Sve­ri­ge be­hö­ver en Ki­nast­ra­te­gi

Göteborgs-Posten - - Ledare Kristina Sandklef - Ki­naa­na­ly­ti­ker KRISTI­NA SANDKLEF

FÖR ETT PAR vec­kor se­dan släpp­te Nä­rings­de­par­te­men­tet en ut­red­ning om Sve­ri­ges sam­ar­be­te med Ki­na in­om in­no­va­tion, forsk­ning och hög­re ut­bild­ning, vid ett väl­be­sökt se­mi­na­ri­um. Rap­por­ten är skri­ven av Syl­via Sch­waag Ser­ger, pro­rek­tor vid Lunds uni­ver­si­tet med lång er­fa­ren­het av just in­no­va­tions- och forsk­nings­ut­byte mel­lan Sve­ri­ge och Ki­na från sin ti­di­ga­re tjänst som di­rek­tör på Vin­no­va.

På se­na­re år har Ki­na seg­lat upp som en glo­bal jät­te in­om forsk­ning och ut­veck­ling. Det­ta har skett på ett högst med­ve­tet sätt ge­nom sto­ra stat­li­ga forsk­nings­an­slag och fo­kus på att få fram ta­lang­er in­om na­tur­ve­ten­skap, tek­no­lo­gi, in­gen­jörs­ve­ten­skap och ma­te­ma­tik.

Var­je år utex­a­mi­ne­ras över 4 mil­jo­ner stu­den­ter in­om des­sa äm­nen och lan­det lig­ger se­dan många år i topp i PISA-un­der­sök­ning­ar­na i ma­te­ma­tik och na­tur­ve­ten­skap. Sam­ti­digt har ett starkt ent­re­pre­nör­skap med upp­fin­nings­ri­ke­dom, ut­an stat­lig in­bland­ning, ock­så ba­nat vägen för ökad in­no­va­tion.

DET ÄR LÄTT att blän­das av den snab­ba tek­nik­ut­veck­ling­en i Ki­na, frå­ga Gö­ran Persson som redan 1996 ut­tryck­te be­und­ran för lan­dets snab­ba ut­veck­ling tack va­re dess po­li­tis­ka sta­bi­li­tet. I rap­por­ten läggs många go­da för­slag fram, men li­te fo­kus läggs på de ut­ma­ning­ar som lig­ger i ett ut­ö­kat sam­ar­be­te med en­par­ti­sta­ten Ki­na, som har and­ra pri­o­ri­te­ring­ar än de­mo­kra­tin Sve­ri­ge.

Ma­ri­na Svens­son, mång­å­rig Kina­fors­ka­re vid Lunds uni­ver­si­tet, lyf­te i sin pre­sen­ta­tion vid se­mi­na­ri­et fram ut­ma­ning­ar­na, som hur po­li­ti­se­rad forsk­ning­en är i da­gens Ki­na. Det­ta är sär­skilt märk­bart in­om hu­ma­nio­ra och sam­hälls­ve­ten­skap och det rå­der en till­ta­gan­de själv­cen­sur bland fors­ka­re bå­de i och ut­an­för Ki­na. Svens­son me­na­de att fors­ka­re in­om na­tur­ve­ten­skap, tek­nik och me­di­cin in­te för­står vid­den av po­li­ti­se­ring­en, vil­ket il­lu­stre­ra­des av en se­mi­na­ri­e­del­ta­ga­re från Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet som er­kän­de att de in­te har nå­gon koll på var­i­från de ki­ne­sis­ka fors­kar­na egent­li­gen kom­mer, för ”KI vill ba­ra ha de bäs­ta fors­kar­na”.

Ing­et nämns hel­ler i rap­por­ten om hur forsk­nings­sam­ar­be­ten kan på­ver­kas av Ki­nas nya un­der­rät­tel­se­lag, som in­ne­bär att al­la ki­ne­sis­ka med­bor­ga­re har in­for­ma­tions­plikt till den ki­ne­sis­ka sä­ker­hets­tjäns­ten.

FÖR ATT GÖ­RA si­tu­a­tio­nen än­nu mer kom­plex pub­li­ce­ra­de Austra­li­an Stra­te­gic Po­li­cy In­sti­tu­te för­ra vec­kan en rap­port, ”Pic­king flo­wers, ma­king ho­ney”, som hand­lar om hur den ki­ne­sis­ka för­svars­mak­ten, PLA, se­dan 2007 skic­kat ut över 2500 fors­ka­re till väst­värl­den för att kom­ma åt ny tek­nik som kan an­vän­das mi­li­tärt. En del av des­sa fors­ka­re har ham­nat i Sve­ri­ge. Sve­ri­ge kom­mer ald­rig att kun­na täv­la med Ki­na vad gäl­ler forsk­ning och ut­veck­ling, men vi kan gyn­nas av ett sam­ar­be­te. Då krävs det dock att vi är med­vet­na om vil­ka ris­ker som kan upp­stå.

Ett sätt är att ska­pa en lång­sik­tig Ki­nast­ra­te­gi och öka an­ta­let svens­ka Ki­na-fors­ka­re och ki­ne­sisk­ta­lan­de svens­kar. För att kun­na be­mö­ta Ki­na på bäs­ta sätt mås­te vi för­stå lan­dets in­ten­tio­ner, men ock­så hur man kom­mu­ni­ce­rar med dem, vil­ket man lämp­li­gast gör ge­nom för­dju­pa­de Ki­nastu­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.