Äg­gen föll på Chal­mers

UT­BILD­NING: De kan kom­ma att bli fram­ti­dens in­gen­jö­rer och lö­sa sto­ra problem. Men un­der vec­kan har 2 500 fem­teklas­sa­re fo­ku­se­rat på ett mind­re och an­ge­nä­ma­re problem un­der Chal­mers år­li­ga täv­ling Räd­da Äg­get.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - STE­FAN BJARNEFORS ste­fan.bjarnefors@gp.se

Under vec­kan har 2 500 fem­teklas­sa­re del­ta­git i Chal­mers år­li­ga tävling Räd­da Äg­get. Chal­me­ris­ten Maja Sjöstedt hjälp­te till som släp­po­pe­ra­tör.

Att få ett rått ägg att kla­ra 15 me­ters fritt fall ut­an att kros­sas. Så en­kel och så svår är ut­ma­ning­en Räd­da Äg­get.

Under tors­da­gen och fre­da­gen har 2 500 fem­teklas­sa­re från he­la Västsve­ri­ge be­sökt Chal­mers för att tes­ta om de oli­ka kon­struk­tio­ner som de har fi­lat på i vec­kor kla­rar upp­gif­ten.

NÄR GP KOM­MER på be­sök är stäm­ning­en hög. Hund­ra­tals el­va­å­ring­ar skrå­lar fram aning­ens ovan­li­ga he­ja­ram­sor såsom ”He­li­um­bal­long! He­li­um­bal­long!” och ”Disco­ku­la! Disco­ku­la!” me­dan de föl­jer si­na re­spek­ti­ve kon­struk­tio­ner ge­nom luf­ten.

Vis­sa fal­ler hårt med en duns, me­dan and­ra lång­samt sing­lar sig ner mot mar­ken.

Alice, Stina och Ju­li­as bal­long­pryd­da verk till­hör den se­na­re ka­te­go­rin. Ef­ter någ­ra ner­vö­sa se­kun­der kan ock­så ele­ver­na från Nya Var­vets sko­la ploc­ka ut ett helt och rent ägg från sin korg.

– Den åk­te lång­sam­ma­re än vad vi ha­de trott, sä­ger Alice.

Hur kom ni fram till den här kon­struk­tio­nen?

– Vi tänk­te att he­li­um­bal­long­en skul­le dra upp­åt, me­dan tyng­den från äg­get skul­le dra nedåt vil­ket skul­le ska­pa en ba­lans, sä­ger Stina.

– Först tänk­te vi ba­ra ha en stor he­li­um­bal­long med en korg och någ­ra tyng­der under, men sen la vi till fy­ra van­li­ga bal­long­er som ger li­te luft­mot­stånd och ock­så skyd­dar kor­gen när den lan­dar, sä­ger Ju­lia.

En­ligt pro­jekt­le­da­ren Do­ro­tea Blank be­rör Räd­da Äg­get äm­nen såsom fy­sik, ma­te­ma­tik, na­tur­ve­ten­skap och tek­nik.

– Det hand­lar om håll­fast­het, men ock­så myc­ket om att att lä­ra sig hur man job­bar i pro­jekt från ax till lim­pa. Vi för­sö­ker job­ba en­ligt in­gen­jörs­pro­ces­sen ge­nom att

först ut­gå från ett pro­blem som man se­dan får lö­sa i grup­per.

DET ÄR 17:E året som Räd­da Äg­get an­ord­nas på Chal­mers. Med 2 500 del­ta­ga­re är årets ar­range­mang det största nå­gon­sin. Syf­tet är som van­ligt att väc­ka tek­nik­in­tres­set hos unga män­ni­skor.

– I år har det va­rit ett otro­ligt stort in­tres­se. Vi har in­te ana­ly­se­rat var­för, men en tro­lig för­kla­ring är att det är en ro­lig och en­kel upp­gift som ger myc­ket mer­vär­de i sko­lans un­der­vis­ning, sä­ger Do­ro­tea Blank.

LYC­KA­DES. El­va­å­ring­ar­na Alice, Stina och Ju­lia, från Nya Var­vets sko­la kla­ra­de ut­ma­ning­en med ett helt ägg i be­håll. De­ras kon­struk­tion har de döpt till Ner. ”Det var li­te som i fil­men Upp, men här går den ner. Ut­an äg­get i går den upp­åt, så vi var li­te ner­vö­sa för att den skul­le åka upp­åt i dag”, sä­ger Stina.

NÖJ­DA DEL­TA­GA­RE. Alice, Sti­nas och Ju­li­as bal­long­er med äg­get under sing­lar sig ner mot mar­ken. ”Vi har fått frå­gan om man kan ha drö­na­re. Det har vi sagt ja till – men då mås­te man byg­ga den från själv helt från scratch”, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Do­re­tea Blank om reg­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.