Vol­vo Cars stop­par ex­por­ten av S60 och XC60

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - FOR­DON ANTHON NÄSSTRÖM anthon.nasstrom@gp.se

Med an­led­ning av han­dels­kri­get mel­lan USA och Ki­na skro­tar Vol­vo Cars pla­ner­na på att ex­por­te­ra bi­lar mel­lan län­der­na.

En­ligt ny­hets­by­rån Bloom­berg kom­mer Vol­vo att av­bry­ta im­por­ten av den Ki­na­till­ver­ka­de XC60-mo­del­len till USA. Sam­ti­digt stop­pas pla­ner­na på att ex­por­te­ra S60-bi­lar från USA-fa­bri­ken till Ki­na.

Skä­let är de ny­li­gen in­för­da bil­tul­lar­na som upp­rät­tats mel­lan län­der­na och det upp­trap­pa­de han­dels­kri­get som på­går.

– Vi gör in­te den här för­änd­ring­en med ett le­en­de, men vi vet vad som be­hö­ver gö­ras, sä­ger Andre­as Gustafsson, chef över Vol­vo Cars USA-en­het, till Bloom­berg.

USA:S PRE­SI­DENT Do­nald Trump in­för­de i som­ras av­gif­ter på 27,5 pro­cent på ki­ne­sisk bi­lim­port. Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping sva­ra­de då med att hö­ja tul­lar­na i lan­det till 40 pro­cent på USA-till­ver­ka­de bi­lar.

Andre­as Gustafsson sä­ger i artikeln att Vol­vo Cars kom­mer fort­sät­ta att ex­por­te­ra S60 till Eu­ro­pa från USA och im­por­te­ra XC60 från Eu­ro­pa till USA.

Det var i ju­ni som Vol­vo Cars in­vig­de sin USA-fa­brik i Char­leston ef­ter år av pla­ne­ring och byg­gan­de.

– Man kan tän­ka sig att fa­bri­ken är flex­i­bel så att de även kan till­ver­ka and­ra bil­mo­del­ler där, och på vis blir de in­te så be­ro­en­de av im­port av and­ra for­don till USA. Ett su­per­läge, och jag vet in­te om det är bonn­rö­ta el­ler skick­lig ana­lys som lig­ger bakom att de öpp­nar i USA just nu, sa Fred­rik Si­dahl, vd för bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen FKG, For­dons­kom­po­nent­grup­pen, då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.