”Här sprack Al­li­an­sen”

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - KARIN JANSSON karin.jansson@gp.se

C och L stop­pa­de i går M-le­da­ren Ulf Kris­ters­sons för­sök att bil­da re­ge­ring. ”Här sprack Al­li­an­sen”, sä­ger stats­ve­ta­ren Jo­nas Hinn­fors.

Jo­nas Hinn­fors, stats­ve­ta­re på Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, tror att går­da­gens be­sked är slu­tet på Al­li­an­sen och ska­par ett yp­per­ligt lä­ge för S att för­hand­la.

– Med för­be­håll för att man kanske kan lap­pa ihop det som spruc­kit, här sprack Al­li­an­sen. Det här är ock­så en kamp om vem som ska be­skyl­las för att den spric­ker, sä­ger han.

– Det som blott­läggs idag är den li­be­ral­kon­ser­va­ti­va bred­den i Al­li­an­sen, som man i tio år va­rit duk­ti­ga på att hål­la ihop. Me­dan Eb­ba Busch Thor ute­slu­ter al­la kon­stel­la­tio­ner där Al­li­an­sen är i re­ge­ring med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är nu An­nie Lööf be­redd att in­klu­de­ra S i en så kal­lad sam­lings­re­ge­ring. HAN TROR ATT det i för­läng­ning­en kan in­ne­bä­ra en glid­ning i själ­va sak­po­li­ti­ken.

– De lan­dar nu i di­stinkt oli­ka idéer om hur de ska lö­sa det här. I för­läng­ning­en kan det byg­ga på att man even­tu­ellt ock­så har oli­ka upp­fatt­ning­ar om po­li­ti­kens in­ne­håll, där de li­be­ra­la po­li­ti­ker­na ute­slu­ter kon­ser­va­ti­va idéer. Björ­klund och Lööf vill in­te ris­ke­ra att ham­na i en si­tu­a­tion där de blir be­ro­en­de av SD-stöd. För vad man än tyc­ker om SD så är de ju ett an­ti­li­be­ralt par­ti.

Sam­ti­digt som Al­li­an­sen bör­jat spric­ka upp av egen kraft ham­nar Stefan Löfven i ett lä­ge där han kan bör­ja för­hand­la, en­ligt Hinn­fors. – DET HAR LÄNGE va­rit en lin­je för S att slå in en kil mel­lan Al­li­ans­par­ti­er­na. Är man nu be­redd att fö­ra dis­kre­ta för­hand­ling­ar och kom­ma med långt­gå­en­de po­li­tis­ka sak­frå­gor som kan va­ra loc­kan­de för C och L?.

Om S skul­le ge ef­ter på vis­sa sak­frå­gor skul­le Löfven kun­na loc­ka till sig Björ­klund och Lööf, tror han.

– Om man ger nå­got or­dent­ligt. Det kan ock­så miss­lyc­kas för att det är ett för stort steg för L och C att ta. Nu gäl­ler det att ha fing­er­topps­käns­la och ta re­da på vad den in­ter­na or­ga­ni­sa­tio­nen sä­ger.

JO­NAS HINN­FORS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.