Ef­ter rån­för­sö­ket: ”Vi me­na­de ing­et il­la”

Göteborgs-Posten - - Nyheter - BROTT SAND­RA DIVINYI sand­ra.divinyi@gp.se

Sent på kväl­len val­de rå­nar­na ut ett of­fer, rik­ta­de en pi­stol mot hen­ne och kräv­de peng­ar. När kvin­nan sa att hon in­te ha­de plån­bo­ken med sig bad rå­nar­na om ur­säkt och sök­te upp näs­ta of­fer. Där fick de sam­ma svar och åte­ri­gen bad rå­nar­na om ur­säkt. Nu har män­nen dömts.

Sent på lör­dags­kväl­len den 15 sep­tem­ber gick en kvin­na ut för att slänga skräp ut­an­för sin bo­stad i cen­tra­la Nö­dinge. Då kom två maske­ra­de män fram till hen­ne. En av dem vi­sa­de en pi­stol för kvin­nan och sa till hen­ne att föl­ja med till en ban­ko­mat för att ta ut peng­ar.

– Jag sva­ra­de att jag in­te ha­de med mig någ­ra så­da­na gre­jer när jag skul­le slänga so­por­na och att jag in­te har någ­ra peng­ar i al­la fall, berättade kvin­nan i för­hör.

Hen­nes ord fick män­nen att bac­ka.

– En av dem sa ”vi läg­ger ner det här, vi me­na­de ing­et il­la, vi ska in­te gö­ra dig il­la”. De ska­ka­de hand med mig se­dan gick de ner mot tor­get, sa kvin­nan i för­hör.

Kvin­nan sök­te upp en väk­ta­re i om­rå­det sam­ti­digt som de två rå­nar­na drog sig mot tåg­sta­tio­nen.

Här ha­de en kvin­na precis sti­git av tåget och var på väg hem när män­nen gick fram till hen­ne. Åte­ri­gen rik­ta­des en pi­stol mot det ut­val­da off­ret och de unga män­nen kräv­de 2 000 kro­nor av hen­ne.

När hon sa att hon ba­ra ha­de 20 kro­nor tog den ena gär­nings­man­nen hen­ne på ar­men och bad om ur­säkt.

– Kil­lar­na var in­te ver­balt hot­ful­la, el­ler i sitt kropps­språk. Det hot­ful­la var att få en pi­stol näs­tan in­körd ma­gen, sa off­ret i ett för­hör.

DET FÖRSTA off­ret stod just då till­sam­mans med en väk­ta­re ba­ra någ­ra hund­ra me­ter från plat­sen där kväl­lens and­ra rån­för­sök äg­de rum. Plöts­ligt dök de två män­nen upp fram­för dem – nu omas­ke­ra­de.

Po­lis ha­de kal­lats till plat­sen och när de kom bör­ja­de de ja­ga de miss­tänk­ta. Ef­ter un­ge­fär en tim­mes le­tan­de kun­de den förs­te man­nen gri­pas och po­li­ser­na kon­sta­te­ra­de att han var på­tag­ligt på­ver­kad av dro­ger.

Den and­re man­nen greps ett dygn se­na­re. Då ha­de han med hot om våld för­sökt stjä­la kassa­peng­ar från en re­stau­rang i Ale. Han rå­na­de även en ben­sin­sta­tion i Ale. Här höll han fram en kniv mot per­so­na­len och sa ”ge mig peng­ar­na an­nars hug­ger jag dig”. Han fick med sig ci­ga­ret­ter och triss­lot­ter till ett vär­de av 4 360 kro­nor.

– Jag kan idag in­te för­stå att jag gjor­de en så­dan här grej, jag ång­rar mig myc­ket och skul­le gär­na vil­ja be den på ben­sin­sta­tio­nen om ur­säkt, sa han i för­hör.

DEN 19-ÅRI­GE MAN­NEN döms för rån, tre rån­för­sök, våld­samt mot­stånd och ringa nar­ko­ti­kabrott till skydds­till­syn med sär­skild be­hand­lings­plan.

Tings­rät­ten skri­ver att om de skul­le ha dömt ho­nom till fäng­el­se ha­de straf­fet lan­dat på ett år och tre må­na­der.

Den 20-åri­ge man­nen döms för två rån­för­sök samt ringa nar­ko­ti­kabrott till skydds­till­syn och att ge­nom­gå den vård och be­hand­ling som fri­vår­den an­ser är lämp­lig.

Tings­rät­ten skri­ver att de gär­ning­ar han döms för har ett sam­man­lagt straff­vär­de om tio må­na­der.

Män­nen, som för­ne­kar att de för­sökt rå­na de två kvin­nor­na, har sagt att de in­te har någ­ra, el­ler väl­digt sva­ga min­nes­bil­der från kväl­len på grund av att de var drog­på­ver­ka­de. I po­lis­för­hör har den äld­re av dem be­rät­tat sin ver­sion av vad som hän­de under nat­ten.

– Jag ser ho­nom springa fram till en per­son och tryc­ka upp pi­sto­len mot an­sik­tet, sa han om den medå­ta­la­de vän­nen.

– Jag för­sök­te stop­pa ho­nom och sa för­låt och kän­de att en kvin­na på 60 år ska ju in­te be­hö­va få en pi­stol upp­tryckt i an­sik­tet. Det en­da jag har gjort är att för­sö­ka stop­pa en man från att tryc­ka upp ett va­pen i hen­nes an­sik­te och rå­na hen­ne. Jag sa ba­ra ”ing­et il­la me­nat, det är in­te rik­tat mot dig”.

Bild: PO­LI­SEN

Bild från rå­net mot ben­sin­sta­tio­nen. DÖMD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.