San­tén och Tor­gers­son till Hall of Fa­me

Göteborgs-Posten - - Sport - FRIDA EKBORG

SEG­LING För and­ra gång­en nå­gon­sin är det en kvin­na som blir in­vald i seg­ling­ens Hall of fa­me. El­ler rät­ta­re sagt, den här gång­en är det två kvin­nor – Ven­de­la San­tén och The­re­se Tor­gers­son som bå­da bli­vit världs­mäs­ta­re och ta­git OS-brons. – Men att bli in­vald i Hall of fa­me var ing­et jag för­vän­ta­de mig. Det var ju tio år se­dan vi slu­ta­de med vår sats­ning, sä­ger San­tén. 2004 var ett drömår för Gö­te­borgspa­ret som vann VM och tog OS-brons i da­mer­nas 470. De seg­lar in­te läng­re ihop och ing­en av dem har täv­lings­sat­sat på fle­ra år, även fast Tor­gers­son del­ta­git i VM i stor­båts­seg­ling på se­na­re år.

Bå­da har än­då va­rit en­ga­ge­ra­de i seg­ling på ett el­ler an­nat sätt fram till nu. San­tén är med­lem i GKSS och hjäl­per där till på oli­ka sätt och ar­be­ta­de som kom­men­ta­tor un­der OS i Rio 2016. Att bli in­val­da i seg­ling­ens Hall of fa­me blir nu li­te som att va­ra am­bas­sa­dör för seg­lings­spor­ten.

”Seg­ling­en har all­tid haft en stor plats i hjär­tat”

VEN­DE­LA SAN­TÉN

– Seg­ling­en har all­tid haft en stor plats i hjär­tat. När jag nu får va­ra med i Hall of fa­me kän­ner jag mig an­sva­rig för att mitt namn ska le­va vi­da­re på ett bra sätt. Vi får se i vil­ken form det blir fram­ö­ver, sä­ger San­tén. THE­RE­SE TOR­GERS­SON HÅL­LER med. Hon kun­de ty­värr in­te när­va­ra vid ut­del­ning­en av ut­mär­kel­sen un­der mid­da­gen ef­ter lör­dags­täv­ling­ar­na i Mäs­tar­nas mäs­ta­re, men GP når hen­ne in­nan.

– Det är så många som ställt upp för oss när vi seg­la­de, det är klart man själv stäl­ler upp nu om nå­gon vill ha vår hjälp. Jag hop­pas kun­na hjäl­pa till in­om seg­ling­en där det be­hövs.

Men hon är för­vå­nad över att det var just de som fick pri­set, det ha­de hon in­te haft en tan­ke på in­nan.

– Det är svårt att ve­ta själv vad man be­tytt för seg­ling­en. När man seg­la­de var man ju så up­pe i det, sä­ger Tor­gers­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.