Bay­rar­na kan ri­ta om kar­tan

Det bru­kar räc­ka att fi­ra in det bay­ers­ka del­stats­va­let med öl och lo­kal­pat­ri­o­tism för kon­ser­va­ti­va CSU. Men årets ok­to­ber­fest läm­nar en svår bak­smäl­la hos par­ti­et – som spås bac­ka re­jält och ska­ka om Tysklands bräck­li­ga re­ge­rings­byg­ge.

Göteborgs-Posten - - Världen -

TYSKLAND:

Bay­erns re­ge­rings­chef Mar­kus Sö­der ser all­var­lig ut på sin valaf­fisch. Och möj­li­gen anas CSU:s de­spe­ra­tion in­för sön­da­gens del­stats­val i hans slo­gan: ”Hem­bygd. Be­va­ra vår bay­ers­ka livs­stil. Sö­der fix­ar det!” DEN BAY­ERS­KA EKONOMIN går fort­satt som en kloc­ka, med en ar­bets­lös­het på tre pro­cent. Opi­ni­ons­mät­ning­ar ger CSU 33–35 pro­cent av rös­ter­na, siff­ror som bor­de gö­ra vil­ken po­li­ti­ker som helst i Eu­ro­pa av­und­sjuk.

– Men en för­lust på runt 15 pro­cen­ten­he­ter är väl­digt dra­ma­tisk för ett par­ti som länge kun­nat se sig som ett 50-pro­cent-plus-par­ti, sä­ger Tho­mas Som­me­rer, do­cent i stats­ve­ten­skap vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

Bak­grun­den är del­vis in­ter­na stri­der. Ef­ter CSU:s då­li­ga re­sul­tat i det na­tio­nel­la par­la­mentsva­let i fjol gick Horst Se­e­ho­fer med på att läm­na över le­dar­ska­pet i Bay­ern till Sö­der. Han be­höll dock ord­fö­ran­de­pos­ten i par­ti­et, och ut­sågs till in­ri­kesmi­nis­ter i Ang­e­la Mer­kels re­ge­ring, vil­ket hål­lit makt­kam­pen med Sö­der le­van­de.

Se­e­ho­fer har för­sökt svä­ra sig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.