Po­pu­lär plats får ar­ki­tekt­pris

Pon­ny­rid­ning, spän­nan­de le­ky­tor, vack­ra träd­går­dar och kafé. No­as ark i On­sa­la är en upp­skat­tad plats av bå­de barn och vux­na. Nu har det nya djur­hu­set fått Kungs­bac­ka kom­muns ar­ki­tekt­pris.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - LISA HENRICSON

KUNGS­BAC­KA: So­len strå­lar och det ry­ker från gril­len där barn och för­äld­rar sla­git sig ner för att ta en korv­pa­us. Var­je tors­dag är det öp­pen för­sko­la på No­as ark, verk­sam­he­ten är po­pu­lär och även den här för­mid­da­gen har många kom­mit för att be­sö­ka dju­ren. En av dem är för­äld­ra­le­di­ga An­ni­ka Mo­e­dahl med bar­nen Ju­li­us och Sig­ne.

– Det är sy­per­my­sigt här med al­la djur och at­mo­sfä­ren. Det blir en ut­flykt som en­ga­ge­rar bar­nen, sä­ger hon.

En stund se­na­re är det dags för djur­sko­la och bar­nen sam­las vid en av ha­gar­na där djur­skö­ta­ren Johanna Sjö­berg be­rät­tar om de bö­kan­de gri­sar­na. Ef­ter det häm­tas häs­tar­na till den öpp­na ytan ut­an­för djur­hu­set och snart sam­las många ny­fik­na där för att klap­pa och bors­ta. PÅ NO­AS ARK, som ägs och drivs av On­sa­la för­sam­ling, ar­ran­ge­ras en mängd ak­ti­vi­te­ter. Var­je dag är det fri­tids­verk­sam­het för barn från sko­lor i om­rå­det som får hjäl­pa till att ma­ta och ta hand om dju­ren. Även per­so­ner med oli­ka for­mer av funk­tions­ned­sätt­ning­ar kom­mer re­gel­bun­det till No­as ark och de tar ock­så emot per­so­ner in­om så kal­lad grön re­hab.

– Här får män­ni­skor som är drab­ba­de av stress­re­la­te­rad ohäl­sa möj­lig­het att job­ba i träd­går­den och va­ra med dju­ren. Man ser verk­li­gen att det gör skill­nad, sä­ger gårds­kar­len Niklas Jo­hans­son som job­bar halv­tid med grön re­hab. HAN VI­SAR RUNT i det röd­må­la­de djur­hu­set, byggt i trä, som stod helt klart i som­ras. I den ena de­len finns bås för bland an­nat gri­sar, ka­ni­ner och får och i den and­ra de­len finns kök och sa­del­kam­ma­re. Har de­lats ut se­dan 1993. Se­dan 2016 är pri­set upp­de­lat i två ka­te­go­ri­er, ett för bo­stads­hus och ett för stads­mil­jö. Årets vin­na­re i ka­te­go­ri bo­stads­hus blev ett hus i Sand­lyc­kan, Kulla­vik. Vin­nar­na har rös­tats fram av all­män­he­ten.

No­as ark pri­sa­des för bäs­ta stads­mil­jö och ju­ryns mo­ti­ve­ring löd: ”Med tra­di­tio­nel­la ma­te­ri­al och ku­lö­rer i ett en­kelt ut­tryck har ar­ki­tek­ten ska­pat en mo­dern miljö för barn­verk­sam­het och ut­bild­ning i sam­klang med na­tu­ren och med stor hän­syn till plat­sens kul­turmil­jö.”

– Vi är fan­tas­tiskt nöj­da. Allt är väl­digt väl ge­nom­tänkt.

Ny­li­gen blev djur­hu­set, ri­tat av What! ar­ki­tek­tur, ock­så fram­rös­tat som vin­na­re av Kungs­bac­ka kom­muns ar­ki­tek­tur­pris i ka­te­go­rin stads­mil­jö.

Bygg­na­den fick 60 pro­cent av all­män­he­tens rös­ter, vil­ket vi­sar hur om­tyckt plat­sen är, sä­ger Andreas Bex­ell, vi­ka­ri­e­ran­de kyr­ko­her­de i On­sa­la för­sam­ling.

– Det blir väl­digt tyd­ligt, det fanns många go­da kan­di­da­ter men det här stäl­let är vik­tigt och unikt för män­ni­skor i oli­ka åld­rar. PRÄSTEN TORE ELOFSSON stäm­mer in. Han be­to­nar att No­as ark loc­kar många lång­vä­ga be­sö­ka­re ut­an­för kommun­grän­sen.

– Man tyc­ker att det känns så rätt här och åker hem mer lugn och har­mo­nisk.

Bild: LISA HENRICSON

NÄ­RA DJU­REN. Häs­tar­na på No­as ark är po­pu­lä­ra och en av dem som vil­le klap­pa var El­li­ot Sil­jeäng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.