Trump ho­tar be­straf­fa sau­di­er­na

Göteborgs-Posten - - Världen - TT

TURKIET/SAUDIARABIEN Pre­si­dent Do­nald Trump var­nar Saudiarabien för be­straff­ning­ar om kung­a­dö­met skul­le lig­ga bakom för­svin­nan­det av den för­svun­ne jour­na­lis­ten Ja­mal Khashog­gi. Det miss­tänk­ta mor­det kan ha spe­lats in av off­rets kloc­ka, en­ligt en tur­kisk tid­ning. Men ex­per­ter ifrå­ga­sät­ter om det va­rit möj­ligt.

Trumps kraft­ful­la ut­ta­lan­de ges i pro­gram­met 60 mi­nu­tes sun­day i ka­na­len CBS, som för­hands­släppt ett klipp från in­ter­vjun. En­ligt Trump, som sä­ger att han än­nu in­te har be­vis på att Saudiarabien lig­ger bakom hän­del­sen, är den ex­tra all­var­lig ef­tersom Khashog­gi ar­be­tat som jour­na­list.

– Vi kom­mer att gå till bot­ten med det här, och det kom­mer att bli en sträng be­straff­ning, sä­ger han. UPPGIFTERNA OM ATT Washing­ton Post-skri­ben­ten Ja­mal Khashog­gi bu­rit en smart kloc­ka när han be­sök­te Sau­dia­ra­bi­ens kon­su­lat i Istan­bul åter­ges av den tur­kis­ka dags­tid­ning­en Sa­bah. In­spel­ning­en från kloc­kan ty­der på att han för­hörts, tor­te­rats och se­dan dö­dats, en­ligt tid­ning­en.

Sa­bah skri­ver att Khashog­gis

Ja­mal Khashog­gi flyd­de Saudiarabien i sep­tem­ber 2017, någ­ra må­na­der ef­ter det att prins Mo­ham­mad bin Sal­man ut­setts till tro­nar­vinge. Ti­o­tals dis­si­den­ter ha­de då gri­pits, där­ibland in­tel­lek­tu­el­la och mus­lims­ka pre­di­kan­ter, trots kron­prin­sens löf­ten om att öpp­na lan­det mot om­värl­den.

Khashog­gi ha­de ti­di­ga­re skri­vit för den pa­na­ra­bis­ka dags­tid­ning­en Al-Hay­at, som ägs av den sau­dis­ke prin­sen Kha­led bin Sul­tan al-Saud, men som en­ligt egen ut­sa­go för­bju­dits se­dan den för­sva­rat Mus­lims­ka bröd­ra­ska­pet. Re­ge­ring­en i Riy­ad an­ser att or­ga­ni­sa­tio­nen är en terrorgrupp. kloc­ka spa­ra­de fil­men i sitt min­ne, och att min­net i sin tur var syn­kro­ni­se­rat med en mo­bil­te­le­fon som hans fäst­mö bar ut­an­för. De sau­dis­ka agen­ter­na upp­täck­te att kloc­kan spe­la­de in, och an­vän­de hans fin­gerav­tryck för att lå­sa upp den och ra­de­ra fi­ler, men al­la fi­ler togs in­te bort, skri­ver Sa­bah som an­ses stå nä­ra det re­ge­ran­de AK-par­ti­et.

Khashog­gi upp­ges har bu­rit en smart kloc­ka som spe­la­de in vad som hän­de ho­nom

Ex­per­ter har dock ifrå­ga­satt om Khashog­gis kloc­ka in­i­från kon­su­la­tet rent tek­niskt skul­le kun­na skic­ka in­for­ma­tion till en moln­tjänst via en te­le­fon ut­an­för. Av­stån­det an­ses tro­li­gen va­ra för långt, rap­por­te­rar Reu­ters. TURKIET ANKLAGAR SAUDIARABIEN för för­svin­nan­det och rap­por­te­ras ha be­vis för att den re­gim­kri­tis­ke 59-åring­en mör­dats på kon­su­la­tet.

An­kla­gel­ser­na är ren lögn, sä­ger lan­dets in­ri­kesmi­nis­ter Ab­du­la­ziz bin Saud Al Saud en­ligt ny­hets­by­rån SPA.

Fal­let har lett till be­stört­ning värl­den över.

Khashog­gi, som se­dan i fjol levt i ex­il i USA, där han ar­be­tat som skri­bent för The Washing­ton Post, har kri­ti­se­rat Sau­dia­ra­bi­ens in­bland­ning i kri­get i Je­men. Khashog­gi har ock­så be­skri­vit den räds­lans kul­tur han an­ser rå­der i Saudiarabien ef­ter mass­gri­pan­den av män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ter och dis­si­den­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.