På världs­ha­ven fann han lug­net

Jo­nas Si­mons­son be­höv­de frisk luft. Han fann den till­sam­mans med Al­ma – en åt­ta me­ter lång glas­fi­ber­båt med in­om­bordsmo­tor. För ett par må­na­der se­dan kom pa­ret hem till Gottskär igen ef­ter en drygt tre år lång världs­om­seg­ling.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - LARS HJERTBERG 031-62 40 00 namn@gp.se

När Jo­nas Si­mons­son ti­digt om fre­dags­mor­go­nen den 26 ju­ni 2015 stä­va­de ut från Gottskär med sin åt­ta me­ter och tre cen­ti­me­ter långa Al­le­gro 27:a vid namn Al­ma viss­te han in­te när han skul­le se Sve­ri­ge igen.

– Ska man va­ra rik­tigt är­lig kun­de jag in­te ens va­ra sä­ker på att kom­ma till­ba­ka. Det kan ju hän­da sa­ker på ha­vet…

Men för Jo­nas fanns det få al­ter­na­tiv. Ett hek­tiskt liv i fi­nans­bran­schen ha­de fört ho­nom in i väg­gen med full kraft. När han sjuk­skrev sig 2011 tjöt tin­ni­tu­sen stän­digt i hans öron, och natt­söm­nen stan­na­de of­ta vid tre-fy­ra tim­mar.

Att ta sik­te mot ho­ri­son­ten var ett sätt att över­le­va för den då 48-åri­ge bo­hus­lä­ning­en som sak­ta men sä­kert rört sig sö­derö­ver från barn­do­mens Strömstad och Munke­dal, via Ud­de­val­la och Gö­te­borg till Kungs- bac­ka och On­sa­la – men den här gång­en sik­ta­de han läng­re så.

Gottskär – An­holt – Tyskland – Hol­land – Frank­ri­ke – Biscaya…

”Jag var verk­li­gen ing­en er­fa­ren seg­la­re, men ha­de läst en hel del om lång­seg­ling och vad jag kun­de för­vän­ta mig. Ef­ter förs­ta nat­ten vid dans­ka kus­ten fat­ta­de jag be­slu­tet att för­sö­ka gå över Biscaya in­nan mit­ten av au­gusti.

Den 12 au­gusti la­de jag till i La Co­ru­na – två veckor se­na­re kom det rik­tigt tufft vä­der över Biscaya”.

…La Co­ru­na – Por­tu­gal – Ka­na­ri­eö­ar­na – Kap Ver­de…

”Ka­na­ri­eö­ar­na är ett Mec­ka för al­la seg­la­re. Hös­ten 2015 kom min dot­ter Nat­halie ner dit men ef­ter det sågs vi in­te för­rän ju­len 2017 i Syd­af­ri­ka.

Från Kap Ver­de till To­ba­go tog det 18 dygn. Se­dan stan­na­de jag i Kari­bi­en i tre må­na­der”.

…Kari­bi­en – Pa­na­ma – Ga­la­pa­gos – Frans­ka Po­ly­ne­si­en…

”När man kom­mer till Kari­bi­en mås­te man fat­ta ett stort be­slut:

An­ting­en seg­la till­ba­ka till Sve­ri­ge el­ler gå väs­terut - väl­jer man att gå ige­nom Pa­na­ma­ka­na­len vän­tar ett par års seg­ling in­nan man är hem­ma i Sve­ri­ge igen.

Det var en väl­digt spe­ci­ell käns­la att gå ge­nom ka­na­lens sista sluss; ha värl­dens störs­ta hav fram­för sig och in­te ve­ta vad som ska hän­da.

På väg ut till Ga­la­pa­gos ha­de jag säll­skap av någ­ra del­fi­ner, men när jag kloc­kan två på nat­ten seg­la­de över ekva­torn stan­na­de de kvar på norr­si­dan”.

…Tonga – Nya Ze­e­land – Pa­pua Nya Gu­i­nea – Austra­li­en…

”Mel­lan Tonga och Nya Ze­e­land ha­de jag rik­tigt hårt vä­der, och höga vå­gor pres­sa­de ner mas­ten i ha­vet. Ut­an­för Austra­li­en gick ror­kul­ten av, men jag lyc­ka­des fixa den pro­vi­so­riskt.

Nya Ze­e­land är lätt att tyc­ka om. Där blev jag kvar i fem må­na­der och hann va­ra ned om bå­de jul­fi­ran­de och min egen 50-års­dag. Jag seg­la­de mest på nor­dön, men res­te ock­så runt på land i fem veckor”.

…Ba­li – Mau­ri­ti­us - Syd­af­ri­ka – Ascen­sion – Su­ri­nam…

”Jag fi­ra­de jul med Nat­halie i Kapsta­den och ha­de se­dan min all­ra längs­ta över­fart mel­lan Ascen­sion i Sydat­lan­ten och Su­ri­nam i nor­ra Sy­da­me­ri­ka – 31 da­gar när allt mås­te fun­ge­ra. På At­lan­ten för­vän­tar man sig nor­malt in­te spe­gel­blankt vat­ten, men jag fick väl­digt lugnt vä­der un­der en brän­nan­de sol”.

…To­ba­go – Kari­bi­en – Azo­rer­na – Ir­land – Skott­land…

”Ef­ter 840 da­gar var jag till­ba­ka i To­ba­go och drack ett glas cham­pagne för att fi­ra att jag klarat mitt varv runt jor­den.

Den 18 maj 2018 läm­na­de jag Kari­bi­en och tog sik­te på Azo­rer­na när jag plöts­ligt fick ra­di­o­kon­takt med ett stort ryskt far­tyg som und­ra­de om de kun­de bi­stå på nå­got sätt. Det vi­sa­de sig att kil­len vid mik­ro­fo­nen var från Lur i Bo­hus­län”.

… Nors­ka syd­kus­ten – Ska­gen – Lä­sö – Gottskär.

”Mot slu­tet av re­san re­va­de jag seg­len allt of­ta­re. Det spe­la­de ju ing­en roll om re­san tog yt­ter­li­ga­re någ­ra da­gar. Sista nat­ten la­de jag till på Lä­sö och fun­de­ra­de över vil­ka som skul­le mö­ta mig näs­ta dag. Jag fick vind i seg­len re­dan ti­digt om mor­go­nen och när jag såg ka­jen i Gottskär vil­le jag ba­ra hop­pa i land och kra­mas”.

VÄRLDSOMSEGLARE. Ef­ter mer än tre år till havs kom Jo­nas Si­mons­son ny­li­gen hem till Sve­ri­ge med 250 nya vän­ner i adress­bo­ken. Jo­nas har upp­levt många sköld­pad­dor, all­de­les ut­an­för Dur­ban väl­kom­na­des han till Syd­af­ri­ka av en grupp knöl­va­lar och i In­dis­ka oce­a­nen fång­a­des en guld­mak­rill på tio ki­lo som gav

Bilder: LARS HJERTBERG OCH PRIVAT

ex­o­tis­ka även­tyr un­der sin en­sam­seg­ling jor­den runt. På den lil­la ön Rod­ri­gues (som till­hör Mau­ri­ti­us) möt­te han ett par mat i mer än en vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.