Klar­tec­ken för raf­fi­na­de­ri trots ut­släpp­so­ro

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

KLI­MAT: Pre­em har fått klar­tec­ken att byg­ga ut sitt ol­je­raf­fi­na­de­ri i Ly­se­kil. En­ligt lo­ka­la me­di­er har mark- och mil­jö­dom­sto­len gett till­stånd för ut­bygg­na­den, en in­ve­ste­ring på 15 mil­jar­der kro­nor. Sam­ti­digt har det pla­ne­ra­de byg­get väckt kri­tik från Na­tur­skydds­för­e­ning­en, som häv­dar att kol­di­ox­id­ut­släp­pen från raf­fi­na­de­ri­et

kom­mer att för­dubb­las, vil­ket bland an­nat SVT Ny­he­ter Väst och Ekot rap­por­te­rat om.– Frå­gan är om det här är en glo­bal frå­ga el­ler en lo­kal frå­ga. Vi släp­per ut mind­re kol­di­ox­id än vad de fles­ta and­ra raf­fi­na­de­ri­er gör, sä­ger Pe­ter Abra­hams­son, af­färs­om­rå­des­chef för raf­fi­ne­ring vid Pre­em, till Ekot. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.