D bac­kar om Väst­län­ken

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - ETEZAZ YOUSUF etezaz.yousuf@gp.se

Nu sän­ker upp­stickar­par­ti­et sitt krav, sam­ti­digt som man för­be­re­der sig för för­dju­pan­de sam­tal med S. ”Vi ser det­ta som en möj­lig lös­ning som fler po­li­tis­ka par­ti­er bor­de kun­na stäl­la sig bakom”, sä­ger Henrik Munck (D).

De­mo­kra­ter­na kom­mer in­te att kom­pro­mis­sa om Väst­län­ken, så lät det under val­nat­ten den 9 sep­tem­ber. Nu sän­ker upp­stickar­par­ti­et sitt krav, sam­ti­digt som man för­be­re­der sig för för­dju­pan­de sam­tal med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

– Vi ser det­ta som en möj­lig lös­ning som fler po­li­tis­ka par­ti­er bor­de kun­na stäl­la sig bakom, sä­ger Henrik Munck (D).

Väst­län­ken är en av Demokraternas största frå­gor och bå­de in­nan och ef­ter val­rö­rel­sen har par­ti­et vi­sat på noll kom­pro­miss­vil­ja. Det­ta fram­gick även under ok­to­ber när för­hand­ling­ar mel­lan De­mo­kra­ter­na och Al­li­an­sen kol­lap­sa­de i sam­band med det hår­da kra­vet på att stop­pa in­fra­struk­tur­pro­jek­tet.

MEN NU ÖPP­NAR par­ti­et för en kom­pro­miss. Par­ti­le­da­ren Mar­tin Wann­holt skri­ver på GP De­batt att pro­jek­tet kan pa­u­sas i de­le­tap­per­na för­bi Ha­ga och Kors­vä­gen, sam­ti­digt som den nor­ra de­len vid Cen­tral­sta­tio­nen byggs fär­digt. Par­ti­et fö­re­slår att man till­sät­ter en ut­red­ning som ger svar på om etap­per­na bor­de byg­gas vi­da­re samt hur byg­get kan ge­nom­fö­ras ut­an att sta­den lamslås.

För­sla­get ska ses som ett sätt att få till ett bre­da­re sty­re i Gö­te­borg.

– Det skul­le va­ra bra för Gö­te­borg att få till den här lös­ning­en och det skul­le va­ra bra för Gö­te­borg att få ett bre­da­re po­li­tisk un­der­lag för ett sty­re, sä­ger Henrik Munck (D).

Det är allt­så ett för­sök att få öv­ri­ga par­ti­er till för­hand­lings­bor­det?

– Det är ett för­slag till han­te­ring som vi hop­pas in­tres­se­rar de and­ra par­ti­er­na.

Henrik Munck vill un­der­stry­ka att partiets in­ställ­ning till pro­jek­tet fort­fa­ran­de lig­ger fast.

– Vi sä­ger det myc­ket tyd­ligt här, det är Ha­ga sta­tion och drag­ning­en dit som är den prin­ci­piellt vik­ti­ga frå­gan. Det står vi fast vid. Vi me­nar att vi pa­u­sar, ut­vär­de­rar och se­dan kan gö­ra ett nytt ställ­nings­ta­gan­de.

Men ris­ken åter­finns att ut­red­ning­en kom­mer fram till att sträck­ning­en bor­de byg­gas, och att pro­jek­tet då kroc­kar med kol­lek­tiv­tra­fik­sats­ning­ar­na är 2035? För­sät­ter ni in­te tra­fi­ken i ett än­nu mer an­strängt lä­ge då?

– Nej, så är det in­te. Nu har vi en si­tu­a­tion som in­te är håll­bar, då mås­te vi ut­vär­de­ra si­tu­a­tio­nen. Bå­de Al­lén och Kors­vä­gen har en av­gö­ran­de be­ty­del­se för tra­fi­ken i Gö­te­borg och de här två etap­per­na har myc­ket stor på­ver­kan.

Al­li­an­sen med­de­la­de på tis­da­gen att de kom­mer att gå vi­da­re och för­sö­ka bil­da ett mi­no­ri­tets­sty­re när kom­mun­full­mäk­ti­ge sam­man­trä­der den 22 no­vem­ber.

På ons­da­gen be­slu­ta­de Demokraternas par­ti­sty­rel­se att ge Mar­tin Wann­holt man­da­tet att in­le­da för­dju­pa­de sam­tal med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

– Vi har sagt in­nan va­let att vi sam­ta­lar med al­la. Nu när So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och De­mo­kra­ter­na står ut­an­för den till­tänk­ta sty­ran­de kon­stel­la­tio­nen och pre­si­die­pos­ter­na är det na­tur­ligt att vi pra­tar med varand­ra, sä­ger Henrik Munck som me­nar att det in­te hand­lar om nå­gon form av för­hand­ling.

MEN GP HAR ta­git del av ett in­ternt brev som skic­kats ut till par­ti­med­lem­mar­na. I bre­vet står det att det kom­mer att fö­ras dis­kus­sio­ner med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och att om par­ti­et in­te får ige­nom ”al­la el­ler de­lar av vå­ra krav” så är man in­te främ­man­de för att sät­ta sig op­po­si­tion.

Att stäl­la krav i sam­tal, det lå­ter väl­digt myc­ket som för­hand­ling­ar?

– Vi in­for­me­rar vå­ra med­lem­mar om hur vi re­so­ne­rar in­för en even­tu­ell si­tu­a­tion.

GP er­far att De­mo­kra­ter­na, på grund av rå­dan­de lä­ge in­om Gö­te­borgs­po­li­ti­ken där man ris­ke­rar att ham­na i en si­tu­a­tion helt ut­an in­fly­tan­de, nu är re­do att släp­pa fle­ra av si­na krav i för­hand­ling­ar.

Det hand­lar bland an­nat om för­sla­gen om att spar­ka al­la po­li­tis­ka sek­re­te­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer, ned­lägg­ning­en av kom­mu­na­la nä­rings­livs­bo­la­get Bu­si­ness Re­gi­on Gö­te­borg, och and­ra for­mer av ned­skär­ning­ar.

– Åte­ri­gen så sit­ter vi in­te i nå­gon för­hand­ling just nu. Som var­je par­ti går vi fram med vå­ra för­slag så får vi ser hur myc­ket stöd man får för de. Vad gäl­ler po­li­tis­ka sek­re­te­ra­re så kan man jäm­fö­ra med att Malmö har be­tyd­ligt fär­re, då kan man frå­ga sig var­för vi ska ha fler, sä­ger Henrik Munck.

FORT­SATT VIK­TI­GA HJÄRTEFRÅGOR, för­u­tom Väst­län­ken, är för­änd­ring av styr­ning av kom­mu­nen, änd­ra bud­get­pro­ces­sen, över­syn av bygg­pro­jekt som Skepps­bron och Fri­ham­nen, och en om­för­del­ning av re­sur­ser till sko­la och väl­färd.

GP har sökt Demokraternas par­ti­le­da­re Mar­tin Wann­holt som av­böjt att kom­men­te­ra.

PAR­TI­ET BAC­KAR. De­mo­kra­ter­na med Mar­tin Wann­holt i spet­sen ut­an­för en­trén till Kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.