Seg­lar som ett gam­malt gift par

Göteborgs-Posten - - Jesper Bengtsson - FRI­DA EKBORG

SEG­LING Årets kvinn­li­ga seg­la­re är en duo vid namn Kla­ra Wes­ter och Re­bec­ca Netz­ler. Två id­rotts­kvin­nor i bör­jan av si­na kar­riä­rer men som re­dan nu satt må­len för fram­ti­den så högt man ba­ra kan. – Om sex år ska vi va­ra bäst. Då är det OS i Mar­seil­le, Frank­ri­ke. Då sik­tar vi på guld, sä­ger Wes­ter. Årets kvinn­li­ga seg­la­re är en duo vid namn Kla­ra Wes­ter och Re­bec­ca Netz­ler. Två id­rotts­kvin­nor i bör­jan av si­na kar­riä­rer men som re­dan nu satt må­len för fram­ti­den så högt man ba­ra kan.

– Om sex år ska vi va­ra bäst. Då är det OS i Mar­seil­le, Frank­ri­ke. Då sik­tar vi på guld, sä­ger Wes­ter.

I bör­jan av sä­song­en fick de sitt in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brott då de blev bäs­ta svens­ka be­sätt­ning med en ni­on­de­plats i klas­sis­ka Prin­cess So­fia Trop­hy när de seg­la­de 49er FX. Där­ef­ter har det ba­ra rul­lat på. 23-åring­ar­na har bli­vit bå­de sexa och trea i världs­cu­pen.

– Vi har pre­ste­rat i år, nå­gon gång har vi miss­lyc­kats men an­nars har vi haft en jämn och hög ni­vå. Vi trä­nar och vi käm­par, kanske ser man oss som nå­gon sorts fö­re­bild, sä­ger Wes­ter. PRI­SET ”ÅRETS KVINN­LI­GA seg­la­re” de­las ut en gång var­je år i sam­band med täv­ling­en Mäs­tar­nas mäs­ta­re.

– Det känns fan­tas­tiskt kul ef­tersom det finns så många duk­ti­ga kvinn­li­ga seg­la­re i Sve­ri­ge just nu. Det är ju väl­digt stort och en bra ut­mär­kel­se att kun­na be­rät­ta för spon­so­rer, sä­ger Wes­ter.

Du­on har seg­lat till­sam­mans i tre år, bå­da i GKSS, och kän­ner varand­ra ut­an och in­nan – en för­del i täv­lings­sam­man­hang.

– Vi är som ett gam­malt gift par som gör allt till­sam­mans. Vi kom­plet­te­rar varand­ra väl­digt bra, sä­ger Wes­ter. Re­bec­ca Netz­ler hål­ler med. – Vi job­bar ju hel­tid med seg­ling och där­för känns det kul att bli upp­märk­sam­mad ef­tersom seg­ling in­te är en ut­mär­kel­se­sport di­rekt.

Nu får Netz­ler och Wes­ter räk­na in sig bland al­la som fått ut­mär­kel­sen, fle­ra av dem är sto­ra fö­re­bil­der för tje­jer­na.

– Det är ju seg­la­re som man sett upp till se­dan man var li­ten. Det är li­te svårt att sät­ta ord på käns­lor­na just nu, sä­ger Netz­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.