2

Göteborgs-Posten - - Världen -

Det är 38 år se­dan han mör­da­des och in­om ka­tols­ka kyr­kan var han länge kon­tro­ver­si­ell. Men med på­ve Fran­ci­skus in­tåg blev ock­så be­fri­el­se­te­o­lo­gin mer ac­cep­te­rad och idag hel­gon­för­kla­ras Mon­señor Óscar Ro­me­ro i Rom.

Det var un­der upp­tak­ten till in­bör­des­kri­get mel­lan väns­ter­ge­ril­lan FMLN och den USA­stöd­da hö­ger­dik­ta­tu­ren i El Sal­va­dor 1980–1992 som är­ke­bis­kop Óscar Ro­me­ro tog en allt­mer fram­trä­dan­de roll för de sva­ga och fat­ti­ga. När han till­träd­de 1977 sågs han som kon­ser­va­tiv, men mor­det på vän­nen och je­su­it­präs­ten Ru­ti­lio Gran­de sam­ma år in­ne­bar en tyd­lig vänd­punkt.

Vål­det och ojäm­lik­he­ten i sam­häl­let blev snart Ro­me­ros vik­ti­gas­te kamp och i sin pre­di­kan den 23 mars 1980 vän­de han sig di­rekt till lan­dets mi­li­tä­rer och po­li­ser med en väd­jan om att föl­ja Guds lag om att in­te dö­da, fram­för en po­li­tisk or­der om att gö­ra just det: ”Jag ber er; jag bön­fal­ler; jag krä­ver i Guds namn: Stop­pa för­tryc­ket!” av­slu­ta­de han in­för en full­satt ka­te­dral i San Sal­va­dor. Da­gen ef­ter sköts han till döds fram­för al­ta­ret vid en guds­tjänst i kyr­koka­pel­let Divi­na Pro­vi­den­cia.

In­bör­des­kri­get kräv­de 75 000 män­ni­sko­liv och Ro­me­ro har se­dan mor­det va­rit en na­tio­nal­hjäl­te. Hans por­trätt syns över­allt i El Sal­va­dor och ota­li­ga plat­ser är upp­kal­la­de ef­ter ho­nom. Hans öpp­na kri­tik mot den stats­makt som gjor­de våld på sitt eget folk har levt sig kvar som en sym­bol för kam­pen för rätt­vi­sa. Även om makt­ba­lan­ser­na idag ser an­norlun­da ut är vål­det alltjämt när­va­ran­de, så­väl ge­nom de ga­tugäng som kon­trol­le­rar sto­ra de­lar av lan­det, som ge­nom de ”hår­da tag” som re­ge­ring­en för­sökt stäv­ja gäng­en med. MARÍA FERNANDA ESPINOSA GARCÉS

Bild: LEO CORREA

Bild: SAL­VA­DOR MELENDEZ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.