”En ned­mon­te­ring av Nord­hemskli­ni­ken in­ne­bär en ka­ta­strof ”

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 -

Jan Hall­gren, Jörgen Eng­el och Steve Ot­tos­son

En ned­mon­te­ring av Nord­hemskli­ni­ken in­ne­bär en ka­ta­strof för pa­ti­en­ter med al­ko­hol­be­ro­en­de. Hur det­ta kan be­skri­vas som att ”be­ro­en­de­vår­den blir bätt­re” är för oss helt obe­grip­ligt, skri­ver bland and­ra Jan Hall­gren, Nord­hemskli­ni­ken.

Be­ro­en­de­vår­den, 31/10 och

6/11

Bo­el Mörck, SU, be­mö­ter in­te de myc­ket all­var­li­ga kon­se­kven­ser en ned­mon­te­ring av Nord­hemskli­ni­ken in­ne­bär. In­te hel­ler nämns att vård­plat­ser stängs då 12 mil­jo­ner ska spa­ras. För­sla­get in­ne­bär en ka­ta­strof för pa­ti­en­ter med al­ko­hol­be­ro­en­de. Hur det­ta kan be­skri­vas som att ”be­ro­en­de­vår­den blir bätt­re” är för oss obe­grip­ligt. Be­ro­en­de­kli­ni­kens led­ning vill ”kon­cen­tre­ra be­ro­en­de­vår­den till fär­re, mer ef­fek­ti­va och säk­ra­re vår­den­he­ter”. En ef­ter­tänk­sam ana­lys av för­sla­get att ned­mon­te­ra Nord­hemskli­ni­ken skul­le ut­an tve­kan på­vi­sa oer­hör­da kost­na­der i män­ni­sko­liv och kro­nor.

Vi vill re­da ut någ­ra fak­ta­fel: En obru­ten vård­ked­ja är det som finns i dag på Nord­hem. Två en­he­ter blir in­te en vård­ked­ja ba­ra för att man pla­ce­rar dem bred­vid varand­ra. Det är in­ne­hål­let i vår­den och sam­ar­be­tet mel­lan de in­gå­en­de de­lar­na där allt syf­tar till att gö­ra pa­ti­en­tens väg ge­nom vår­den så bra och ef­fek­tiv som möj­ligt som ut­gör en vård­ked­ja. Så­dant tar tid att byg­ga upp. Att ra­se­ra går på ett ögon­blick. Nord­hems av­del­ning har be­hand­lings­re­sul­tat i in­ter­na­tio­nell topp­klass, låt bli att slå sön­der den för att den in­te pas­sar in i den nya or­ga­ni­sa­tions­kar­tan. An­pas­sa kar­tan ef­ter verk­lig­he­ten i stäl­let.

Den som är be­vand­rad in­om be­ro­en­de­vård re­a­ge­rar med för­vå­ning över me­ning­en ”obru­ten vård­ked­ja mel­lan av­gift­ning och ab­sti­nens­be­hand­ling” i för­sla­get – av­gift­ning och ab­sti­nens­be­hand­ling är sam­ma sak.

He­la re­gi­o­nen ar­be­tar med om­ställ­ning av vår­den. Vård ska ges nä­ra pa­ti­en­ter­na i rätt tid och på lägs­ta ef­fek­ti­va vård­ni­vå. Pa­ti­en­ter som vår­das på Nord­hem be­hö­ver in­te Öst­ra sjuk­hu­sets re­sur­ser, an­nat än i un­dan­tags­fall. Är det in­te enkla­re att flyt­ta de en­sta­ka pa­ti­en­ter som blir kropps­ligt sju­ka till sjuk­hu­set än att flyt­ta en av­del­ning till sjuk­hu­set för att nå­gon av pa­ti­en­ter­na kans­ke kom­mer att bli sjuk? Med led­ning­ens re­so­ne­mang be­hö­ver all vård ske på sjuk­hus.

När­het till sjuk­vårds­kli­ni­ker­na är in­te nöd­vän­digt – till­gång till den väl­fun­ge­ran­de vård som finns på Nord­hemskli­ni­ken i dag är där­e­mot liv­räd­dan­de.

Jan Hall­gren Jörgen Eng­el Steve Ot­tos­son samt­li­ga verk­sam­ma vid Nord­hemskli­ni­ken, Be­ro­en­de­kli­ni­ken Sahl­grens­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.