Ett tåg för att ald­rig glöm­ma

Göteborgs-Posten - - Nyheter - EVE­NE­MANG

Med fack­lor i hand och under tyst­nad gick fle­ra hund­ra ut på ga­tor­na i cen­tra­la Gö­te­borg för att ald­rig glöm­ma na­zis­mens dåd mot ju­dar­na under Kri­stall­nat­ten för 80 år se­dan.

– Det är in­te ett av­slu­tat ka­pi­tel i histo­ri­en, sä­ger Jo­han­na Wigh från 9 no­vem­ber­kom­mit­tén.

Till­sam­mans med en rad and­ra po­li­tiskt obund­na or­ga­ni­sa­tio­ner an­ord­na­de kom­mit­tén under fre­dags­kväl­len ett fac­kel­tåg där man sam­la­de fle­ra hund­ra per­so­ner vid Sto­ra te­a­tern och till­sam­mans gick till Gustaf Adolfs torg.

DET GJOR­DE MAN för att ald­rig glöm­ma Kri­stall­nat­ten. En hi­sto­risk hän­del­se som äg­de rum nat­ten mel­lan ni­on­de och ti­on­de no­vem­ber 1938, där hund­ra­tals ju­dar dog och ti­o­tu­sen­tals ju­dis­ka män greps och skic­ka­des till kon­cent­ra­tions­lä­ger av na­zis­ter­na. Dess­utom plund­ra­des sy­na­go­gor och ju­diskt äg­da bu­ti­ker i Tyskland och var start­skot­tet för en na­zis­tisk ter­ror mot ju­dar under fle­ra år.

TÅGET I CEN­TRA­LA Gö­te­borg, där fle­ra hund­ra gick, tog sig fram i sak­ta mak under tyst­nad.

– Det är vik­tigt att upp­märk­sam­ma det här på ett re­spekt­fullt sätt ef­tersom det hand­lar om en all­var­lig epi­sod och då är det vik­tigt att in­te gö­ra det till ett till­fäl­le att skri­ka el­ler gö­ra and­ra po­li­tis­ka po­äng­er ut­an att man för­sö­ker re­spek­te­ra hän­del­sen som den är, sä­ger Jo­han­na Wigh.

Med i tåget gick bland and­ra Da­vid Svar­sjö och hans mor Eva för att hed­ra na­zis­mens of­fer.

– Min pap­pa väx­te upp i Ungern under and­ra världskriget. Fle­ra av mi­na släk­ting­ar drab­ba­des av na­zis­mens ter­ror då. Det är en skräm­man­de ut­veck­ling i Sve­ri­ge i dag. Det känns som det är till­ba­ka, folks min­ne är tyd­li­gen kort, sä­ger Da­vid.

På­min­nel­sen om att an­ti­se­mi­tis­men le­ver kvar runt om i värl­den än i dag var en vik­tig aspekt, me­nar Jo­han­na Wigh.

– RASISMEN ÄR på fram­marsch runt om i värl­den. Så sent som för någ­ra vec­kor se­dan sked­de ett an­ti­se­mi­tiskt terror­dåd i USA, i Lund var det nå­gon som at­tac­ke­ra­de nå­gons hem och sy­na­go­gan i Gö­te­borg at­tac­ke­ra­des för­ra året. Det kan in­te ses som ett av­slu­tat ka­pi­tel i histo­ri­en, sä­ger hon.

När fac­kel­tå­get ta­git sig till Gustaf Adolfs torg fick del­ta­gar­na lyss­na till ta­la­re, bland an­nat 84-åri­ga Li­sa Granér som flyd­de från Ös­ter­ri­ke under 30-ta­let.

– Vårt liv för­änd­ra­des i grun­den. Att min­nas Kri­stall­nat­ten nu är mer an­ge­lä­get än nå­gon­sin, sa hon.

Bild: AN­DERS YLANDER MÅNGA DEL­TOG. Fac­kel­tå­get gick längs med spår­vagns­spå­ret och loc­ka­de hund­ra­tals gö­te­bor­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.