Lin­kö­ping mis­sar topp tre-pla­ce­ring

Göteborgs-Posten - - Sport - MAKOTO ASAHARA

FOT­BOLL En match som ham­na­de i sche­ma­mäs­sig kläm för Lin­kö­ping. Det ut­nytt­ja­de gäs­tan­de Eskilstu­na till ful­lo på Lin­kö­ping are­na – vil­ket in­ne­bär att den re­ge­ran­de svens­ka mäs­ta­ren ga­ran­te­rat mis­sar en topp tre-pla­ce­ring i da­mall­svens­kan. Ett ny­li­gen av­slu­tat lands­lagsup­pe­håll, och en vik­tig Cham­pi­ons Le­a­gue-drabb­ning mot Pa­ris SG i vec­kan.

Med det i åtan­ke så var hem­ma­mö­tet med Eskilstu­na en match som ham­nat ”mitt emel­lan” för stjär­nor­na i Lin­kö­ping, som se­dan ti­di­ga­re är av­häng­da i den ab­so­lu­ta topp­stri­den i da­mall­svens­kan.

– Det klart att man har i bak­hu­vu­det att det är den mat­chen man läng­tar till att spe­la, sa­de Ko­so­va­re Aslla­ni till C Mo­re, med blic­kar­na mot Pa­ris­mö­tet, in­för mat­chen.

Det ver­ka­de dock in­te va­ra någ­ra be­kym­mer med in­ställ­ning­en, åt­minsto­ne till en bör­jan på Lin­kö­ping are­na, där hem­ma­la­get ha­de sin be­skär­da del lä­gen att få förs­ta or­det i mål­pro­to­kol­let. Ett in­lägg som var nä­ra att seg­la in, en språng­nick av Aslla­ni och ett bra skott­lä­ge för Filip­pa Ang­el­dal fanns i high­lightspa­ke­tet ef­ter de förs­ta 50 mi­nu­ter­na.

Ef­ter det fick i stäl­let Eskilstu­na ett su­per­läge att ta led­ning­en i den 54:e mi­nu­ten när Fe­li­cia Karls­son fick öp­pet mål, må så va­ra ur nå­got snäv vin­kel, men träf­fa­de stol­pen. KÄNSLAN AV SNÖPLIGHET som in­fann sig skul­le bli kort­va­rig för gäs­ter­na.

En hör­na i mi­nut 55 hit­ta­de mitt­fäl­ta­ren Ngo­zi Oko­bi som omar­ke­rad kun­de nic­ka­de in 1–0.

I den 72:a mi­nu­ten ha­de dess­utom Mim­mi Lars­son ett yp­per­ligt lä­ge att sät­ta ett 2–0-mål, men Ny­ström var snabbt ne­re vid förs­ta stol­pen och avvärj­de det lu­ri­ga av­slu­tet.

1–0-må­let räck­te dock gott och väl i slutändan.

Ett re­sul­tat som dess­utom in­ne­bar att in­te ba­ra gul­det är för­lo­rat för LFC, ut­an även att var­ken en and­ra- el­ler tred­je­plats är möj­lig. Nå­got som in­ne­bär att det med störs­ta san­no­lik­het in­te blir nå­gon Cham­pi­ons Le­a­gue-fot­boll i Ös­ter­göt­land näs­ta år. Vil­ket i och för sig kanske in­ne­bär att mat­chen mot Pa­ris blir än­nu vik­ti­ga­re för LFC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.