Pau­sad Ha­gas­ta­tion är nyc­keln till att sty­ra Gö­te­borg

Re­ge­rings­frå­gan i Gö­te­borg. Gö­te­borg kan få en hi­sto­riskt tunn mi­no­ri­tet som sty­ran­de kon­stel­la­tion i ett lä­ge när sta­den står in­för sto­ra ut­ma­ning­ar. Det finns lyck­ligt­vis bätt­re vägar att gå.

Göteborgs-Posten - - Debatt -

Gö­te­borg be­hö­ver en sta­bil po­li­tiskt ma­jo­ri­tet för att sto­ra re­for­mer för väl­fär­den och trygg­he­ten ska kun­na dri­vas ige­nom. De­mo­kra­ter­na har gått till val på Väst­län­ken­frå­gan och en stor för­änd­ring av den po­li­tis­ka styr­ning­en. Vi vill ta an­svar för Gö­te­borg och gö­ra allt vi kan för att nå bred po­li­tisk sam­syn även kring Väst­län­ken, skri­ver Mar­tin Wann­holt (D).

Den gång­na man­dat­pe­ri­o­den har va­rit rö­rig i gö­te­borgs­po­li­ti­ken och det ti­di­ga­re röd­grö­na sty­ret har haft svårt att sty­ra sta­den med 40 av 81 man­dat i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Nu an­non­se­rar Al­li­an­sen att de vill för­sö­ka sty­ra sta­den med en­dast 24 av de 81 man­da­ten. Det­ta in­ne­bär att Gö­te­borg kan få en hi­sto­riskt tunn mi­no­ri­tet som sty­ran­de kon­stel­la­tion i ett lä­ge när sta­den står in­för sto­ra ut­ma­ning­ar.

Spre­tig po­li­tisk or­ga­ni­sa­tion

Gö­te­borg är i grun­den en rik kom­mun med go­da för­ut­sätt­ning­ar, men sät­tet som det po­li­tis­ka ar­be­tet be­drivs på häm­mar ut­veck­ling­en. En spre­tig po­li­tisk or­ga­ni­sa­tion som in­te har en sam­lad bud­get­pro­cess gör det svå­ra­re att sam­ord­na sta­dens för­valt­ning­ar och bo­lag i ge­men­sam­ma åt­gär­der mot bo­stads­brist, skol­pro­blem, otrygg­het och seg­re­ga­tion.

Där­för är det ock­så be­kym­mer­samt att Al­li­an­sens po­li­tis­ka bud­get­do­ku­ment med 80 tätt­skriv­na si­dor med po­li­tis­ka idéer en­dast in­ne­hål­ler ett få­tal me­ning­ar om led­ning och styr­ning. Al­li­an­sen har allt­så mas­sor med idéer kring hur skat­te­peng­ar­na

ska spen­de­ras, men de har näs­tan inga för­slag kring hur kom­mu­nen ska le­das och fås att fun­ge­ra mer ef­fek­tivt.

De­mo­kra­ter­na har som en­da par­ti gått till val på om­fat­tan­de för­bätt­ring­ar i det po­li­tis­ka led­nings­ar­be­tet för att kun­na ef­fek­ti­vi­se­ra och om­för­de­la mer re­sur­ser till sko­lan och väl­fär­den. Gö­te­borg be­hö­ver po­li­tisk för­ny­el­se och Demokraternas sty­rel­se ser det som myc­ket vik­tigt att vi får bi­dra med vå­ra för­bätt­rings­för­slag för kom­mu­nen. Där­för har vi öpp­nat för ett nytt ställ­nings­ta­gan­de i den av­gö­ran­de Väst­län­ken­frå­gan.

Rik­tigt il­la för­be­redd

Väst­län­ken är fel­pla­ne­rad, dyr och då­ligt för­ank­rad bland gö­te­bor­gar­na vil­ket ger tunga skäl för att helt stop­pa pro­jek­tet.

