Ru­ag Spa­ce sä­ger upp in­gen­jö­rer

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - ARBETSMARKNAD MARIE KENNEDY marie.kennedy@gp.se

Ru­ag Spa­ce i Gö­te­borg har sagt upp 60 in­gen­jö­rer och ad­mi­nist­ra­tö­rer, för att mö­ta den mins­kan­de ef­ter­frå­gan.

Ru­ag Spa­ce i Gö­te­borg som ut­veck­lar och till­ver­kar avan­ce­rad elekt­ro­nik för rymd­verk­sam­het har sagt upp 60 an­ställ­da som fick läm­na fö­re­ta­get den 5 no­vem­ber.

De be­rör­da yr­kes­grup­per­na är tjäns­te­män som in­gen­jö­rer och ad­mi­nist­ra­tö­rer, men ingen i pro­duk­tion.

– Or­sa­ken är en ned­gång i de eu­ro­pe­is­ka rymdi­ni­ti­a­ti­ven som vi ser de kom­man­de åren. Det har va­rit en väl­digt hög ak­ti­vi­tet i den Eu­ro­pe­is­ka rymd­or­ga­ni­sa­tio­nen ESA och den eu­ro­pe­is­ka in­du­strin under de gång­na åren. Nu går man in mer i en bru­kar­fas av de nya sy­ste­men, och då får vi en mins­kad ef­ter­frå­gan på ut­veck­lings­si­dan under ett an­tal år fram­ö­ver, sä­ger vd:n An­ders Lar­son.

Kvar på an­lägg­ning­en i Gö­te­borg blir 290 per­so­ner, där en stor del ar­be­tar in­om pro­duk­tion.

BRAN­SCHEN HAR BÖR­JAT för­änd­ras, där mer risk­ka­pi­tal har bör­jat flö­da in till USA men även Eu­ro­pa. Det driver verk­sam­he­ten mot två ben: ett som be­står av mer tra­di­tio­nel­la, in­sti­tu­tio­nel­la mark­na­der, och ett som rik­tas mot mer in­dust­ri­el­la vill­kor.

– Kon­kur­ren­sen har skärpts och pres­sen är rätt hård. Det gör att vi mås­te se över vå­ra kost­na­der när vi ser en vo­lym­ned­gång, och det hand­lar ock­så om en ef­fek­ti­vi­se­ring, sä­ger han.

Käl­lor har fram­fört kri­tik mot fö­re­ta­get att vars­let la­des i ju­li när al­la var på se­mes­ter, och att per­so­na­len först blev in­for­me­rad när den kom till­ba­ka i au­gusti.

– Vi val­de att in­te kal­la in he­la per­so­na­len när vi la­de vars­let, vi såg det som praktiskt omöj­ligt, sä­ger An­ders Lar­son.

En­ligt Aka­de­mi­ker­för­e­ning­en på Ru­ag la­des vars­let helt kor­rekt och att fö­re­ta­get följ­de Las till punkt och pric­ka.

Hur ser ni på att så många in­gen­jö­rer mås­te slu­ta?

– Det byg­ger på en eko­no­misk ana­lys som är fullt rim­lig från fö­re­ta­get. Om man ska se det po­si­ti­va i si­tu­a­tio­nen så är det att det sker vid ett till­fäl­le när det är hög­tryck ef­ter in­gen­jö­rer, så de som sägs har an­tag­li­gen sto­ra möj­lig­he­ter att få nya ar­be­ten al­li­hop, sä­ger Carl Eng­ström, ord­fö­ran­de i Aka­de­mi­ker­för­e­ning­en på Ru­ag.

DE KONSULTER SOM ar­be­tat in­om fö­re­ta­get har fått läm­na redan ti­di­ga­re.

Så Ru­ag Spa­ce sät­ter fo­kus på pro­duk­tion och in­te in­no­va­tion fram­ö­ver?

– Vi läg­ger in­te ned ut­veck­lings­si­dan, men vi mins­kar ned den till 2014 års ni­vå un­ge­fär. Och vi kom­mer fort­fa­ran­de att ha kvar över 240 tjäns­te­män i Gö­te­borg, sä­ger An­ders Lar­son.

Han ser ingen änd­ring under de kom­man­de åren.

– Om un­ge­fär två år bör­jar det vän­da upp­åt igen på den eu­ro­pe­is­ka si­dan, men vi har am­bi­tio­ner att växa på and­ra mark­na­der och att öka vå­ra vo­ly­mer i USA, sä­ger han.

Fö­re­ta­get tän­ker in­te flyt­ta någ­ra job­ba från Sve­ri­ge till USA.

Bild: JONAS LINDSTEDT

DRAR NER.Ru­ag Spa­ce drar ner på ut­veck­lings­per­so­nal och läg­ger mer fo­kus på pro­duk­tion fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.