Forsk­nings­fusk ska grans­kas

Göteborgs-Posten - - Nyheter - VETENSKAP JO­HAN­NA CEDERBLAD TT

Hur van­ligt är egent­li­gen forsk­nings­fusk, och hur ser kul­tu­ren ut i for­skar­värl­den när det gäl­ler fus­ka­re? Ingen vet sä­kert, men i spå­ren ef­ter Mac­chi­a­ri­ni­af­fä­ren ska det grans­kas.

Ett pro­jekt vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tet ska un­der­sö­ka var­för fors­ka­re fus­kar och om­fatt­ning­en av ful­forsk­ning. Sol­maz Fi­liz Ka­ra­bag, uni­ver­si­tets­lek­tor vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tet, är pro­jekt­le­da­re, och be­rät­tar att hon och kol­le­gan Christi­an Berg­gren, pro­fes­sor eme­ri­tus, bör­ja­de in­tres­se­ra sig för fus­ket redan 2011.

– JAG HA­DE star­tat en öp­pen webb­sajt för fors­ka­re till­sam­mans med någ­ra vänner då. Vi upp­täck­te att folk skic­ka­de in ar­tik­lar som vi fick dra till­ba­ka. Vi blev så för­vir­ra­de, för det var in­te någ­ra små­sa­ker det hand­la­de om. Då bör­ja­de vi und­ra hur van­ligt det­ta med fusk är, be­rät­tar hon.

Se­dan bra­ka­de Mac­chi­a­ri­ni­af­fä­ren lös 2014. Först ha­de en väl­känd fors­ka­re i upp­drag att kon­trol­le­ra Mac­chi­a­ri­nis forsk­ning, men det vi­sa­de sig att Ka­ro­lis­ka In­sti­tu­tet (KI) av­vi­sa­de re­sul­ta­ten, be­rät­tar Christi­an Berg­man. KI tog strid för sin he­der, lik­som den an­sed­da tid­skrif­ten The Lan­cet, som pub­li­ce­rat Mac­chi­a­ri­nis forsk­ning,

DET­TA FICK DEM att bli allt mer ny­fik­na på fe­no­me­net fusk, och hur fors­karmil­jö­er fun­ge­rar när det gäl­ler kul­tur och öp­pen­het kring fusk och kri­tik.

– Mac­chi­a­rini­fal­let har gett oss en stark mo­ti­va­tion att un­der­sö­ka in­te ba­ra in­di­vi­der, ut­an ock­så fors­karmil­jö­er, sä­ger Sol­maz Fi­liz Ka­ra­bag.

Nu ska hon och Christi­an Berg­man gö­ra en stor un­der­sök­ning bland fors­ka­re, för att för­sö­ka ta re­da på hur van­ligt fus­ket är, och hur oli­ka fors­kar­grup­per age­rar.

– I Mac­chi­a­rini­fal­let så fick vis­sel­blå­sa­re väl­digt li­te stöd, och vi und­rar om det är så på and­ra håll ock­så, och var­för det är så. Vi vill tit­ta på vär­de­ring­ar och nor­mer in­om for­skar­värl­den, sä­ger Sol­maz Fi­liz Ka­ra­bag.

Pro­jek­tet har fått 4 mil­jo­ner kro­nor för att under tre år un­der­sö­ka forsk­nings­fusk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.