Svårt se vad sam­ta­len mel­lan S och D ska le­da till

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ar­ne Lars­son 031-62 41 24 ∙ ar­ne.lars­son@gp.se

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och De­mo­kra­ter­na ser ut att ham­na ut­an­för när de tunga pos­ter­na i Gö­te­borg nu ska för­de­las. Där­för öpp­nar de för sam­tal med varand­ra, och där­för spe­lar De­mo­kra­ter­na än en gång ut sitt tum­ma­de kort om Väst­län­ken. För­ut­sätt­ning­ar­na för att de ska hit­ta varand­ra och hit­ta en ge­men­sam lös­ning är dock mi­ni­mal.

Ti­di­ga­re i vec­kan berättade Al­li­an­sen att de ska for­ma ett sty­re i Gö­te­borg den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den. Al­li­an­sen har 24 av 81 man­dat. En li­ten mi­no­ri­tet, allt­så.

MEN AL­LA AND­RA ko­a­li­tio­ner är just nu mind­re, så de bor­ger­li­ga par­ti­er­na be­dö­mer att de ska kun­na få ige­nom sin bud­get och där­ef­ter sty­ra sta­den med stöd av oli­ka par­ti­er i oli­ka sak­frå­gor.

Näst största ko­a­li­tion – som helt en­ligt prax­is får and­re vice ord­fö­ran­de­pos­ter i nämn­der och bo­lag – är det nya Väns­ter­bloc­ket som be­står av V, MP och FI.

Där­med ham­nar So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och De­mo­kra­ter­na ut­an­för. De är sta­dens två största par­ti­er – men när mak­ten ska för­de­las är det ko­a­li­tio­ner och hur många rös­ter man kan sam­la för sin bud­get som räk­nas. Och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och De­mo­kra­ter­na sak­nar i nu­lä­get vänner.

Det­ta är gi­vet­vis yt­terst be­svä­ran­de. In­te minst för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na som är va­na vid att sty­ra sta­den. Men ock­så för De­mo­kra­ter­na som gjor­de ett fan­tas­tiskt val – in­te minst ge­nom att stic­ka ut ha­kan och lo­va att kas­ta ut det man be­skrev som en in­ef­fek­tiv kom­mu­nal mut­kul­tur.

På kom­mun­full­mäk­ti­ges mö­te den 22 no­vem­ber ska be­slut om bud­get och kom­mun­sty­rel­sens sam­man­sätt­ning fat­tas.

FRAM TILL DESS kan allt­så sa­ker och ting kom­ma att för­änd­ras – och in­te helt ovän­tat har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och De­mo­kra­ter­na nu avi­se­rat att de ska in­le­da sam­tal. När al­la and­ra par­ti­er bun­dit upp sig på sitt håll är de varand­ras sista chans.

Ja, det är lätt att as­so­ci­e­ra till de­spe­ra­tio­nen som kan upp­stå en sen krog­kväll.

Men om vi ska se nyk­tert på sa­ken: So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och De­mo­kra­ter­na har yt­terst li­te ge­men­samt.

De­mo­kra­ter­na har allt­så gått till val på att bry­ta med det man be­skri­vit som en mut­kul­tur, en in­ef­fek­tiv och by­rå­kra­tisk styr­ning, omo­ti­ve­rad pengarull­ning och – fram­förallt – en i de­ras ögon helt onö­dig tåg­tun­nel som gör att sta­den blir ”upp­grävd i tio år”.

Allt det­ta har en ge­men­sam näm­na­re: So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

De­mo­kra­ter­na har ock­så åter­kom­man­de kri­ti­se­rat den bor­ger­li­ga op­po­si­tio­nen som ”åker med i bak­sä­tet” och lå­ter So­ci­al­de­mo­kra­ter­na sty­ra.

Lå­ter det som ett par­ti som vill hjäl­pa So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att be­hål­la mak­ten och fort­sät­ta sty­ra?

Och lig­ger det i så fall verk­li­gen i lin­je med vad Demokraternas väl­ja­re – som i första hand åter­finns i sta­dens mest väl­bär­ga­de de­lar – ha­de hop­pats på när de rös­ta­de på det nya par­ti­et?

IN­TE HEL­LER DET So­ci­al­de­mo­kra­ter­na hit­tills sagt och gjort har gett in­tryc­ket att de tyc­ker att de står De­mo­kra­ter­na sär­skilt nä­ra.

När kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann-So­fie Her­mans­son fyll­de GT:s de­batt­si­da på ny­års­da­gen äg­na­de hon sig till ex­em­pel helt åt att gå till at­tack mot det då re­la­tivt okän­da par­ti­et. Hon skrev att det är ”be­kym­mer­samt att po­pu­lis­men har fått ett fäs­te i Gö­te­borgs­po­li­ti­ken” och var­na­de för det nya partiets lätt­vik­ti­ga agen­da och för­sök att ploc­ka enk­la po­äng.

Som om in­te det redan nämn­da var till­räck­ligt, så har vi ock­så Väst­län­ken – som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na äg­nat år åt att lot­sa fram till

Och lig­ger det i så fall verk­li­gen i lin­je med vad Demokraternas väl­ja­re – som i första hand åter­finns i sta­dens mest väl­bär­ga­de de­lar – ha­de hop­pats på när de rös­ta­de på det nya par­ti­et?

bygg­start. Nu öpp­nar vis­ser­li­gen De­mo­kra­ter­na för att ac­cep­te­ra de­lar av pro­jek­tet under vill­kor att själ­va tun­neln ut­reds än en gång. Samt att släp­pa de­lar av an­nat de gått till val på.

Det är än­då svårt att se hur det skul­le räc­ka för att fö­ra de två par­ti­er­na i ar­mar­na på varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.