Vin­na el­ler för­svin­na för GFC i guld­stri­den

Göteborgs-Posten - - Jesper Bengtsson - PHILIP TROLLÉR

FOT­BOLL Se­ger mot Väx­jö och guld­dröm­men le­ver i all­ra högs­ta grad – för­lust och chan­sen att bli bäst i se­ri­en är med störs­ta sä­ker­het bor­ta. – Det är ba­ra vin­na som gäl­ler, det är så­da­na här mat­cher man vill spe­la, sä­ger Re­bec­ka Blomqvist. Gö­te­borg FC har gjort en ka­non­sä­song och är med tre om­gång­ar kvar av se­ri­en på all­var med i kam­pen om det all­svens­ka gul­det.

Men för att dröm­men om guld ska hål­las vid liv he­la vägen in till slutom­gång­en då Ro­sen­gård vän­tar på Ul­le­vi krävs det, till att bör­ja med, tre po­äng bor­ta mot mit­ten­la­get Väx­jö på sön­da­gen.

– Det är ba­ra vin­na som gäl­ler, det är så­da­na här mat­cher man vill spe­la, sä­ger Re­bec­ka Blomqvist och fort­sät­ter:

– Det märks på trä­ning­ar­na att det är vik­tigt och att vi vill fram­åt. Det är här vi vill va­ra. TVÅ­AN RO­SEN­GÅRD ÄR in­för om­gång­en en po­äng fö­re GFC. Upp till et­tan Pi­teå är det he­la fy­ra po­äng.

– Det är klart att vi ha­de ve­lat va­ra ikapp el­ler tre po­äng fram­för, men vi kan in­te gö­ra nå­got åt det nu. Vi ska ba­ra se till att vin­na vå­ra mat­cher, då har vi i al­la fall andra­plat­sen. Se­dan be­hö­ver vi li­te hjälp från and­ra lag ock­så för att nå gul­det, sä­ger Blomqvist, som vän­tar sig en tuff match mot Väx­jö.

– Vi möt­te dem i vå­ras, då låg vi un­der 0–2 länge och vän­de in­te för­rän i 82:a mi­nu­ten. Så det är ett bra lag. Men vi vet vad vi ska gö­ra, det finns bra möj­lig­he­ter för oss. AN­FAL­LA­REN HAR UN­DER året spe­lat en vik­tig roll i la­gets fram­gång.

På 19 mat­cher har Blomqvist pric­kat in el­va mål, vil­ket gör hen­ne till li­gans tred­je främs­ta mål­skytt, bakom Ro­sen­gårds An­ja Mit­tag (14 mål) och Väx­jös An­ve­gård (12 mål).

– Jag har kol­lat li­te på den, jag hål­ler ett öga på den. Det är ro­ligt att jag är för­bi två­siff­rigt, men det är in­te så att det kom­mer på­ver­ka hur jag spe­lar. Men det är klart att det ha­de va­rit kul att få en bra pla­ce­ring i den. Vad är skä­let till att det har loss­nat?

– Jag har fått stort för­tro­en­de och spe­lat på min po­si­tion. Det har be­tytt myc­ket. Nu hop­pas jag kun­na fort­sät­ta och bli än­nu bätt­re.

Ar­kiv­bild: CARL SANDIN

RE­BEC­KA BLOMQVIST.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.