Loc­ket på om två år gam­malt mord­fall

Göteborgs-Posten - - Nyheter - BROTT Två per­so­ner sit­ter häk­ta­de miss­tänk­ta för mor­det. SAND­RA DIVINYI sand­ra.divinyi@gp.se

I mitten av sep­tem­ber 2016 sked­de ett mord i Gö­te­borg. Nu sit­ter två per­so­ner häk­ta­de på san­no­li­ka skäl miss­tänk­ta för då­det. En av dem är en kvin­na i 35-års­ål­dern. Men vem off­ret är och vad som har hänt ho­nom vill po­lis och åkla­ga­re in­te be­rät­ta.

Po­lis och åkla­ga­re är myc­ket för­teg­na om ären­det. Det som är känt är att ett mord be­gicks i Gö­te­borg den 12 sep­tem­ber 2016. En­ligt upp­gif­ter till GP är off­ret en man.

– Jag bru­kar in­te va­ra så här för­te­gen men ibland blir det så, kon­sta­te­rar kam­mar­å­kla­ga­re Jo­han Udén och fort­sät­ter.

– Det gyn­nar in­te ut­red­ning­en att be­rät­ta mer. Så små­ning­om kom­mer det i bäs­ta fall bli of­fent­ligt.

I för­ra vec­kan an­hölls en man i 40-års­ål­dern på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för mor­det. Han häk­ta­des ti­di­ga­re i vec­kan.

– Han för­ne­kar den här gär­ning­en, sä­ger hans ad­vo­kat An­ders Lysén.

Där­ef­ter har yt­ter­li­ga­re en per­son an­hål­lits och på fre­da­gen häk­ta­des kvin­nan i 35-års­ål­dern.

– Hon för­ne­kar brott, sä­ger ad­vo­kat Vik­tor Ös­ter­berg.

Mia Sand­ros ut­sågs i vec­kan till mål­sä­gan­de­bi­trä­de till fle­ra av off­rens an­hö­ri­ga. Hon vill in­te hel­ler sä­ga nå­got om vem off­ret är.

– Vad jag för­står, ut­i­från mi­na kli­en­ters per­spek­tiv, har man in­te rik­tigt ve­tat vad som har hänt med den här per­so­nen. Per­so­nen har ba­ra va­rit bor­ta. Det har be­dri­vits en för­un­der­sök­ning he­la ti­den men det är först nu det bör­jar hän­da nå­got i ut­red­ning­en.

Har man hit­tat per­so­nen?

– Det vet jag in­te, men jag tän­ker att så mås­te det rim­li­gen va­ra, sä­ger Mia Sand­ros och be­rät­tar att hon hop­pas att hon kom­mer att få mer in­for­ma­tion om ären­det in­om kort.

Jo­han Udén vill in­te kom­men­te­ra om off­ret har hit­tats.

Ar­kiv­bild: TT

MISS­TAN­KE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.