Över­grepp på sche­mat?

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Under ter­min 5 på för­s­kol­lä­rar­ut­bild­ning­en i Gö­te­borg kret­sar en kurs kring ma­te­ma­tik och där­ibland att vi ska lä­ra barn 1-6 år om al­ge­bra och sta­tistik. Sam­ti­digt är kun­skaps­luc­kan när det gäl­ler barns kropps­li­ga in­tegri­tet och hur vi i för­sko­lan kan ar­be­ta fö­re­byg­gan­de mot sex­u­el­la över­grepp mo­nu­men­tal.

För mer än 30 år se­dan pre­sen­te­ra­de Räd­da Bar­nen två stu­di­er där det fram­gick att drygt fem pro­cent av al­la barn blir ut­sat­ta för sex­u­el­la över­grepp. 2015 pre­sen­te­ra­de de en un­der­sök­ning där det fram­gick att 20 pro­cent av al­la barn blir ut­sat­ta för sex­u­el­la över­grepp. Hur kom­mer det sig då att för­s­kol­lä­rar­pro­gram­met in­te rym­mer kun­skap om hur vi kan fö­re­byg­ga sex­u­el­la över­grepp mot barn?

Gi­vet­vis är ma­te­ma­tik i för­sko­lan vik­tigt och nå­got som bör få ut­rym­me, ut­i­från barns in­tres­se och att det är ett grund­läg­gan­de kun­skaps­om­rå­de som hjäl­per män­ni­skor att för­stå om­värl­den. Men hur vik­tigt är det att barns lä­ran­de in­om al­ge­bra och sta­tistik får ut­rym­me i för­sko­lan, när vi in­te lär oss nå­got över­hu­vud­ta­get om hur vi kan mot­ver­ka sex­u­el­la över­grepp mot barn?

Au­gust

Ar­kiv­bild: BENGT KJEL­LIN

FEL FO­KUS. Hur kom­mer det sig att för­s­kol­lä­rar­pro­gram­met in­te rym­mer kun­skap om hur vi kan fö­re­byg­ga sex­u­el­la över­grepp mot barn, men väl hur vi ska lä­ra dem al­ge­bra och sta­tistik? skri­ver sig­na­tu­ren Au­gust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.