Tolv el­bus­sar blir 57 till som­ma­ren

Göteborgs-Posten - - Nyheter - KOLLEKTIVTRAFIK STEFAN BJARNEFORS stefan.bjarnefors@gp.se

Som­ma­ren 2020 kom­mer yt­ter­li­ga­re fy­ra buss­lin­jer ge­nom Gö­te­borg att elekt­ri­fie­ras. Da­gens 12 el­bus­sar kom­mer då att ha ökat till 57 styc­ken. – Spo­lar du fram ban­det 1012 år tror och hop­pas jag att vi har ute­slu­tan­de el­drift i de stör­re stä­der­na, sä­ger Väst­tra­fiks vd Lars Back­ström.

Redan idag rul­lar 12 el­bus­sar på Gö­te­borgs ga­tor. Näs­ta år vän­tas ett till­skott på yt­ter­li­ga­re 30 styc­ken när lin­je 60 – en av Väst­tra­fiks mest tra­fi­ke­ra­de lin­jer i Gö­te­borg – elekt­ri­fie­ras. Ef­ter ett nytt be­slut från Väst­tra­fiks sty­rel­se står det nu klart att det blir 15 bus­sar till.

BUSSARNA SKA FRÅN och med som­ma­ren 2020 tra­fi­ke­ra lin­jer­na 20, 27, 31 och 32. Samt­li­ga har Eke­trä­ga­tan som en av si­na änd­håll­plat­ser. Där ska ock­så en så kal­lad smart ladd­sta­tion byg­gas.

Vid sta­tio­nen ska fy­ra bus­sar kun­na lad­das sam­ti­digt. Elen för­de­las se­dan ef­ter be­hov – den buss som är mest ur­lad­dad lad­das först och mest. Tan­ken är att op­ti­me­ra elut­ta­get och hål­la kost­na­der­na ne­re.

ELBUSSARNA SKA BÅ­DE mins­ka ut­släp­pen av mil­jös­kad­li­ga äm­nen samt mins­ka bull­ret. Bå­de för pas­sa­ge­ra­re och fö­ra­re om­bord ska det bli tys­ta­re sam­ti­digt som kring­bo­en­de får det nå­got lug­na­re.

– Vi har väl­digt bra er­fa­ren­he­ter av el­bus­sar, bå­de från vå­ra kun­der och fö­ra­re. Det är många stä­der som är in­ne i en om­ställ­ning för el­drift. Spo­lar du fram ban­det 10-12 år tror och hop­pas jag att vi har ute­slu­tan­de el­drift i de stör­re stä­der­na. Det är en tek­nik som ut­veck­las väl­digt fort och spås va­ra det mest eko­no­miskt för­del­ak­ti­ga ock­så, sä­ger Lars Back­ström, vd på Väst­tra­fik.

Sats­ning­en är ett led i Väst­tra­fiks håll­bar­hets­ar­be­te. Ett mål är att kol­di­ox­id­ut­släp­pen ska mins­kas med 80 pro­cent till 2020, dess­utom vill man att 95 pro­cent av trans­por­ter­na ska ske med för­ny­bar ener­gi 2025.

TI­DI­GA­RE HAR VOL­VO Bus­sar pro­du­ce­rat elbussarna som kör i Gö­te­borg. Men det är än­nu oklart vil­ken typ av bus­sar det hand­lar om i det här fal­let.

Be­slu­tet in­ne­bär en ex­tra­kost­nad på nio mil­jo­ner kro­nor per år. Väst­tra­fik av­ser att täc­ka upp den kost­na­den ge­nom att sö­ka den stat­li­ga el­busspre­mi­en vars reg­ler för­änd­ra­des till 2018.

Under sam­ma sty­rel­se­mö­te tog Väst­tra­fik ock­så be­slut om att sat­sa 18 mil­jo­ner kro­nor på att rus­ta

upp och byg­ga nya vä­der­skydd vid ett stort an­tal håll­plat­ser runt om i re­gi­o­nen.

GE­MEN­SAMT FÖR AL­LA nya vä­der­skydd är att de ut­rus­tas med in­vän­dig be­lys­ning och ska till­go­do­se de till­gäng­lig­hets­krav som finns.

Ar­be­tet med håll­plat­ser­na in­leds i bör­jan av 2019 och vän­tas va­ra klart vid års­skif­tet 2019-2020.

FLOT­TAN VÄX­ER. Som­ma­ren 2020 ska yt­ter­li­ga­re 15 el­bus­sar tra­fi­ke­ra Gö­te­borg. Det är än­nu oklart om det blir av sam­ma mo­dell som vid ti­di­ga­re upp­hand­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.