20 års in­sat­ser för pap­pers­lö­sa

Göteborgs-Posten - - Jesper Bengtsson -

EVE­NE­MANG I 20 år har Ro­sengrens­ka stif­tel­sen er­bju­dit pap­pers­lö­sa vård i Gö­te­borg. De­ras kamp för al­las rätt till vård upp­märk­sam­ma­des i går på Frölun­da kul­tur­hus. Det blev en hel­dag med tal och mu­sik.

Bland de många ta­lar­na märk­tes KG Ham­mar, fö­re det­ta är­ke­bis­kop i Svens­ka kyr­kan, Bengt Wes­ter­berg, fö­re det­ta ord­fö­ran­de i Svens­ka Rö­da Kor­set, barn­lä­ka­ren och för­fat­ta­ren Lars H Gustafs­son och Tho­mas Ham­mar­berg, ti­di­ga­re Eu­ro­parå­dets kom­mis­sio­när för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. PÅ SCEN FANNS ock­så tri­on som grun­da­de Ro­sengrens­ka 1998: Hen­ry Ascher, barn­lä­ka­re och pro­fes­sor, sjuk­skö­ters­kan An­ne Sjögren och lä­ra­ren Un­ni Bran­de­by, Ro­sengrens­kas förs­ta ord­fö­ran­de.

Un­ni Bran­de­bys en­ga­ge­mang för att hjäl­pa flyk­ting­ar ha­de star­tat många år ti­di­ga­re. Som lä­ra­re i svens­ka vid vux­en­ut­bild­ning­en möt­te hon många flyk­ting­ar och var bland an­nat fad­der för två unga män från Li­ba­non.

–1990 ha­de kli­ma­tet hård­nat och det var en hel se­rie at­ten­tat mot oli­ka flyk­ting­för­lägg­ning­ar i lan­det. Då kän­de jag och min då­va­ran­de man, Las­se, att det var nog och vi var över­ens om att vi skul­le an­vän­da hans kän­dis­skap till nå­got po­si­tivt, be­rät­tar hon. UN­NI BRAN­DE­BY

De drog igång det som blev Folk­fest mot ra­sism, det blev ga­lor på tio or­ter runt om i Sve­ri­ge den som­ma­ren. Flyk­ting­ar bjöds in som gäs­ter och al­la ar­tis­ter ställ­de upp gra­tis. Det blev en suc­cé. Till­sam­mans med de lo­ka­la ar­ran­gö­rer­na runt om i lan­det be­stäm­de sig Bran­de­bys för att fort­sät­ta, år två blev det ga­lor på drygt 20 plat­ser, bland an­nat i Sjö­bo. Fem som­rar i rad ar­ran­ge­ra­des ga­lor­na mot ra­sism.

– Det an­ti­ra­sis­tis­ka ar­be­tet gav mig ett brett nät­verk och det var nog det som gjor­de att jag blev om­bedd att dra igång verk­sam­he­ten i Gö­te­borg. Ani­ta Do­ra­zio, SFIlä­ra­re som var med att star­ta en vård­mot­tag­ning för pap­pers­lö­sa och göm­da flyk­ting­ar i Stock­holm, ring­de och vil­le att jag skul­le va­ra med. DRYGT 30 PER­SO­NER kom när Un­ni Bran­de­by, Hen­ry Ascher och An­ne Sjögren ge­men­samt kal­la­de till det förs­ta mö­tet i ju­ni 1998.

– Al­la som kom var in­tres­se­ra­de och en­ga­ge­ra­de. Vi tre och någ­ra fler fick i upp­drag att hit­ta for­mer hur vi skul­le ar­be­ta och vil­ka reg­ler som skul­le gäl­la. Tre mål sat­tes upp för verk­sam­he­ten och de finns fort­fa­ran­de kvar: av­skaf­fa oss själ­va, spri­da kun­skap och er­bju­da vård.

– Må­let att läg­ga ner verk­sam­he­ten tror jag per­son­li­gen Un­ni Bran­de­by, en av grun­dar­na till Ro­sengrens­ka, här med kas­sa­skå­pet i käl­la­ren som fick ge namn åt stif­tel­sen.

”Må­let att läg­ga ner verk­sam­he­ten tror jag per­son­li­gen är långt bor­ta, ty­värr”

sätt och i den vil­la jag pre­cis flyt­tat in i fanns ett stort kas­sa­skåp i käl­la­ren, till­ver­kat av Ro­sengrens. Vi tyck­te det lät li­te sjuk­hus­mäs­sigt, lik­nan­de and­ra sjuk­hus i Gö­te­borg som Car­lan­ders­ka, Sahl­grens­ka och Ren­ströms­ka, be­rät­tar Un­ni Bran­de­by. TILLGÅNGEN TILL VÅRD är be­tyd­ligt bätt­re för pap­pers­lö­sa i dag jäm­fört med hur det var för 20 år se­dan. La­gen som ger den rät­ten kom 2013.

– Men okun­ska­pen är väl­digt stor och pap­pers­lö­sa ne­kas fort­fa­ran­de vård. Vi på Ro­sengrens­ka ger mind­re di­rekt vård nu­me­ra, i dag be­dö­mer vi, hän­vi­sar vi­da­re och för­sö­ker se till att la­gen följs. sä­ger Li­na Lönn­berg, ord­fö­ran­de i Ro­sengrens­ka se­dan 2016.

Bild: THO­MAS JO­HANS­SON

NYCKELROLL.

Fot­not: I sam­band med Ro­sengrens­kas dag släpp­tes boken Hem­li­ga kli­ni­ken, skri­ven av An­ne Jo­hans­son, som be­rät­tar Ro­sengrens­kas 20-åri­ga histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.