På hel­tid

Göteborgs-Posten - - Sport - Gö­te­borgs kom­mun

oro per­so­nen spri­der om­kring sig. Och jag upp­re­par gär­na RF:s ut­räk­ning om att ide­el­la le­da­re mot­sva­rar en sam­hälls­in­sats på cir­ka 35 mil­jar­der kro­nor.

Det är där­för jag blir så ir­ri­te­rad när po­li­ti­ker, från väns­ter till hö­ger, pe­kar med he­la han­den på att för­e­nings­li­vet är så vik­tigt när de blic­kar ut över par­ke­rings­plat­sen på Frölun­da Torg och ser ett mind­re slag­fält ef­ter bil­brän­der­na ut­an att pre­sen­te­ra kraft­tag där id­rot­ten kom­mer in i ett mer fö­re­byg­gan­de syf­te. TAR VI IN­TE IN id­rot­ten i vå­ra fö­re­byg­gan­de sam­hälls­in­ve­ste­ring­ar och vå­gar flyt­ta peng­ar från kon­ton är ris­ken up­pen­bar att den ne­ga­ti­va spi­ra­len ba­ra fort­sät­ter och dess­utom ac­ce­le­re­rar med än­nu stör­re kost­na­der som följd. Kon­se­kven­ser­na blir att fler för­e­ning­ar för­svin­ner, att fler ung­do­mar väl­jer brotts­lig verk­sam­het, att än­nu fler ide­el­la le­da­re tving­as kas­ta in hand­du­ken och att po­la­ri­se­ring­en mel­lan lag från oli­ka stads­de­lar kom­mer att öka.

Sam­ti­digt, och li­ka fullt, lig­ger ett stort an­svar på id­rotts­rö­rel­sen. Rik­sid­rotts­för­bun­det (RF) och spe­ci­al­för­bun­den mås­te bli vas­sa­re i sin ar­gu­men­te­ring, Ny­li­gen be­rät­ta­de Red­bergs­lids ord­fö­ran­de Carl-Mag­nus Käll­feldt i en GP-in­ter­vju om att han in­te ens vet vem i

han skall pra­ta med när det gäl­ler id­rotts­frå­gor. ”Jag vet in­te vem jag ska ringa”. Det är ju i grund och bot­ten obe­grip­ligt att Sve­ri­ges mest me­ri­te­ra­de hand­bolls­för­e­ning har en så­dan re­la­tion till kom­mu­nen. Men ock­så en verklighet som ab­so­lut in­te är nå­gon fjä­der i hat­ten för de sty­ran­de på Gustaf Adolfs Torg. Åte­ri­gen, tänk nytt i den kom­mu­na­la or­ga­ni­sa­tions­kar­tan: re­kry­te­ra en lo­kal id­rotts­chef på studs. där en sat­sad kro­na mås­te ge två kro­nor till­ba­ka till sam­häl­let.

El­ler åt­minsto­ne 1,50. I DAG SER öns­ke­lis­tor­na un­ge­fär li­ka­da­na ut som för tio år se­dan. Det jag sak­nar är de tyng­re, mer sam­hälls­in­rik­ta­de och upp­da­te­ra­de ar­gu­men­ten. Och gär­na i kom­bi­na­tion med hur vi kan få in ung­do­mar och för­äld­rar som in­te är va­na vid or­ga­ni­se­rad id­rott in i vårt för­e­nings­liv.

Hur myc­ket ty­der egent­li­gen på att vi kom­mer att se kla­ra för­bätt­ring­ar 2019 med de po­li­tis­ka för­slag som hit­tills pre­sen­te­rats? Tillåt mig att tviv­la, åt­minsto­ne lo­kalt. Jag var själv mo­de­ra­tor för en pa­nel­de­batt på Gam­la Ul­le­vi om fot­boll strax in­nan va­let där in­te mind­re än el­va lo­ka­la par­ti­le­da­re val­de att när­va­ra, men någ­ra för­slag som låg ut­an­för box­en märk­te jag in­te av. Sna­ra­re tvärtom, för­sla­gen kän­des igen och allt var som att ing­et hän­der med vårt lo­ka­la id­rotts­liv. VISST, VI KAN PRA­TA om att hö­ja nå­got lo­kal­bi­drag här, an­läg­ga en konst­gräs­plan där, men det spe­lar ju ing­en roll om det in­te finns någ­ra ung­do­mar och le­da­re som spring­er ut den där mån­dags­kväl­len i ok­to­ber. VIL­KA SOM KOM­MER att ha re­ge­rings­mak­ten de kom­man­de fy­ra åren är fort­fa­ran­de osä­kert.

Jag vet dock vad jag vill ha, oav­sett färg på re­ge­ring­en – en id­rotts­mi­nis­ter på hel­tid.

Sport­chef 031-62 43 16 ulf.ni­klas­son@gp.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.