Skön se­ger för Frölun­da – slog ri­va­len på bor­t­ais

Göteborgs-Posten - - Sport - And­ra pe­ri­o­den: Förs­ta back­par: And­ra back­par: Tred­je back­par:

ISHOCKEY Frölun­das ro­ad­trip är nu över. En ro­ad­trip som av­slu­ta­des med en blytung 4–3-se­ger bor­ta mot Fär­je­stad. – Jag skul­le helst spe­la i Scan­di­na­vi­um var­je match, sä­ger Ro­ger Rönn­berg. Frölun­da såg ut att ha se­gern mot Mo­ra i sin hand 22 sep­tem­ber. Men då föll la­get ihop som ett kort­hus och ef­teråt var Ro­ger Rönn­berg rik­tigt för­ban­nad över la­gets brist på at­ti­tyd i slu­tet av mat­chen.

Där­ef­ter har det va­rit en ro­ad­trip för Frölun­da med fem ra­ka bor­t­a­mat­cher – där det bli­vit fy­ra seg­rar.

– Den mat­chen mot Mo­ra blev en väckar­kloc­ka för oss al­la. Man kan ald­rig ta en se­ger för gi­vet i den här li­gan för det är all­tid oer­hört tä­ta och jäm­na mat­cher, sä­ger Ro­ger Rönn­berg ef­ter se­gern mot Fär­je­stad. EN SE­GER SOM man ska tac­ka Jo­han Gustafs­son li­te ex­tra för som stor­spe­la­de på nytt. Det­ta i en match där Jo­na­tan Si­ga­let fick sista or­det när han dund­ra­de in 4–3 för Frölun­da.

– Det är oer­hört kul att se hur hårt grab­bar­na job­bar och det gör att man blir varm i hjär­tat. På det sät­tet är jag väl­digt glad över att stå i Frölun­das bås. Sen finns det ab­so­lut sa­ker som vi kan gö­ra bätt­re rent spel­mäs­sigt, sä­ger Ro­ger Rönn­berg och fort­sät­ter: – JAG HAR tja­tat en hel del om det här med at­ti­tyd och kil­lar­na täv­lar verk­li­gen nu och vill vin­na. Vi hit­tar sätt att vin­na även när vi in­te är det spel­fö­ran­de la­get och det är bra. RO­GER RÖNN­BERG Vi bör­jar an­ta den iden­ti­tet vi har sagt att vi ska ha. Vi är ett hårt job­ban­de lag som job­bar för varand­ra.

Mot Fär­je­stad im­po­ne­ra­de Samu­el Fa­ge­mo, Li­nus Näs­sén och Lucas Ray­mond på nytt. Den där ta­lang­fa­bri­ken i Frölun­da ver­kar ald­rig si­na. har slu­tat RO­GER RÖNN­BERG, HAN att för­vå­nas.

– Jag blir in­te för­vå­nad läng­re, jag är mer im­po­ne­rad hur väl för­be­red­da al­la de här kil­lar­na är. Gäng­et ne­re i J18 och J20 gör ett fan­tas­tiskt jobb, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Sen är det många spe­la­re som tar ett oer­hört tungt lass nu så det kom­mer in­te va­ra då­ligt när vi får till­ba­ka spe­la­re. Skönt att ro­ad­tri­pen är över? Svet­sat sam­man er mer?

– Jag tror att kil­lar­na väx­er ihop på ett bra sätt av det här. Det är ex­tra svårt att vin­na på bor­ta­plan av många oli­ka skäl men det ska bli skönt att kom­ma hem och spe­la i Scan­di­na­vi­um igen. Det läng­tar man ef­ter. Ef­ter fy­ra seg­rar på fem se­nas­te, du vill in­te fort­sät­ta spe­la bor­ta?

– Nej, skul­le jag få väl­ja så skul­le jag spe­la var­je match i Scan­di­na­vi­um. (1–2, 2–2, 0–0) Förs­ta pe­ri­o­den: 1–0 (2.45) Fa­bi­an Zet­terlund (Mi­kael Wik­strand, Os­kar Steen), 1–1 (3.18) Max Fri­berg (Jo­nat­han Si­ga­let), 1–2 (19.28) Samu­el Fa­ge­mo.

1–3 (1.42) Pat­hrik Wes­ter­holm (Vik­tor Ek­bom), 2–3 (2.41) Gustav Rydahl (Fa­bi­an Zet­terlund), 3–3 (4.38) Os­kar Steen (Gustav Rydahl, Ila­ri Melart), 3–4 (11.28) Jo­nat­han Si­ga­let (Ry­an Lasch, Jo­el Lun­dqvist) spel fem mot fy­ra. Skott: 34–15 (14–5, 12–7, 8–3). Utv, Fär­je­stad: 5x2. Frölun­da: 4x2. Do­ma­re: Sören Pers­son, Lid­kö­ping, och Mi­kael An­ders­son, Ma­ri­e­fred. Publik: 8 250. SÅ VAR MAT­CHEN Ett ri­val­mö­te som in­ne­höll allt. Det var kamp, det var fart och mål i mas­sor. En match där Frölun­da drog det längs­ta strå­et ef­ter att Jo­han Gustafs­son på nytt gjort en stark match. En se­ger som gör att Frölun­da tar kliv i ta­bel­len. FRÖLUN­DAS LAG Mål­vak­ter: Jo­han Gustafs­son (Jo­han Matt­son) Gustav Lind­ström, Chay Ge­no­way. Jo­nat­han Si­ga­let, Jacob Mo­ve­ra­re. An­ders Grönlund, Vik­tor Ek­bom. Sjun­de­back: Kristof­fer Gun­nars­son Förs­ta­ked­jan: Pa­trik Carls­son, Jo­el Lun­dqvist, Ry­an Lasch. And­ra­ked­jan: Tim Sö­derlund, Si­mon Hjal­mars­son, Se­basti­an Stål­berg. Tred­je­ked­jan: Samu­el Fa­ge­mo, Pat­hrik Wes­ter­holm, Pont­hus Wes­ter­holm. Fjär­de­ked­jan: Mats Ros­se­li Ol­sen, Li­nus Näs­sén, Max Fri­berg. Extra­spe­la­re: Lucas Ray­mond. GP-LI­GAN, FRÖLUN­DA

”Mat­chen mot Mo­ra blev en väckar­kloc­ka för oss al­la. Man kan ald­rig ta en se­ger för gi­vet i den här li­gan”

Bilder: FRED­RIK KARLS­SON

MYC­KET KÄNS­LOR. Jo­el Lun­dqvist i en dis­pyt med Fär­je­stads Fa­bi­an Zet­terlund.

KVITTERADE. Max Fri­berg gjor­de 1–1 mot Fär­je­stad i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.