Upp­gif­ter i går kväll: Kris­ters­son ger upp

Göteborgs-Posten - - Nyheter - MA­RIA DAVIDSSON PE­TER WALLBERG LARS LARS­SON

POLITIK Mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­sons se­nas­te re­ge­rings­för­slag stop­pas av Cen­tern och Li­be­ra­ler­na. Han upp­ges nu ge upp för­sö­ken att bil­da re­ge­ring.

Kris­ters­son ska re­dan på sön­da­gen, på egen be­gä­ran, in­for­me­ra riks­da­gens tal­man om det svå­ra lä­get. En­ligt Ekot kom­mer mo­de­rat­le­da­ren då att med­de­la att han ger upp för­sö­ken att bil­da en re­ge­ring. Där­med kan upp­dra­get kom­ma att läm­nas över till en an­nan par­ti­le­da­re.

Mo­de­ra­ter­na vill var­ken de­men­te­ra el­ler be­kräf­ta Ekots upp­gif­ter. Par­ti­et hän­vi­sar till den press­kon­fe­rens Kris­ters­son ska hål­la i dag ef­ter sitt mö­te med tal­man­nen. KRIS­TERS­SON SKUL­LE HA läm­nat sin slut­rap­port till tal­man­nen först på tis­dag, men ef­ter be­ske­det från C och L be­gär­de han att mö­tet ti­di­ga­re­la­des.

Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf och Li­be­ra­ler­nas Jan Björ­klund med­de­la­de på var sin press­kon­fe­rens att de­ras par­ti­er kom­mer att rös­ta nej till Kris­ters­son som stats­mi­nis­ter i en mo­de­rat en­par­ti­re­ge­ring el­ler i en re­ge­ring med M och KD.

De står ock­så fast vid att in­te sät­ta sig i en Al­li­ans­re­ge­ring som in­te har stöd över block­grän­sen. En så­dan re­ge­ring skul­le bli be­ro­en­de av stöd från SD.

Där­med föll bå­da de för­slag som Kris­ters­son ha­de tänkt läg­ga fram för riks­da­gens tal­man på tis­dag. M-le­da­ren be­kla­gar be­ske­den. ”Jag an­ser att det är en skyl­dig­het mot väl­jar­na att fullt ut för­sö­ka ge­nom­fö­ra vår politik. Och ge­nom att son­de­ra och slut­li­gen fö­re­slå ett an­tal re­a­lis­tis­ka och ge­nom­för­ba­ra re­ge­rings­al­ter­na­tiv, för­ank­ra­de i Al­li­an­sen och i Al­li­an­sens politik, har jag gjort just det­ta.”, skri­ver Kris­ters­son i en kom­men­tar.

Även Krist­de­mo­kra­ter­nas le­da­re Eb­ba Busch Thor be­kla­gar be­ske­det från L och C.

– Det gör mig be­svi­ken och led­sen att två av mi­na Al­li­an­skol­le­gor har lan­dat i det som de gör i dag, sä­ger hon. EN­LIGT BUSCH THOR ha­de Kris­ters­son kun­nat bli stats­mi­nis­ter i näs­ta vec­ka om man vå­gat prö­va en Al­li­ans­re­ge­rings stöd i riks­da­gen. Det för­ut­sät­ter dock att SD skul­le släp­pa fram en så­dan re­ge­ring. SD har sagt att de ska stop­pa var­je re­ge­ring som in­te ger dem in­fly­tan­de och KD-le­da­ren an­ser att SD ska tving­as att ta ställ­ning i en skarp om­röst­ning.

Busch Thor kan även tän­ka sig Kris­ters­sons and­ra för­slag, det vill sä­ga en mind­re mo­de­rat­ledd re­ge­ring be­stå­en­de av en el­ler två and­ra Al­li­ans­par­ti­er. EB­BA BUSCH THOR (KD)

– En Al­li­ans­re­ge­ring som be­står av fär­re par­ti­er än fy­ra kan in­te be­teck­nas som en Al­li­ans­re­ge­ring, sä­ger C-le­da­ren An­nie Lööf.

Bå­de Lööf och Björ­klund vill fort­fa­ran­de ha en Al­li­ans­re­ge­ring som har block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te med fram­förallt S. Mo­de­rat­le­da­ren Kris­ters­son gav dock i tis­dags be­ske­det till riks­da­gens tal­man att den vä­gen var stängd.

– Al­la möj­lig­he­ter till det­ta är än­nu in­te ut­töm­da, häv­dar än­nu An­nie Lööf.

– Cen­ter­par­ti­et kom­mer in­te att bry­ta sig loss från Al­li­an­sen för att in­gå i en S-ledd re­ge­ring, sä­ger hon.

Bå­de hon och Björ­klund vill att Kris­ters­son får mer tid av tal­man­nen för att fort­sät­ta son­de­ring­ar­na för en re­ge­ring med block­ö­ver­skri­dan­de stöd. BJÖR­KLUND VILL ATT tre nya re­ge­rings­al­ter­na­tiv prö­vas. Ett är en re­ge­ring med Al­li­an­sen och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. L-le­da­ren på­pe­kar att en så­dan ko­a­li­tions­re­ge­ring än­nu in­te dis­ku­te­rats. Det and­ra al­ter­na­ti­vet är en ko­a­li­tions­re­ge­ring med S och M. Det tred­je är en re­ge­ring med Al­li­an­sen och MP.

MP har vis­ser­li­gen sagt nej till Mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­son om stats­mi­nis­ter, men Björ­klund me­nar att det är ett nytt lä­ge om MP får va­ra med i en re­ge­ring.

Li­be­ra­ler­na kan kom­ma att om­prö­va sitt nej till en re­ge­ring med M och KD först ef­ter att de tre nämn­da al­ter­na­ti­ven prö­vats.

– Det­ta vo­re en svag re­ge­ring och då­ligt för Sve­ri­ge. Dess­utom ris­ke­rar det le­da till in­fly­tan­de för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Det är ett då­ligt al­ter­na­tiv, sä­ger Björ­klund.

”Det gör mig be­svi­ken och led­sen att två av mi­na Al­li­an­skol­le­gor har lan­dat i det som de gör i dag”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.