NK:s gam­la valv­blir åter re­stau­rang

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - RE­STAU­RANG MICHAELA KARLéN michaela.kar­len@gp.se

Hung­ri­ga kun­der på NK mås­te snart gå un­der jor­den. La­gom till jul­skylt­ning­en öpp­nar näm­li­gen en re­stau­rang i de 300 år gam­la val­ven un­der va­ru­hu­set. GP följ­de med till den an­ri­ka käl­lar­lo­ka­len.

En halv vå­ning un­der mark­plan rå­der ar­bets­plats: än­nu in­te mon­te­ra­de mont­rar, plast­skyn­ken och ban­kan­de ljud fyl­ler N K:s ned­re plan. Det är bråt­tom. Varu­hus­che­fen Nen­ne Pet­ters­son står un­der det välv­da te­gel­ta­ket där det om två vec­kor ska öpp­na re­stau­rang.

Val­ven bygg­des nå­gon gång i bör­jan 1700-ta­let och an­vän­des då som ma­ga­sin.

– Val­ven har en jät­te­spän­nan­de histo­ria. 1792 var det en stor brand i Gö­te­borg och då brann det i stort sett på 99 av 101 tom­ter. Men det här be­va­ra­des ef­tersom det är gjort i sten, sä­ger Nen­ne Pet­ters­son och fort­sät­ter:

– Ef­ter den här bran­den upp­ma­na­de man al­la att byg­ga i te­gel el­ler be­tong i stäl­let för trä. Men det var så myc­ket dy­ra­re, så folk bryd­de sig in­te om det ut­an bygg­de i trä än­då.

NÄR NK ÖPPNADE 1971 hu­se­ra­de det re­dan en re­stau­rang un­der käl­lar­val­ven: Re­stau­rang Fer­dinand från ti­den då Ferd. Lun­dquist & Co drev va­ru­hus i bygg­na­den. Re­stau­rang­en stäng­des i bör­jan

av 2000-ta­let och se­dan dess har inga kun­der satt sin fot un­der 1700-tals­val­ven. Tills nu.

NÄR MAN IN­LED­DE ett ar­be­te med att för­stär­ka fas­tig­he­tens grund föd­des idén till en ny re­stau­rang.

– Vi tänk­te ”låt oss gö­ra nå­got här när vi än­då är ne­re och stö­kar”, sä­ger Nen­ne Pet­ters­son.

La­gom till va­ru­hu­sets tra­di­tions­en­li­ga jul­skylt­ning den 18 no­vem­ber ska en re­stau­rang och en mind­re sa­lu­hall, där man kan äta el­ler kö­pa med sig lät­ta­re mat, stå fär­dig. Allt i re­gi av Swe­dish tas­te som grun­dats av Mag­nus Lind­ström, vin­na­re av Årets Kock 2003.

– MED NAMNET ”Swe­dish tas­te” är kon­cep­tet näs­tan klart med en gång. Det är svens­ka och nor­dis­ka ma­tin­flu­en­ser och fisk och skal­djur nu när vi är i Gö­te­borg, sä­ger Kristof­fer Svanström, re­stau­rang­ens köks­chef.

NK i Gö­te­borg har ett fång re­stau­rang­er och café­er re­dan som fo­ku­se­rar mest på fi­ka och lät­ta­re lunch. Me­dan mo­der­va­ru­hu­set i Stock­holm har sat­sat på fle­ra or­dent­li­ga re­stau­rang­er har plats­bris­ten i Gö­te­borg stått som hin­der. I hu­vud­sta­den har de un­ge­fär 25 000 kvadrat­me­ter att bre­da ut sig på me­dan va­ru­hu­set i Gö­te­borg är knappt hälf­ten så stort.

– Vi har sak­nat en re­stau­rang här på NK i Gö­te­borg – jät­te­många kun­der frå­gar var­för har vi in­te mat och dryck. Vi vet ju att det är nyc­keln till att ska­pa en han­dels­plats el­ler mö­tes­plats, sä­ger Nen­ne Pet­ters­son.

VA­RU­HU­SETS glas-, pors­lins­och köks­av­del­ning flyt­tar även från sin nu­va­ran­de plats till ut­rym­me bred­vid re­stau­rang­en.

NYTT LIV. Från 300 år gam­mal la­ger­lo­kal till re­stau­rang. Så här ska det se ut när det blir fär­digt.

Bil­der: BJÖRN LAR­S­SON ROSVALL

Mag­nus Lind­ström, grun­da­re av Swe­dish tas­te och Kristof­fer Svanström, köks­chef står i det bli­van­de kö­ket. På den und­re bil­den vi­sas hur val­ven ser ut i dag.

KRÖGARE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.