Så får du bort fläc­kar­na bäst

TEST: Lägg in­te peng­ar på spray­er och and­ra fläck­bort­tag­nings­me­del – ibland gör de mer ska­da än nyt­ta. Det du redan har hem­ma i skå­pen kan fun­ka bätt­re el­ler li­ka bra, vi­sar vårt test.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - LOT­TA HEDIN konsument@gp.se

Att kö­pa en dyr fläck­bort­tag­nings­pro­dukt är ingen ga­rant för att få ett bra re­sul­tat. I stäl­let kan klas­sis­ka hus­morstips le­da till bätt­re re­sul­tat, en­ligt GP:s test.

Att man kan be­hand­la fläc­kar ge­nom att spraya på me­del in­nan man släng­er klä­der­na i tvät­ten har vi lärt oss från tv-re­kla­men. Men hur bra fun­kar det? Test­fak­ta har på upp­drag av oss jäm­fört sex fläck­bort­tag­nings­me­del med kän­da hus­morsknep.

Li­ka­da­na vi­ta t-shir­tar sö­la­des ner med mat­ol­ja, cho­kladsås, vin och kaf­fe. Fläc­kar­na fick tor­ka in in­nan de för­be­hand­la­des med de oli­ka med­len. Se­dan tvät­ta­des de i ma­skin med ett van­ligt vit­tvätt­me­del.

SOM REFERENS lät vi en trö­ja gå rakt i tvätt­ma­ski­nen ut­an att fläc­kar­na för­be­hand­la­des alls.

När re­sul­ta­ten grans­kas står det klart att med­len fun­kar ibland, men det finns ing­et som är bra på allt. Fix­as spray kla­rar mat­ol­je­fläc­ken bäst, men rår in­te alls på cho­kladså­sen. Va­nish lyc­kas säm­re med ol­jan men fun­kar bätt­re på vin.

I vis­sa fall gjor­de fläck­bort­tag­nings­med­len till och med mer ska­da än nyt­ta – fläc­kar­na syn­tes tyd­li­ga­re än när sam­ma sorts fläck ba­ra tvät­ta­des i ma­ski­nen di­rekt

Kaffe­fläc­ken för­svin­ner all­ra bäst på trö­jan som in­te för­be­hand­las alls, och al­la me­del för­u­tom At­ti­tu­de läm­nar kvar en vär­re cho­klad­fläck än vad som blir kvar om ma­skin­tvätt­med­let får ver­ka en­samt!

DET VER­KAR UNDERLIGT, men när vi frå­gar An­ne-Char­lot­te Han­ning, spe­ci­a­list på tvätt­pro­ces­ser på Swerea IVF, vi­sar det sig att även hon stött på fe­no­me­net. – Be­ro­en­de på vil­ka äm­nen ett fläck­bort­tag­nings­me­del in­ne­hål­ler så fun­kar det oli­ka bra på oli­ka fläc­kar. I värs­ta fall kan fläc­ken fixe­ras, sä­ger hon.

Att ta till hus­morsknep mot fläc­kar­na fun­kar på det he­la ta­get bäst. Fet varm mjölk vi­sar sig va­ra en över­läg­sen me­tod för att ta bort vin­fläc­ken, och van­ligt disk­me­del är li­ka bra som de fles­ta av de bätt­re spe­ci­al­med­len när det gäl­ler mat­ol­jan.

Kaffe­fläc­ken för­svin­ner all­ra bäst på trö­jan som in­te för­be­hand­las alls

FÖ­RE TVÄTT. Trö­jor­na fläc­ka­des med mat­ol­ja, cho­kladsås, vin och kaf­fe. Fläc­kar­na fick tor­ka in in­nan de för­be­hand­la­des med de oli­ka med­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.