Fritt fram att in­te läng­ta ef­ter regn

Göteborgs-Posten - - Nyheter - POLITIK AR­NE LARS­SON ar­ne.lars­son@gp.se

Vi be­hö­ver in­te läng­re gå och hop­pas på att det ska reg­na minst var tred­je dag. Den mål­sätt­ning­en är bor­ta i den ban­ta­de pla­nen över hur ju­bi­le­um­så­ret ska fi­ras.

I vå­ras låg pla­ner­na för ju­bi­le­um­så­ret på kom­mun­sty­rel­sens bord. Men pla­nen – som ta­gits fram av Gö­te­borg & co – fick bak­läxa av kost­nads­skäl. På ini­ti­a­tiv av Al­li­an­sens be­slu­ta­de kom­mun­sty­rel­sen att sät­ta ett kost­nads­tak på 100 mil­jo­ner kro­nor – om­kring 50 mil­jo­ner mind­re än för­sla­get vän­ta­des gå på. I näs­ta vec­ka kom­mer en re­vi­de­rad plan upp på kom­mun­sty­rel­sens bord.

HÅKAN LINNARSSON (S), ord­fö­ran­de Gö­te­borg & co, be­to­nar att den ur­sprung­li­ga pla­nen ta­gits fram ut­i­från de di­rek­tiv som fanns och han be­kla­gar att kom­mun­sty­rel­sen rös­ta­de ned den.

Det för­slag som fanns i vå­ras bygg­de på 18 sats­ning­ar som ”be­döm­des ha po­ten­ti­al att ska­pa be­stå­en­de av­tryck för fram­ti­den och gö­ra Gö­te­borg till en än­nu bätt­re stad” och som sträck­te sig över he­la året.

Nu har Gö­te­borg & co i stäl­let ta­git fram ett ban­tat för­slag som

byg­ger på fy­ra ”höjd­punk­ter” under året.

• Ett ny­års­fi­ran­de med en ljus­fest som sym­bo­li­se­rar star­ten på ju­bi­le­um­så­ret.

• En ju­bi­le­ums­helg den 4 till

6 ju­ni, med fi­ran­de bland an­nat runt Gustaf Adolfs torg och vid äl­ven.

• Någon­ting man kal­lar Den sto­ra ma­niFESTen, där man bland an­nat ska hyl­la de­mo­kra­ti och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

• Under den fjär­de punk­ten sam­las en rad upp­le­vel­ser, som ett lä­ger med El Sis­te­ma och sats­ning­en på en park i Fri­ham­nen.

Håkan Linnarsson kon­sta­te­rar att det själv­klart får ef­fek­ter att bud­ge­ten krympts med om­kring 50 mil­jo­ner kro­nor.

– Jag har full tillit till att vi kom­mer att le­ve­re­ra ett ju­bi­le­um­sår som blir min­nesvärt. Men det är klart att om man har 50 pro­cent mind­re att rö­ra sig med, så gör det skill­nad. Det för­står vem som helst, sä­ger han.

HAN BESKRIVER DEN nya pla­nen som ”mind­re av ett ju­bi­le­um­sår och mer av ett år med vis­sa tyd­li­ga fest­lig­he­ter”.

– Jag tror att det ur­sprung­li­ga för­sla­get ha­de va­rit bätt­re. Man får ha re­spekt för att det är myc­ket peng­ar, men det är in­te så of­ta sta­den fyl­ler 400 år.

En omdis­ku­te­rad del av det gam­la för­sla­get gick under ru­bri­ken ”Värl­dens bäs­ta stad när det reg­nar”, som ha­de mål­bil­den att ”gö­te­bor­ga­re och be­sö­ka­re ska vil­ja att det reg­nar minst en dag av tre då man vis­tas i sta­den”. Det­ta är nu bort­ploc­kat.

– Ja, vi har in­te ut­rym­me för det som det ser ut nu, kon­sta­te­rar Håkan Linnarsson.

He­le­ne Oden­jung, kom­mu­nal­råd (L), var tvek­sam till mål­sätt­ning­en att gö­te­bor­gar­na skul­le läng­ta ef­ter regn när pla­ner­na var up­pe för be­slut i vå­ras. Hon är glad att de in­te läng­re finns med.

– Det finns många skäl att äls­ka Gö­te­borg. Men just sned­reg­net är kans­ke in­te det man gil­lar all­ra mest, sä­ger hon.

Håkan Linnarsson där­e­mot, tyc­ker att fort­fa­ran­de att det är en spän­nan­de tan­ke som ha­de va­rit värd att prö­va.

– Jag tyc­ker att vi ska va­ra en stad där det går att ha fan­tas­tis­ka upp­le­vel­ser oav­sett om det snö­ar, reg­nar, blå­ser, är kallt el­ler varmt. Det tror jag är en för­del för sta­den – för det kom­mer att reg­na ibland.

ÄVEN OM PLA­NER­NA ban­tats och det mest kon­tro­ver­si­el­la in­sla­get är bor­ta är He­le­ne Oden­jung in­te helt nöjd med den nya pla­nen hel­ler. Utö­ver de 100 mil­jo­ner kro­nor som kom­mun­sty­rel­sen sat­te som tak för fi­ran­det vill Gö­te­borg & co dess­utom ha 20 mil­jo­ner kro­nor för för­be­re­del­ser under 2020.

– Det är vi tvek­sam­ma till. Vi tyc­ker att man får hål­la sig in­om det vi be­slu­tat, sä­ger hon.

Bild: JONAS LINDSTEDT

NEDERBÖRD UT­AN TVÅNG. Gö­te­bor­gar­na be­hö­ver in­te läng­re kän­na kra­vet på sig att de ska läng­ta ef­ter regn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.