Ge oss en id­rotts­mi­nis­ter –

Göteborgs-Posten - - Sport - Li­ver­pool-Crys­tal Pa­la­ce

De gång­er id­rott dis­ku­te­ras i Sve­ri­ges riks­dag är lätt­räk­na­de. Där­för är det hög tid att sta­tu­sen på id­rot­ten höjs. Sve­ri­ge bor­de gå i brä­schen och ut­se en id­rotts­mi­nis­ter – på hel­tid. KRÖNIKA

Idrotts­frå­gor­na på re­ge­ringsni­vå har de se­nas­te åren haft fle­ra mi­nist­rar med minst sagt va­ri­e­ran­de in­tres­se. Ce­ci­lia Ste­gö Chiló (M) viss­te in­te ens om att hon ha­de an­svar för idrotts­frå­gor­na. – Skäm­tar du? Det har ing­en sagt till mig, var hen­nes förs­ta kom­men­tar när hon fick frå­gor ef­ter Fred­rik Re­in­feld­ts re­ge­rings­för­kla­ring 2006. I STEFAN LÖFVENS re­ge­ring in­går 22 mi­nist­rar, för­u­tom han själv. Jag me­nar att det bor­de va­ra en själv­klar­het att en job­bar hel­tid med id­rott. GP-spor­tens lä­sar­re­sor till Eng­land blev snabbt full­bo­ka­de även i år. I no­vem­ber drar vi till Lon­don och mö­tet Tot­ten­ham-Chel­sea och i ja­nu­a­ri vän­tar på An­fi­eld. Fan­tas­tis­ka re­sor att se fram emot i vin­ter­mörk­ret. Mi­nist­rar som på hel­tid äg­nar sig åt id­rott är säll­synt i Eu­ro­pa. Just där­för vill jag att Sve­ri­ge går i brä­schen och pri­o­ri­te­rar id­rot­ten, det skul­le sig­na­le­ra hur vik­tig id­rot­ten är från all­ra högs­ta in­stans. Och det är helt rätt tid att gö­ra det nu. Idrot­tens ut­ma­ning­ar är enor­ma och för­e­nings­ut­veck­ling­en oro­väc­kan­de med sto­ra sam­hälls­mäs­si­ga kon­se­kven­ser.

An­ni­ka Strand­häll (S) är so­ci­al­mi­nis­ter med an­svar för sjuk­vår­den. Det är ett äm­ne som en­ga­ge­rar enormt och som ock­så till­hör­de va­lets mest glöd­he­ta frå­gor. Det är ock­så ett äm­ne som en mi­nis­ter kan job­ba dag och natt med. DET GÖR SÄ­KERT An­ni­ka Strand­häll, men i allt det­ta skall hon ock­så hin­na med ett an­nat an­svars­om­rå­de – id­rott och folk­häl­sa.

Och då är frå­gan: hur stor del av so­ci­al­mi­nis­terns var­dag hand­lar om id­rott?

Låt mig med em­fas slå fast att jag har den störs­ta re­spekt för hur många tim­mar vå­ra po­li­ti­ker job­bar. De­ras ar­bets­bör­da är i många fall, som i val­rö­rel­sen, di­rekt ohäl­so­sam.

Jag för­står att An­ni­ka Strand­häll gär­na vill va­ra på plats un­der OS och se när Char­lot­te Kal­la vin­ner guld, att hon gär­na pro­me­ne­rar runt i Stock­holm med en lands­lags­trö­ja när vårt fot­bolls­lands­lag får he­la som­mar-Sve­ri­ge att stan­na upp. El­ler in­vi­ger en ny konst­gräs­plan på Hi­sing­en till­sam­mans med fa­vo­rit­för­e­ning­en IFK Gö­te­borg. MEN IDROT­TENS UT­MA­NING­AR hand­lar i många fall in­te om VM el­ler OS på full­sat­ta are­nor, det hand­lar om var­da­gen för för­e­ning­ar – att hit­ta en vet­tig sys­sel­sätt­ning för ung­do­mar en reg­nig mån­dag kväll i ok­to­ber i vå­ra för­or­ter.

Jag sä­ger in­te att ba­ra för att vi ut­ser en id­rotts­mi­nis­ter på hel­tid så lö­ser vi al­la pro­blem, men det skul­le sän­da en tyd­lig sig­nal – och en så­dan skall in­te un­derskat­tas. JAG HAR TI­DI­GA­RE skri­vit om vik­ten av att id­rot­ten mås­te kom­ma in i dis­kus­sio­ner i ett fö­re­byg­gan­de syf­te och att det i dag finns fle­ra un­der­sök­ning­ar som vi­sar vil­ka enor­ma sum­mor ung­do­mar som ham­nat snett kos­tar i sam­hälls­re­sur­ser.

Ny­li­gen skrev GP om att EN gäng­kri­mi­nell kos­tar cir­ka 1,5 mil­jo­ner kro­nor per år, för­u­tom den

PERMANENT. So­ci­al- och id­rotts­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll var på plats i Gö­te­borg ti­di­ga­re i år i sam­band med in­vig­ning­en av den förs­ta fot­bolls­pla­nen i ”Pla­ner för Fram­ti­den”. GP:s sport­chef Ulf Ni­klas­son vill kun­na stry­ka den förs­ta de­len av hen­nes ti­tel så att det i näs­ta re­ge­ring finns en id­rotts­mi­nis­ter ut­an and­ra upp­gif­ter, va­re sig den leds av Stefan Löfven el­ler Ulf Kris­ters­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.