Ex­trem­vä­der dri­ver hung­ri­ga tig­rar in i by­ar

Den ben­ga­lis­ka ti­gern drivs från sin na­tur­li­ga miljö in i by­ar i det in­dis­ka flod­del­tat Sund­ar­bans. Den­na kon­se­kvens av kli­mat­för­änd­ring­ar­na är för­ödan­de för män­ni­skor­na som bor där. – En hung­rig ti­ger at­tac­ke­rar allt som rör sig, sä­ger Di­nesh Mon­dol som

Göteborgs-Posten - - Världen - SOPHIE ARNÖ

INDIEN:

Rin­ku Mon­dol ha­de just ätit lunch när en gran­ne kom spring­an­de och bad hen­ne att föl­ja med till flo­den. Hon för­stod di­rekt att nå­got all­var­ligt ha­de hänt. Och i en båt vid flod­kan­ten låg hen­nes man, han blöd­de kraf­tigt och ha­de re­vor över he­la krop­pen.

– Det var otäckt att se. Jag bad till Gud att han skul­le kla­ra sig. HON KASTAR EN blick på ma­ken, Di­nesh Mon­dol, som står bred­vid hen­ne ut­an­för fa­mil­jens hyd­da. De ha­de tur. Han över­lev­de och kun­de åter­vän­da hem ef­ter en må­nad av in­ten­siv­vård. Men tjoc­ka ärr på kin­den, hal­sen och ar­mar­na vitt­nar fort­fa­ran­de om at­tac­ken.

– Jag och två vän­ner åk­te in i ti­ger­re­ser­va­tet för att fis­ka krab­ba, be­rät­tar han.

– Den fjär­de da­gen hop­pa­de en ti­ger på mig bak­i­från. Den tog ett språng från flod­ban­ken, bet tag i min vänst­ra arm och drog ner mig i vatt­net. Jag tänk­te ”nu dör jag”.

De slogs un­der fle­ra mi­nu­ter. Mon­dol för­sök­te tryc­ka bort dju­ret med si­na hän­der.

– Jag såg ho­nom i ögo­nen, såg morr­hå­ren vi­bre­ra och sa­li­ven rin­na. Jag var helt in­rik­tad på över­lev­nad, tänk­te in­te på nå­got an­nat. Jo, jag tänk­te ”snäl­la mam­ma, räd­da mig”. SE­DAN TAPPADE HAN TA­GET, föll ner u nder ytan och ti­gern vän­de upp på stran­den. Mon­dol plå­gas fort­fa­ran­de av mar­dröm­mar men har mot­vil­ligt bör­jat åka ut för att fis­ka igen. Han be­hö­ver peng­ar­na.

– Jag har för­sökt att säl­ja frukt i stäl­let, men den in­koms­ten är svår att kla­ra sig på.

Mon­dols by lig­ger i den nor­ra de­len av Sund­ar­bans na­tio­nal­park, en del av värl­dens störs­ta flod­del­ta med sam­ma namn, på grän­sen mel­lan Indien och Bang­la­desh. På ytan är det ett pa­ra­dis med själv­ly­san­de ris­od­ling­ar, lum­mi­ga man­grove­träsk och ett nät av sil­ver­blan­ka vat­ten­drag. Men de om­kring fy­ra mil­jo­ner män­ni­skor som bor på 54 av de 102 öar­na i om­rå­det har fått det allt svå­ra­re att över­le­va.

Ex­tre­ma sky­fall, cyk­lo­ner och över­sväm­ning­ar har gjort att salt­vat­ten trängt ner i mar­ken och för­stört bå­de grö­dor och dricks­vat­ten. De se­nas­te tio åren har havs­vat­ten­ni­vån sti­git 10 mil­li­me­ter om året, att jäm­fö­ra med det glo­ba­la ge­nom­snit­tet på 3,3 mil­li­me­ter.

– Ben­ga­lis­ka vi­ken är varm re­dan från bör­jan. Och tem­pe­ra­turök­ning­en gör att vat­ten­mo­le­ky­ler­na ex­pan­de­rar, sä­ger Su­ga­ta Haz­ra, pro­fes­sor och kli­mat­fors­ka­re på Ja­dav­puru­ni­ver­si­te­tet i Kol­ka­ta. I BYARNA SOM VI BESÖKER i Sund­ar­bans tycks var och varan­nan ha sett tig­rar och al­la kän­ner nå­gon som har för­lo­rat nå­gon.

– För­ra året var det en ti­ger här, all­de­les bakom hu­set. Ibland hop­par de upp på ta­ken. Då går vi ihop, gör ljud, skri­ker och klap­par, be­rät­tar 68-åri­ge Niranjan Rap­tan som ar­be­tar som gui­de i om­rå­det.

När han job­bar på fäl­ten tar han på sig en an­sikts­mask på bak­hu­vu­det för att lu­ra tig­rar­na.

– En ti­ger at­tac­ke­rar all­tid bak­i­från, för­kla­rar han.

Pro­fes­sor Haz­ra an­ser att värl­den ig­no­re­rar de män­ni­skor som dag­li­gen be­ta­lar det kon­kre­ta pri­set för den glo­ba­la upp­värm­ning­en. För­u­tom ut­bild­ning och en­ga­ge­mang ef­ter­ly­ser han en ju­ri­disk klau­sul som ga­ran­te­rar skydd för de ut­sat­ta.

Kol­le­gan Sa­ny­al pe­kar även på ett akut be­hov av fat­tig­doms­be­kämp­ning. Det be­hövs al­ter­na­ti­va in­komst­möj­lig­he­ter för de bo­en­de i Sund­ar­bans som in­te läng­re kan för­sör­ja sig på jord­bruk. För att mins­ka ti­ge­r­at­tac­ker­na vill han ome­del­bart se ett för­bud mot att sam­la ho­nung och fis­ka krab­bor i de in­ners­ta de­lar­na av man­grove­sko­gen, där tig­rar­na of­tast rör sig.

– En hung­rig ti­ger at­tac­ke­rar allt som rör sig, kon­sta­te­rar han.

Bild: JO­NAS GRATZER

TIGERSKYDD. Niranjan Rap­tan job­bar som gui­de i det in­dis­ka flod­del­tat Sund­ar­bans. Han sät­ter en mask på bak­hu­vu­det för att lu­ra dju­ren när han job­bar på fäl­ten. ”En ti­ger at­tac­ke­rar all­tid bak­i­från”, för­kla­rar han.

DRABBAD. Di­nesh Mon­dol slogs för sitt liv när han at­tac­ke­ra­des av en ti­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.