­ner om bo­stads­segre­ga­tion och hur den ska kun­na mins­kas. Men är det så att svensk­föd­da väl­jer att ge sig av när flyk­ting­ar flyt­tar in i grann­ska­pet?

Sva­ret på frå­gan är nej – in­te nöd­vän­digt­vis. Rap­por­ten drar slut­sat­sen att en ”rik och väl­ut­bil­dad” per­son vill bo med and­ra ri­ka och väl­ut­bil­da­de, sna­ra­re än att en per­son född i Sve­ri­ge vill bo med and­ra svensk­föd­da. SAM­HÄL­LE:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.