4

Göteborgs-Posten - - Världen -

I vec­kan har In­ter­na­tio­nel­la va­lu­ta­fon­den, IMF, hål­lit sitt år­li­ga mö­te med Världs­ban­ken, den här gång­en på Ba­li i In­do­ne­si­en. In­för mö­tet upp­ma­na­de IMF:s di­rek­tör Christine La­gar­de län­der att trap­pa ner och lö­sa de på­gåen­de han­dels­kri­gen, in­te minst med den es­ka­le­ran­de han­dels­kon­flik­ten mel­lan Ki­na och USA i tan­kar­na.

Hen­nes am­bi­tion är att byg­ga ett star­ka­re och mer rätt­vist glo­balt han­dels­sy­stem. Med aku­ta eko­no­mis­ka kri­ser i bland an­nat Turkiet, Ve­ne­zu­e­la och Ar­gen­ti­na, an­ser hon att det är än mer bråt­tom med or­dent­li­ga re­for­mer.

Frå­gan är vil­ka hon och den i många lä­ger be­spot­ta­de in­sti­tu­tio­nen har med sig. När Ar­gen­ti­na härom vec­kan be­vil­ja­des det störs­ta lå­net i va­lu­ta­fon­dens histo­ria, på mot­sva­ran­de 520 mil­jar­der kro­nor, var lång­t­i­från al­la nöj­da och tack­sam­ma. Lå­net kom­mer i spå­ren av en snabbt ökan­de in­fla­tion och är nå­got som pre­si­dent Mau­ri­cio Macri har le­gat på om, för att vin­na till­ba­ka in­ve­ste­ra­res för­tro­en­de och mins­ka oron för att lan­det in­te ska kun­na be­ta­la si­na skul­der näs­ta år. Sam­ti­digt är IMF den kanske mest ha­ta­de in­sti­tu­tio­nen i he­la Ar­gen­ti­na och i Bu­e­nos Aires de­mon­stre­ra­de tu­sen­tals män­ni­skor emot lå­net från fon­den, som de an­ser skyl­dig till den värs­ta eko­no­mis­ka kri­sen nå­gon­sin i lan­det 2001.

Då som nu kom lå­net med vill­kor och upp­ma­ning­ar om åtstram­ning­ar och re­for­mer och IMF har i ef­ter­hand er­känt att fle­ra miss­tag som gjor­des då bi­drog till den eko­no­mis­ka kra­schen som skic­ka­de mil­jo­ner män­ni­skor i fat­tig­dom. Att det nya rädd­nings­pa­ke­tet får öns­kad ef­fekt är av högs­ta vikt in­te ba­ra för Ar­gen­ti­na, men ock­så för IMF, La­gar­de och de­ras ef­ter­mä­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.