POJKEN TROLIGEN FUNNEN I ÄTRAN

NY­HE­TER: Sö­kan­det ef­ter för­svun­ne tolvå­ri­ge Dan­te som på­gått i tre dygn av­bröts i går ef­ter­mid­dag. Un­der en press­kon­fe­rens med­de­la­de po­li­sen att de hit­tat en kropp i vatt­net.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - FÖRSVINNANDE MAG­NUS VASELL mag­nus.vasell@gp.se KA­RIN JANS­SON ka­rin.jans­son@gp.se GABRIELLA ELBIED PET­TERS­SON gabriella.el­bi­ed­pet­ters­son@gp.se

Sö­kan­det ef­ter för­svun­na Dan­te har på­gått i tre dygn, men av­bröts under fre­dags­ef­ter­mid­da­gen. Under en press­kon­fe­rens med­de­la­de po­li­sen att de hit­tat en kropp i vatt­net.

– Vi har be­rät­tat för för­äld­rar­na att vi hit­tat en kropp och att det med största san­no­lik­het är Dan­te, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Falkenberg.

EF­TER TRE DA­GAR av­bröts sö­kan­det ef­ter den för­svun­ne poj­ken i Falkenberg och po­li­sen kal­la­de till press­kon­fe­rens under fre­dags­ef­ter­mid­da­gen. Där med­de­la­de man att en kropp har hit­tats i vatt­net vid 15.40 under fre­da­gen.

Kroppen är än­nu in­te fullt iden­ti­fi­e­rad men en­ligt po­li­sen är det med största san­no­lik­het 12-åri­ge Dan­te som har hit­tats. Po­li­sen har in­for­me­rat för­äld­rar­na.

– Den av­lid­ne är in­te full­gott iden­ti­fi­e­rad men med största san­no­lik­het är det Dan­te vi har träf­fat på, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Falkenberg, under press­kon­fe­ren­sen.

Kroppen hittades vid kraftstationen i Her­ting i Falkenberg. En tek­nisk un­der­sök­ning ska nu gö­ras av kroppen. Ef­ter cir­ka ett dygns sö­kan­de in­led­de po­li­sen en för­un­der­sök­ning om män­ni­sko­rov för att un­der­lät­ta po­lis­ar­be­tet, men en­ligt po­li­sen finns det ing­et som ty­der på att nå­got brott be­gåtts.

– Den på­gåen­de för­un­der­sök­ning­en om miss­tänkt brott lö­per på men i dagsläget finns det ingen­ting som stär­ker miss­tan­kar­na om brott, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son.

”Den på­gåen­de för­un­der­sök­ning­en om miss­tänkt brott lö­per på men i dagsläget finns det ingen­ting som stär­ker miss­tan­kar­na om brott” CHRIS­TER BART­HOLDS­SON, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef

SE­DAN I TIS­DAGS har po­li­sen till­sam­mans med and­ra myn­dig­he­ter, or­ga­ni­sa­tio­ner och fri­vil­li­ga le­tat dyg­net runt ef­ter den för­svun­ne poj­ken med downs syndrom, ef­ter att han för­svann under ef­ter­mid­da­gen sam­ma dag. Under press­kon­fe­ren­sen tac­ka­de Chris­ter Bart­holds­son för det sto­ra en­ga­ge­mang­et och berättade att många är be­rör­da av hän­del­sen.

– Vi är djupt tack­sam­ma till al­la dem som hjälpt oss på nå­got sett för att le­ta upp Dan­te så fort det går. Men i det­ta till­fäl­le så går vå­ra tan­kar gi­vet­vis till Dan­tes an­hö­ri­ga och främst till hans fa­milj.

DI­REKT EF­TER FÖRSVINNANDET bör­ja­de när­stå­en­de, gran­nar och vänner le­ta i om­rå­det. När man ef­ter en stund in­te hit­tat ho­nom lar­ma­des po­li­sen som drog igång ett stort sök­på­drag som på­gått se­dan dess.

Under da­gar­na har man sökt ef­ter poj­ken med bland an­nat he­li­kop­ter från luf­ten, dy­ka­re från bå­de rädd­nings­tjäns­ten och för­svars­mak­ten i vatt­net, och med po­li­sens häs­tar och hun­dar på mar­ken. För­u­tom po­lis, mi­li­tär och all­män­het har fri­vil­li­ga va­rit igång dyg­net runt via or­ga­ni­sa­tio­nen Mis­sing Pe­op­le. Som mest har Mis­sing Pe­op­le haft runt 2 000 per­so­ner i sö­kan­det.

TILL­SAM­MANS HAR MAN sökt av ett om­rå­de på to­talt 63 kvadrat­kilo­me­ter.

Po­li­sen har fått in ett hund­ra­tal tips under da­gar­na som gått, men spå­ren ef­ter den för­svun­na poj­ken har va­rit få. Till ex­em­pel har inga säk­ra iakt­ta­gel­ser av poj­ken el­ler kän­da fynd som kun­nat kopp­las till ho­nom gjorts under ti­den han va­rit för­svun­nen.

MASSIV IN­SATS. Sök­ning­en ef­ter Dan­te av­bröts i går ef­ter­mid­dag då dy­ka­re hit­tat en kropp i ån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.