Max­ad nostal­gi med Ar­ving­ar­na

Göteborgs-Posten - - Kultur -

PRE­MIÄR. KROGSHOW AR­VING­AR­NA Kajskul 8, fre­dag Bak­grunds­stäm­mor­na Vi­de­oklip­pen 620

”Va fan, en bal­lad? Vi är ju in­te ens svet­ti­ga ju.”

Strax halv­vägs in i kon­ser­ten spe­lar Ar­ving­ar­na Finns det nå­gon an­nan nu och gäng­et som ny­li­gen har dan­sat till publikfa­vo­ri­ter som Kung i stan lom­mar iväg. And­ra pas­sar på att gå in i en tryc­ka­re.

Ener­gin i lo­ka­len är för till­fäl­let li­te låg. Men det är nog in­te bal­la­dens fel, in­te hel­ler ban­dets. För Ar­ving­ar­na är skick­li­ga. Bå­de mu­si­ka­liskt och som scen­per­so­ner.

Kanske är det istäl­let att ma­jo­ri­te­ten av kroggäs­ter­na fort­fa­ran­de är sit­tan­de ef­ter ma­ten. Kanske är det att lo­ka­len är varm och att publi­ken nu har va­rit där i många tim­mar. OBE­RO­EN­DE AV VAR­FÖR kom­mer ener­gin egent­li­gen in­te till­ba­ka i full kraft igen för­rän mot slu­tet av kon­ser­ten.

På Kajskjul 8 gör Ar­ving­ar­na sin förs­ta krogshow. Den har fått det pas­san­de nam­net Hits, här­li­ga åter­blic­kar och par­ty.

Och det är verk­li­gen en hit­ka­val­kad. Un­der lop­pet av ett par tim­mar hin­ner ban­det ri­va av in­te mind­re än tre med­leyn. I de två förs­ta hyl­las in­spi­ra­tö­rer­na The Be­ach Boys och Qu­een.

Det går rappt och även om man in­te kan be­gä­ra att Casper ska hål­la jämnt med Fred­die Mer­cu­rys le­gen­da­ris­ka pi­pa, gör han det rik­tigt bra. I WANT TO BREAK FREE blir till Ra­dio ga ga och när Don’t stop me now kom­mer har nog åt­minsto­ne hälf­ten av den full­sat­ta publi­ken ställt sig upp.

De fy­ra dans­bands­sö­ner­na är skick­li­ga. In­te minst har de­ras 29 år ihop re­sul­te­rat i en oer­hörd sam­sjung­en­het.

Det är för­stå­e­ligt att de väl­jer att äg­na fem lå­tar till The Be­ach Boys, för när Par­til­le­ban­det oo­ar och aaar i ac­kord lå­ter de of­ta li­ka bra som sur­froc­kar­na.

Det tred­je med­leyt väl­jer ban­det att äg­na åt Casper Ja­nebrinks pre­sta­tio­ner i TV4-pro­gram­met Stjär­nor­nas stjär­na. När de spe­lar YMCA kom­mer ock­så ett tryck till­ba­ka i lo­ka­len som ba­ra bräcks av den själv­kla­ra klas­si­kern – Elo­i­se. SAM­TI­DIGT BÖR­JAR JAG bli en aning fru­stre­rad. Nog för att det är här­ligt när publi­ken bok­sta­ve­rar till­sam­mans med ar­mar­na i luf­ten. Men det bör­jar ock­så känns li­te väl myc­ket af­ter ski och Ar­ving­ar­na, som har en egen enorm ka­ta­log av ösi­ga hits, bör­jar lik­na ett co­ver-

Trots att de har 29 år på nac­ken som grupp är det­ta Ar­ving­ar­nas all­ra förs­ta krogshow .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.