FÖRÄNDRADE FÖR­E­NING­EN

Göteborgs-Posten - - Dokument -

ger nå­got, be­rät­tar han se­na­re. Hur var trä­ning­en?

– Det var jät­tel­ugnt. Det kom ing­en stör­re ska­ra. Det va­ra ba­ra någ­ra styc­ken som stod där, ing­et som stack ut.

Där­med kan IFK Gö­te­borg kli­va vi­da­re i lugn och ro, bort från mö­tet med Trel­le­borg och in i fram­tid.

Vad de in­te vet är dock att en storm bör­jar ta form i ho­ri­son­ten. mås­te ana­ly­se­ras och se­der­me­ra han­te­ras. Frå­gan är ba­ra hur.

– Det är klart att vi har pra­tat myc­ket i oli­ka kon­stel­la­tio­ner och det kom­mer fort­sät­ta i dag (mån­dag) och i mor­gon (tis­dag), bå­de ut­i­från ett sty­rel­se- och led­nings­per­spek­tiv, men även med Poya och Gren. Det är up­pen­bar­li­gen nå­got som in­te fun­ge­rar och att man in­te har kom­mit he­la vä­gen fram. Se­dan vems fel det är, det har vi in­te dis­ku­te­rat. Men vad är det vi kan gö­ra? Be­hö­ver vi gö­ra nå­gon för­änd­ring, i så fall gör vi rätt för­änd­ring, el­ler ska vi kö­ra på?, sä­ger Mar­kus­son. HAN HUTTRAR TILL i höst­rus­ket och be­rät­tar se­dan att ord­nings­följ­den kom­mer va­ra den lo­gis­ka: Dis­kus­sio­ner först, se­dan ett be­slut. Ska de tro på vad de gör nu el­ler för­änd­ra nå­got? Och i så fall vad?

– Vi tar si­tu­a­tio­nen på ex­tremt stort all­var, gi­vet­vis. Vi för­sö­ker gö­ra en så sam­lad och grund­lig ana­lys som möj­ligt, sä­ger Mar­kus­son och vand­rar in till Kam­rat­går­den för att för­vand­la ord till hand­ling.

Ett par tim­mar se­na­re har han, till­sam­mans med klub­bens öv­ri­ga led­ning, hit­tat rikt­ning­en de vill MÅN­DAG ta, en­ligt GP:s upp­gif­ter. En för­änd­ring av den sports­li­ga or­ga­ni­sa­tio­nen är nöd­vän­dig, minst en ny röst be­hövs.

Inga de­fi­ni­ti­va be­slut tas, men en­ligt upp­gif­ter till GP in­ne­bär för­änd­ring­en där och då att bå­de Poya As­bag­hi och Alf Wes­ter­berg spar­kas. Jo­nas Olsson, aka­de­mi­chef, och Hjal­mar Jons­son, U19-trä­na­re, är de som ska er­sät­ta.

Att gö­ra sig av med Mats Gren är ing­et al­ter­na­tiv un­der mån­dags­kväl­len, en­ligt upp­gif­ter till GP.

Visst, sport­che­fen är satt un­der lupp, det har Max Mar­kus­son po­äng­te­rat fle­ra gång­er un­der hös­ten, men någ­ra dis­kus­sio­ner om att spar­ka ho­nom äger in­te rum un­der mån­da­gen.

Ny­he­ten om att Poya As­bag­hi och Alf Wes­ter­berg är på väg att få spar­ken slår ner som en bomb i fot­bolls­s­ve­ri­ge. Ru­bri­ker­na blir sto­ra och många.

Ett par tim­mar ef­ter GP:s pub­li­ce­ring väl­jer IFK Gö­te­borg att kom­men­te­ra uppgifterna. Det­ta görs via en skrift­lig de­men­ti på klub­bens hem­si­da.

Ny­he­ten om att Poya As­bag­hi och Alf Wes­ter­berg är på väg att få spar­ken slår ner som en bomb i fot­bolls­s­ve­ri­ge. Ru­bri­ker­na blir sto­ra och många.

”VANLIGTVIS BRU­KAR IN­TE IFK Gö­te­borg kom­men­te­ra ryk­ten el­ler spe­ku­la­tio­ner. Be­träf­fan­de den ar­ti­kel som Gö­te­borgs–Pos­ten i kväll

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.