Hög ohäl­sa bland äld­re i Väst­ra Gö­ta­land

Göteborgs-Posten - - Nyheter - PIA SVENSSON

SJUKVÅRD Psy­kisk ohäl­sa är van­li­ga­re hos per­so­ner över 65 år jäm­fört med per­so­ner mel­lan 18 och 64 år. Väst­ra Gö­ta­land och Hal­land ham­nar på and­ra och tred­je plats på lis­tan med högst an­del äld­re i lan­det som fått vård för psy­kisk ohäl­sa. Högst an­del äld­re som be­hand­lats för psy­kisk ohäl­sa finns i Kro­no­berg tätt följt av Väst­ra Gö­ta­land och Hal­lands län. Näs­tan fy­ra av tio över 65 år har fått vård för psy­kisk ohäl­sa i Väst­ra Gö­ta­land och Kro­no­berg. Mot­sva­ran­de siff­ra för Norr­bot­ten, som har lägs­ta an­del i lan­det, är tre av tio. Det vi­sar en ny rap­port från So­ci­al­sty­rel­sen. I SNITT HAR en tred­je­del av lan­dets in­vå­na­re över 65 år har vår­dats för psy­kisk sjuk­dom in­om slu­ten el­ler öp­pen­vår­den in­om psy­ki­a­trin el­ler an­vänt psy­ko­far­ma­ka. SYF­TET MED RAP­POR­TEN är att lyf­ta frå­gan om psy­kisk ohäl­sa bland äld­re hos lands­ting och kom­mu­ner. 2016 ha­de 34 pro­cent av al­la över 65 år vår­dats för psy­kisk sjuk­dom el­ler an­vänt psy­ko­far­ma­ka. I grup­pen med per­so­ner mel­lan 18 och 64 år var an­de­len 17 pro­cent. Kal­le Brand­stedt är So­ci­al­sty­rel­sens ut­re­da­re.

– Jag re­a­ge­ra­de över att vi fann en väl­digt hög fö­re­komst av ohäl­sa bland de äld­re re­la­tion till den yng­re grup­pen. Den vi­sar ock­så att den psy­ko­far­ma­ka som skrivs ut till äld­re skrivs ut i hög grad in­om van­li­ga pri­mär­vår­den och in­te av spe­ci­a­lis­ter, som i den grup­pen yng­re, sä­ger han.

Det finns allt­så en hög fö­re­komst av hög psy­kisk ohäl­sa bland äld­re om man ser till vård och för­skriv­ning av lä­ke­me­del. Trots det vi­sar So­ci­al­sty­rel­sens rap­port att äld­re skat­tar sin psy­kis­ka häl­sa som bätt­re än per­so­ner som står mitt i li­vet.

– De upp­ger att de har mind­re be­svär av ängs­lan, oro och ång­est jäm­fört med yng­re och en läg­re an­del bland de äld­re upp­ger att det haft tan­kar på att ta si­na liv. Vi tror där­för att me­to­der­na för att mä­ta den själv­upp­lev­da psy­kis­ka ohäl­san in­te är op­ti­me­ra­de för äld­re, sä­ger Kal­le Brand­stedt.

So­ci­al­sty­rel­sens rap­port vi­sar att äld­re skat­tar sin psy­kis­ka häl­sa som bätt­re än per­so­ner som står mitt i li­vet

SUICID ÄR OCK­SÅ van­li­ga­re hos äld­re, främst män, än i grup­pen 20-64 år. I grup­pen män över 65 år är det cir­ka 23 per 100 000 in­vå­na­re som tar sitt liv jäm­fört med med cir­ka cir­ka 19 i grup­pen män 20-64 år. Mot­sva­ran­de siff­ra bland män i ål­dern 80-84 år cir­ka 34 per 100 000 in­vå­na­re.

Sta­tisti­ken över vil­ken vård som äld­re och yng­re fått 28 da­gar fö­re suicid vi­sar att äld­re i stör­re ut­sträck­ning vår­dats in­om den so­ma­tis­ka vår­den, me­dan per­so­ner i ål­ders­grup­pen 18-64 år i hög­re grad vår­dats in­om psy­ki­a­trin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.