IFK Gö­te­borgs ka­ru­sell­vec­ka

En usel kryss­match på Gam­la Ul­le­vi. En spar­kad sport­chef på Ha­waii. En upp­rörd hu­vud­trä­na­re på Kam­rat­går­den. En kraft­full de­men­ti på hem­si­dan. Sex da­gar med IFK Gö­te­borg – där för­änd­ring­ens vind nåd­de storm­styr­ka.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 -

GP har kart­lagt Blå­vitt-ka­ru­sel­len un­der den se­nas­te vec­kan. Vårt ge­dig­na do­ku­ment star­tar med 2-2-mat­chen mot Trel­le­borg.

Lör­dag – En syl­vass Cha­ra­i­sjvi­li och en dys­ter slut­sig­nal

Väns­te­ryt­tern Gi­or­gij Cha­ra­i­sjvi­li kli­ver fram mot bol­len. Frisparkslä­get är IFK Gö­te­borgs sista chans, ti­den är på väg att rin­na ut. Gi­or­gij Cha­ra­i­sjvi­li an­das ut. Ett steg. Ett par till. Se­dan bän­der han bol­len över mu­ren och in i det närms­ta hör­net.

Gi­or­gij Cha­ra­i­sjvi­li jub­lar. Gam­la Ul­le­vi ex­plo­de­rar.

När do­ma­ren Pa­trik Eriks­son blå­ser sin slut­sig­nal strax där­ef­ter för­änd­ras dock de blå­vi­ta käns­lor­na snabbt.

2–2 mot jum­bon Trel­le­borg – ett uselt re­sul­tat. Särkskilt för ett IFK Gö­te­borg i sports­lig kris. Fem mat­cher kvar att spe­la, fem po­äng ner till kval­plats.

– Det är tufft för al­la, men vi ger in­te upp. Vi är pro­fes­sio­nel­la och vi ger in­te upp. Vi mås­te för­sö­ka vin­na. Vi har ing­en bra pe­ri­od. Det vet al­la. Men för­hopp­nings­vis blir allt bra, kon­sta­te­rar Gi­or­gij Cha­ra­i­sjvi­li i den mix­a­de zo­nen.

– Vi möt­te ett lag som pre­cis som oss slåss för sin över­lev­nad. Vi ha­de en chans att gö­ra 2-0, då ha­de de va­rit bor­ta. Istäl­let bjöd vi in dem och de kun­de slåss med näb­bar och klor. Det var vårt fel. Vi kan in­te skyl­la på nå­gon an­nan, suc­kar hu­vud­trä­na­ren Poya As­bag­hi på press­kon­fe­ren­sen. HAN ÄR EX­TRA be­svi­ken på an­falls­spe­let.

– Det fanns ing­et boll­tem­po att pra­ta om i back­lin­jen, det fanns ing­et boll­tem­po på mitt­fäl­tet, det fanns knappt bra vär­de­ring­ar hel­ler. Jag tyc­ker att Trel­le­borg kvitterade väl­för­tjänt. Det är ing­et snack om sa­ken.

Ef­ter de or­den, ef­ter att press­kon­fe­ren­sen har satt punkt, sam­lar sport­chef Mats Gren, klubb­di­rek­tör Max Mar­kus­son och ord­fö­ran­de Mats Eng­ström ihop sig i Gam­la Ul­le­vis ka­ta­kom­ber.

Det sports­li­ga lä­get är all­var­ligt och nå­got mås­te gö­ras, det är led­ning­en över­ens om.

Sön­dag – En åter­häm­tan­de trä­ning och en in­kal­lad ord­nings­vakt

An­fal­la­ren To­bi­as Hysén kli­ver upp för trap­por­na till Kam­rat­går­den. Hu­vu­det vär­ker.

In­te ba­ra för 2–2-krys­set mot Trel­le­borg ut­an ock­så för den smäll han rå­ka­de ut för pre­cis i slu­tet av mat­chen.

An­fal­la­ren sat­sa­de sten­hårt för att sno åt sig den un­dan­nic­ka­de hör­nan. Så ock­så Zo­ran Jo­vano­vic.

Hysén gick in med hu­vu­det, Jo­vano­vic med hö­ger­fo­ten. Det small.

Rött kort för Jo­vano­vic. Hysén sjönk ihop och fick se­der­me­ra rull­las ut bår med nack­kra­ge.

I det sto­ra he­la kla­ra­de han sig dock lind­rigt un­dan. Ing­en hjärn­skak­ning, ba­ra smär­ta just där Jo­vano­vic fotsu­la träf­fa­de. Och fri­spar­ken som Hysén fick med sig led­de ju fram till Gi­or­gij Cha­ra­i­sjvi­lis 2–2-mål.

– Man får ta en för la­get, sä­ger Hysén till och ler.

Den här sön­da­gen står åter­hämt­nings­trä­ning på sche­mat. Först dock: Ett mö­te med spelar­trup­pen, inga le­da­re när­va­ran­de.

Mor­gongäs­pi­ga slår de sig ner in­ne på Kam­rat­går­den. De pra­tar ige­nom sa­ker och ting. Det är högt i tak.

– Vi mås­te stäl­la hög­re krav på varand­ra! – Vi mås­te pus­ha och ge feed­back! – Vi mås­te gå sam­man och verk­li­gen hit­ta ett jäv­laran­na­ma i grup­pen un­der det här lands­lagsup­pe­hål­let! DET SKA SÄGAS att mö­tet in­te är spe­ci­ellt på nå­got an­märk­nings­värt sätt, spe­lar­na sam­las då och då. Det ska ock­så sägas att det en­bart pra­tas om sports­li­ga och fot­bolls­mäs­si­ga

Bild: DANIEL STILLER

KRYSS. IFK Gö­te­borg sam­lar sig ef­ter 2–2-krys­set mot Trel­le­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.