Di­rekt ef­ter bygg­star­ten har redan sto­ra pro­blem upp­stått med byg­get och gö­te­bor­gar­na har nu ge­nom­li­dit fle­ra må­na­der med tra­fik­ka­os. Folk har svårt att kom­ma till job­bet, oav­sett om man åker bil el­ler buss. Fö­re­ta­gens trans­por­ter för­se­nas och färd­tjäns­tens tra­fik blir dy­ra­re av kö­er­na vil­ket i slutän­den kan drab­ba de mest ut­sat­ta. Ci­ty­hand­lar­na går på knä­na och av­ga­ser­na från stil­lastå­en­de for­don för­o­re­nar luf­ten. Ge­nom­fö­ran­det av Väst­län­ken­pro­jek­tet är helt en­kelt rik­tigt il­la för­be­rett och det­ta ska­dar vår stad.

För att kun­na upp­nå po­li­tisk sam­syn fö­re­slår nu De­mo­kra­ter­na att Väst­län­ken­pro­je­ket pa­u­sas i de­le­tap­per­na

för­bi Ha­ga och Kors­vä­gen. Det be­ty­der att den nor­ra de­len av Väst­län­ken kan byg­gas fär­digt och ska­pa fy­ra nya un­der­jor­dis­ka per­rong­er vid si­dan av Cen­tral­sta­tio­nen. Där­med kan pen­del­tå­gen norr­i­från få ny plats precis som pla­ne­rat och den öv­ri­ga Cen­tral­sta­tio­nen av­las­tas. Ka­pa­ci­tets­frå­gan blir han­te­rad för lång tid fram­ö­ver, där­med har grun­dar­gu­men­tet för Väst­län­ken till­go­do­setts.

Tun­ne­le­tap­per­na för­bi Ha­ga och Kors­vä­gen pa­u­sas tills en ny grund­lig ut­red­ning ger svar på om etap­per­na bör byg­gas vi­da­re, bland an­nat ut­i­från att vi nu vet att ut­bygg­na­den av kring­lig­gan­de tåg­ba­nor i re­gi­o­nen lig­ger långt in i fram­ti­den. Den grund­li­ga ut­red­ning­en ska ock­så ge svar på, om och i så fall hur, byg­get ska kun­na ge­nom­fö­ras ut­an att sta­den lamslås. När des­sa nya un­der­lag finns fär­di­ga kan ett nytt po­li­tiskt ställ­nings­ta­gan­de gö­ras kring des­sa de­le­tap­per.

Bred po­li­tisk ko­a­li­tion möj­lig

De­mo­kra­ter­na er­bju­der allt­så en lös­ning där grun­dar­gu­men­tet för Väst­län­ken till­go­do­ses ge­nom fort­satt bygg­na­tion av de­lar av pro­jek­tet. Men de mest käns­li­ga de­lar­na i sta­den kring Ha­ga och Kors­vä­gen sko­nas i av­vak­tan på bätt­re be­sluts­un­der­lag och hand­lingsal­ter­na­tiv.

Med Väst­län­ken­frå­gan han­te­rad på det­ta sätt så kan en bred po­li­tisk kon­stel­la­tion ska­pas. Pau­sad Ha­gas­ta­tion är nyc­keln till att sty­ra Gö­te­borg.

För att kun­na upp­nå po­li­tisk sam­syn fö­re­slår nu De­mo­kra­ter­na att Väst­län­ken­pro­je­ket pa­u­sas i de­le­tap­per­na för­bi Ha­ga och Kors­vä­gen

Ar­kiv­bild: FRI­DA WINTER

PROPPLÖSARE. De­mo­kra­ter­na er­bju­der nu en lös­ning där grun­dar­gu­men­tet för Väst­län­ken till­go­do­ses ge­nom fort­satt byg­ge av de­lar av pro­jek­tet. Men de mest käns­li­ga de­lar­na i sta­den kring Ha­ga och Kors­vä­gen sko­nas i av­vak­tan på bätt­re be­sluts­un­der­lag och hand­lingsal­ter­na­tiv, skri­ver Mar­tin Wann­holt (D).

Mar­tin Wann­holt par­ti­le­da­re De­mo­kra­ter­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.