5

Göteborgs-Posten - - Världen -

Den se­nas­te rap­por­ten från FN:s kli­mat­pa­nel IPCC slår fast att vi har tolv år på oss att age­ra för att för­hind­ra en to­tal kli­mat­ka­ta­strof och att re­dan 1,5 gra­ders upp­värm­ning kom­mer att på­ver­ka hund­ra­tals mil­jo­ner män­ni­skor och ge fler ex­tre­ma vär­me­böl­jor och över­sväm­ning­ar.

”Det är som en lin­je dra­gen i san­den, som sä­ger till vå­ra ar­ter att det här är ögon­blic­ket och vi mås­te age­ra nu”, för­kla­ra­de Deb­ra Ro­berts, en av ord­fö­ran­de­na för IPCC:s ar­bets­grupp för kon­se­kven­ser av kli­mat­för­änd­ring­ar­na, och ma­na­de till hand­ling: ”Det här är den störs­ta möj­li­ga väckar­kloc­kan från for­skar­värl­den och jag hop­pas att det mo­bi­li­se­rar män­ni­skor och slår hål på stäm­ning­en av själv­be­lå­ten­het.”

Ti­di­ga­re har världs­sam­fun­det fram­för allt ta­lat om en be­gräns­ning av upp­värm­ning­en till två gra­der, men en­ligt den nya rap­por­ten som Ro­berts och de and­ra i grup­pen ta­git fram spe­lar vi tär­ning med möj­lig­he­ter­na till en dräg­lig till­va­ro re­dan vid en upp­värm­ning på 1,5 gra­der.

För att hål­la upp­värm­ning­en un­der 1,5 gra­der krävs långt stör­re an­sträng­ning­ar än de som görs idag. I stäl­let för att som po­li­ti­ker i USA, Bra­si­li­en och Austra­li­en vil­ja dra sig ur Pa­ris­av­ta­let skul­le vi be­hö­va sträc­ka oss till dess mest am­bi­tiö­sa skriv­ning­ar. Men Ro­berts på­pe­kar att även livsstils­för­änd­ring­ar kan gö­ra stor skill­nad: ”Det här hand­lar in­te om av­läg­sen ve­ten­skap, ut­an om var vi le­ver och ar­be­tar, och det ger oss en led­tråd om hur vi kan bi­dra till den enor­ma för­änd­ring­en, ef­tersom al­la kom­mer att be­hö­va va­ra in­vol­ve­ra­de.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.