Stäl­ler ut konst­verk som be­sö­ka­re kan ta på

Göteborgs-Posten - - Nyheter: - MÖLN­LYC­KE FÄRGRIKT. CHAR­LOT­TE GAD ny­he­ter@gp.se

Konst­nä­ren och de­sig­nern Ca­mil­la Lund­blad Ili­efskis mål­ning­ar är ska­pa­de av garn och luft­pi­stol. In­spi­ra­tion får hon i mö­tet med ar­ki­tek­tur, må­le­ri, ma­te­ri­al och hant­verk. Just nu på­går hen­nes ut­ställ­ning Chro­ma i Möln­lyc­ke kul­tur­hus.

Färgrikt och med mjukt ma­te­ri­al – Ca­mil­la Lund­blad Ili­efskis konst­verk drar in­te ba­ra blic­ken till sig ut­an man får lust att ta på dem. Och det får man.

– Ja, ab­so­lut, ba­ra man in­te har sylt på hän­der­na, sä­ger Ca­mil­la skämt­samt.

Hen­nes tolv tuf­ta­de mål­ning­ar häng­er i Ne­mes­hal­len i Möln­lyc­ke kul­tur­hus till 17 no­vem­ber.

Det är första gång­en hon har en se­pa­ra­tut­ställ­ning. Någ­ra av konst­ver­ken är helt ny­gjor­da, en del någ­ra år gam­la. Den största mål­ning­en, som är tre me­ter bred, är i blick­fång­et när man sti­ger in i rum­met. Den är redan såld till det nya kul­tur­hu­set i Kniv­s­ta.

– Det är väl­digt ro­ligt att job­ba med of­fent­li­ga ut­smyck­ning­ar, jag hop­pas att det ska bli mer av det i fram­ti­den.

Nå­gon konst­närs­bak­grund har hon in­te men upp­muntran från hen­nes för­äld­rar räck­te långt.

HEN­NES KONSTNÄRLIGA in­tres­se fanns ti­digt. Hon gick gra­fisk ut­bild­ning på gym­na­si­et, där­ef­ter för­be­re­dan­de konst­sko­lor, KV-konst­sko­la, ett år på Gö­te­borgs konst­sko­la och fem år på HDK, Hög­sko­lan för de­sign och konst­hant­verk, där hon ut­bil­da­de sig till gra­fisk de­sig­ner. Se­dan 2007 är hon de­sign­lä­ra­re på sko­lan och har sam­ti­digt ut­veck­lat sitt eget konst­när­skap vid si­dan av.

– Sko­lan är ut­veck­lan­de och ger ett in­tel­lek­tu­ellt ut­byte.

Jag gil­lar att va­ra i sam­man­hang. Det är en här­lig mil­jö och det är fan­tas­tiskt att träf­fa stu­den­ter.

För åt­ta år se­dan bör­ja­de hon job­ba med tex­til. Tek­ni­ken hon använder kal­las för tuft­ning.

Hon spän­ner upp en stor väv i en trä­ram och skis­sar upp for­mer som hon se­dan fyl­ler med garn­trå­dar i ull och lin i oli­ka fär­ger. Trå­dar­na skju­ter hon på plats med hjälp av en tryck­luftspi­stol.

– Det är in­te som att vä­va ut­an mer som må­le­ri. Jag job­bar väl­digt in­tui­tivt och har ingen plan, jag fyl­ler i de oli­ka fäl­ten i mål­ning­en li­te slumpar­tat, läg­ger till, byg­ger upp med garn, så väx­er bil­den fram. Jag har ar­be­tat som gra­fisk form­gi­va­re men sak­na­de en slags ma­te­ri­a­li­tet. Tuft­ning är en tek­nik som pas­sar mig väl­digt bra.

INSPIRATIONEN FÅR HON från ex­em­pel­vis i mö­tet med ar­ki­tek­tur, må­le­ri, ma­te­ri­al och hant­verk. För hen­ne är själ­va gö­ran­det i ska­pan­det vik­tigt.

– Allt som har med eget gö­ran­de är jag in­tres­se­rad av, i den stun­den när det väx­er fram och blir nå­got. Det är svårt att sät­ta ord på vad det är som hän­der med mig just då. Det är in­tui­tivt.

Bild: CHAR­LOT­TE GAD

BERÖRING. ”För mig är ma­te­ri­a­let vik­tigt. Jag äls­kar färg och sät­ter fär­ger mot varand­ra och ser vad som hän­der. Jag vill mat­re­a­li­se­ra, ar­be­ta myc­ket med hän­der­na”, sä­ger Ca­mil­la Lund­blad Iki­efski.

Mål­ning­en Still li­fe, hand­tuf­tad i lin och ull, har köpts för att hänga i ett ny­byggt kul­tur­hus i Kniv­s­ta.

EGEN STIL. Ca­mil­la Lund­blad Ili­efski stäl­ler ut tolv mål­ning­ar, hand­tuf­ta­de i lin och ull, i Möln­lyc­ke kul­tur­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.