1

Göteborgs-Posten - - Världen -

Som kon­gress­le­da­mot på 1990-ta­let sa han stolt ”Ja, jag är för dik­ta­tur! Vi kom­mer ald­rig att lö­sa vå­ra all­var­li­ga na­tio­nel­la pro­blem med den här oan­sva­ri­ga de­mo­kra­tin.” 2015 för­sva­ra­de han den bra­si­li­ans­ka dik­ta­tu­ren som styr­de lan­det 1964–1985 och gjor­de sig skyl­dig till för­svin­nan­den och mord på hund­ra­tals mot­stån­da­re.

Nu le­der den hö­ger­po­pu­lis­tis­ka Jair Bol­so­na­ro kam­pen om pre­si­dent­pos­ten i Bra­si­li­en, där han tog hem 47 pro­cent av rös­ter­na i förs­ta valom­gång­en för en vec­ka se­dan.

Hans kon­tro­ver­si­el­la ut­ta­lan­den kan stap­las på rad. Han har sagt att han in­te skul­le våld­ta en kvinn­lig kon­gress­le­da­mot en­dast för att hon var så ful, att han skul­le fö­re­dra en död son fram­för en ho­mo­sex­u­ell son och upp­re­pa­de gång­er ta­lat ned­sät­tan­de om sla­vätt­ling­ar och för­mins­kat sla­ve­ri­ets grym­he­ter.

Trots den sex­is­tis­ka, ra­sis­tis­ka och ho­mo­fo­bis­ka re­to­ri­ken har hans tal om pri­va­ti­se­ring­ar av stat­li­ga bo­lag och hår­da­re tag mot kri­mi­nel­la fått fäs­te hos många bra­si­li­a­na­re, som är tröt­ta på en eko­no­mi i kräft­gång, stän­di­ga kor­rup­tions­skan­da­ler och det ökan­de vål­det.

I lik­het med Filip­pi­ner­nas ökän­de pre­si­dent Rod­ri­go Du­ter­te är Bol­so­na­ros lös­ning på vålds­spi­ra­len att dö­da fler kri­mi­nel­la och lät­ta på va­pen­la­gar­na. Han har även pra­tat om tor­tyr som en an­vänd­bar me­tod och vill åter­in­fö­ra döds­straf­fet.

Den 28 ok­to­ber mö­ter han Fer­nan­do Had­dad i en and­ra valom­gång. Had­dad er­sat­te den po­pu­lä­re men kor­rup­tions­döm­de ti­di­ga­re pre­si­den­ten Luiz Iná­cio Lu­la da Sil­va som ar­be­tar­par­ti­ets kan­di­dat och fick 28 pro­cent av rös­ter­na i sön­dags ÓSCAR RO­ME­RO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.