Här är ho­ten mot bolå­ne­kun­der­na

Göteborgs-Posten - - Nyheter - JOHANNA CEDERBLAD

BOSTAD Tre fak­to­rer må­las upp som hot mot de svens­ka bolå­ne­kun­der­na. Men hos myn­dig­he­ter­na är oron mått­lig. Frå­gan är om lån­ta­gar­na ska sit­ta li­ka lug­na trots oros­mol­nen.

Många är oro­li­ga för svens­kar­nas skuld­berg. Det brit­tis­ka ana­lys­fö­re­ta­get Ox­ford Eco­no­mics pe­ka­de ex­em­pel­vis ut Sve­ri­ge som det land som har den mest aku­ta si­tu­a­tio­nen på bo­stads­mark­na­den. Det­ta på grund av skul­der­na, rap­por­te­ra­de Bloom­berg ny­li­gen. MEN TROTS AL­LA far­hå­gor fort­sät­ter svens­kar att lå­na till hus och lä­gen­he­ter som ald­rig förr. Här är ho­ten som bolå­ne­kun­der­na har att han­te­ra:

Skuld­sätt­ning­en fort­sät­ter att öka även om ök­ning­en har pla­nat ut nå­got, sä­ger Mag­nus Karls­son, av­del­nings­chef för mak­ro­a­na­lys på Fi­nansin­spek­tio­nen (FI).

Svens­kar­na fort­sät­ter att lå­na till hus och lä­gen­he­ter som ald­rig förr. Många var­nar för kon­se­kven­ser­na.

I feb­ru­a­ri var hus­hål­lens to­ta­la skul­der 3 836 mil­jar­der kro­nor, vil­ket mot­sva­rar 83 pro­cent av brut­to­na­tio­nal­pro­duk­ten, BNP.

FI har lagt hår­da­re krav på ban­ker­na, för att de ska kla­ra en bolå­nekris, och ny­li­gen skärp­tes kra­vet på ban­ker­nas re­serv­ka­pi­tal för att de ska ha peng­ar i be­red­skap om kri­sen kom­mer. I många bo­stads­rätts­för­e­ning­ar, sär­skilt i ny­pro­duk­tion, är för­e­ning­ens skuld­sätt­ning hög.

På Bo­ver­ket är man in­te sär­skilt oro­lig för svens­kar­nas bolån, ban­ker­na har an­tag­li­gen ta­git i med god mar­gi­nal, tror Mi­kael Nord­ström, en­hets­chef för bo­en­de och sam­hälls­ut­veck­ling på Bo­ver­ket. – MEN VI KÄN­NER mer oro för för­e­ning­ar­nas lån, sär­skilt i nya bo­stads­rätts­för­e­ning­ar. De kan till­sam­mans med lån­ta­gar­nas eg­na lån bli en stor skuld, sä­ger han.

Riks­ban­ken har i sin se­nas­te pen­ning­po­li­tis­ka rap­port ut­lo­vat en rän­te­höj­ning an­ting­en i de­cem­ber el­ler i feb­ru­a­ri från den nu­va­ran­de mi­nus­rän­tan på 0,50 pro­cent.

I så fall föl­jer man den glo­ba­la ut­veck­ling­en. Nor­ge höj­de styr­rän­tan all­de­les ny­li­gen och den ame­ri­kans­ka central­ban­ken Fed har höjt sin styr­rän­ta för tred­je gång­en i år. Fed flag­gar för yt­ter­li­ga­re en höj­ning i år, där­ut­ö­ver tre höj­ning­ar näs­ta år. HÖJDA RÄNTOR IN­NE­BÄR dy­ra­re bolån. Frå­gan är hur det kom­mer att på­ver­ka bolå­ne­ta­gar­nas eko­no­mi, och bo­stads­pri­ser­na?

– Mot­stånds­kraf­ten mot rän­te­höj­ning­ar är bätt­re nu. De fles­ta kla­rar höjda räntor och kan fort­sät­ta be­ta­la si­na räntor och amor­te­ring­ar, men ris­ken är att hus­håll med sto­ra skul­der be­hö­ver mins­ka sin kon­sum­tion, sä­ger Mag­nus Karls­son.

Bild: TOMAS ONEBORG

MÖR­KA MOLN TORNAR UPP SIG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.