Sah­lin hop­pas på att stan­na kvar hos Öis

Göteborgs-Posten - - Sport - FRED­RIK JANLIND

FOT­BOLL Han­nes Sah­lin, 30, har bli­vit en stor publikfa­vo­rit i Öis ef­ter al­la si­na sä­song­er i klub­ben. Men mitt­fäl­ta­ren sit­ter på ett ut­gå­en­de kon­trakt. – Jag får ringa en bra spon­sor så kanske jag kan va­ra kvar, sä­ger han. Han kom till klub­ben re­dan 2011 när han då läm­na­de Qvi­ding. För Han­nes Sah­lin har Öis se­dan dess va­rit hans hem­vist.

Men den nu 30-åri­ge ve­te­ra­nen sit­ter på ett ut­gå­en­de kon­trakt med klub­ben. Ett kon­trakt som han hop­pas ska va­ra på plats in­om kort.

– Vi för en dis­kus­sion och vi får se hur det blir. Men am­bi­tio­nen är ju att hit­ta en lös­ning. Vi vet var vi har varand­ra och för­hopp­nings­vis lö­ser det sig, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Det är en spe­ci­ell si­tu­a­tion att för­hand­la med de per­so­ner man job­bar dag­li­gen med. Men man får skil­ja på ar­be­te och vän­skap där, men det lö­ser sig nog. FÖR­U­TOM SPELARBITEN SÅ på stru­pen i många år nu med att an­ting­en kun­na gå upp el­ler åka ur. I slu­tet av året har all­ting ställts på sin spets och nu är det skönt att ba­ra kun­na fo­ku­se­ra på att ut­veck­la spe­let och pla­ne­ra in­för näs­ta år. Al­la kan job­ba mer i lugn och ro vil­ket gäl­ler trupp­mäs­sigt, bud­get och kun­na pla­ne­ra i tid. Det ger en ar­bets­ro för al­la som job­bar in­om Öis, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Men vi ska fo­ku­se­ra på rätt sa­ker och vin­na de mat­cher som är kvar, den te­o­re­tis­ka chan­sen finns ju kvar. Ut­an den där svi­ten på el­va ut­an se­ger så ...?

– Jag var in­te så jäk­la oro­lig! Med den el­van vi ha­de haft ifjol så ha­de det bli­vit 20 mat­cher. Vi har haft många mat­cher nu där vi krys­sat där vi bor­de ha vun­nit. Vi kän­de att om vi fort­sät­ter gö­ra det vi är bra på och skru­var på li­te små­sa­ker så skul­le det ge re­sul­tat. Li­te surt va?

– Ja, där har vi oss själ­va att skyl­la och ta lär­dom av. Kanske var det un­derskatt­ning och vi får se till så vi in­te ham­nar i de lä­ge­na igen. Det här är nå­got vi grä­mer oss över och vi är in­te nöj­da över att va­ra strax där bakom. Vi ha­de ve­lat va­ra med och haft ett bätt­re slag­lä­ge i slu­tet av sä­song­en. DE SE­NAS­TE ÅREN har det va­rit mitt­back el­ler väns­ter­back som har gällt för Han­nes Sah­lin. Men ef­ter ett in­hopp bor­ta mot Ge­f­le har han fått en ny­gam­mal po­si­tion som cen­tral mitt­fäl­ta­re.

– Det är kul för jag spe­la­de ju där fram tills att jag var 18. Se­dan blev jag väns­ter­back och se­dan mitt­back. Jag var ju en of­fen­siv spe­la­re i grun­den och ha­de väl egen­ska­per som trä­nar­na upp­skat­ta­de att ha från back­lin­jen. Det hän­der ju li­te mer på mit­ten och det är kul att va­ra med i det of­fen­si­va spe­let så jag trivs som fis­ken i vatt­net, sä­ger han och fort­sät­ter: – JAG HOP­PAS att jag blir kvar. Det är de in­di­ka­tio­ner jag har fått och jag kör väl där i fem år och se­dan får jag hop­pa bak igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.