Ils­kan ef­ter ut­klass­ning­en hem­ma: ”Det är be­dröv­ligt”

Göteborgs-Posten - - Sport - PHILIP TROLLÉR

CHANSLÖSA. HANDBOLL Stor­för­lust mot Kö­pen­hamn i Cham­pi­ons Le­a­gue. Då var det or­dent­ligt be­svi­ket i Sä­ve­hof-läg­ret ef­ter slut­sig­na­len. – Vi sän­ker oss till en ni­vå som in­te är okej, sä­ger Elin Hal­la­gård. Johanna Bund­sen och Jen­ny Alm i la­get.

Ef­ter mat­chen var det bå­de ir­ri­te­rat och be­svi­ket i hem­ma­la­get över den sva­ga in­sat­sen.

– Det är be­dröv­ligt. Vi är in­te näs­tan 20 mål säm­re än dem egent­li­gen, men det är ing­en som tror på det. När det rin­ner iväg slu­tar al­la kol­la på mål och i stäl­let räk­nar man med att näs­ta kom­pis ska gö­ra det, sä­ger Elin Hal­la­gård och fort­sät­ter: – DET ÄR väl mänsk­ligt, men det värs­ta är att vi tap­par de mo­men­ten som man all­tid kan gö­ra i al­la lä­gen, som att springa hem. Jag tyc­ker att vi sän­ker oss till en ni­vå som in­te är okej. Men vi får hop­pas att vi kan dra nå­gon lär­dom av det här.

I pa­us var det un­der­läge 8–20. I den and­ra halv­le­ken stod Sä­ve­hof upp bätt­re, men Hal­la­gård me­nar att upp­ryck­ning­en är svår att gläd­jas över. – DET BLEV SVÅRT för dem (Kö­pen­hamn) att hål­la ihop det ock­så, när klasskill­na­den var så stor. ELIN HAL­LA­GÅRD

– Det känns in­te som att vi har någ­ra jät­te­för­vänt­ning­ar på Cham­pi­ons Le­a­gue i år, så att vi in­te lyc­ka­des ta en el­ler två po­äng var kanske in­te så tungt, men att för­lo­ra så stort som vi gör, det är tungt.

Rasmus Over­by var ock­så han be­svi­ken. Trä­na­ren tyc­ker att det fanns fle­ra bi­tar i spe­let som in­te alls klaf­fa­de.

– Ingen­ting fun­kar. Vi mö­ter ett världs­klasslag, men så bra är de in­te att vi ska för­lo­ra med näs­tan 15 mål. Han tilläg­ger: – Vi får ab­so­lut in­te gö­ra de felen vi gör i förs­ta, och lå­ta dem springa sön­der oss. Vi viss­te att de skul­le kom­ma med fart. OCH DET MÄRK­TES att de sto­ra siff­ror­na tog hårt även på trä­na­ren.

– Jag ha­de ab­so­lut in­te tänkt att vi skul­le lig­ga un­der med tolv bol­lar i halv­lek. De är duk­ti­ga, men det här var en pin­sam in­sats av oss. Sä­ve­hof har fost­rat en rad ut­lands­proffs. På lör­da­gen var tre av dem till­ba­ka i Par­til­le när Kö­pen­hamn med Johanna Bund­sen, Linn Blohm och Jen­ny Alm i la­get, tog sig an Sä­ve­hof i Cham­pi­ons Le­a­gues and­ra grupp­spels­match.

Hur det slu­ta­de? Med gläd­je för hem­vän­dar­na. Med sorg för de­ras ti­di­ga­re klubb.

Kö­pen­hamn kör­de över Sä­ve­hof med 36–22.

– Vi spe­la­de jät­te­bra. Vi var nog­gran­na, in­te minst i för­sva­ret och när vi är det får vi vå­ra kont­ring­ar, då är vi far­li­ga. Vi har kant­spe­la­re som spring­er på allt, sä­ger Jen­ny Alm som var en av många som im­po­ne­ra­de hos gäs­ter­na.

– Det kän­des rik­tigt bra för egen del. Jag stod upp bra i för­svars­spe­let och spe­la­de upp mi­na lag­kom­pi­sar fint någ­ra gång­er. Hur var det att åter­vän­da?

– Det var rik­tigt här­ligt att va­ra till­ba­ka. Det är en fin hall och man kän­ner många, fa­milj och vän­ner här. Jät­te­kul, sä­ger 29-åring­en som re­pre­sen­te­ra­de Sä­ve­hof 2011–2015. FÖR JOHANNA BUND­SEN

”När det rin­ner iväg slu­tar al­la kol­la på mål och i stäl­let räk­nar man med att näs­ta kom­pis ska gö­ra det”

Bild: MICHAEL ERICHSEN

Sä­ve­hof fick se sig ut­klas­sa­de i går­da­gens Cham­pi­ons Le­a­gue-match mot Kö­pen­hamn i Par­til­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.