Kraf­tig ök­ning av an­ti­se­mi­tism

Göteborgs-Posten - - Världen -

FRANKRIKE: An­ta­let an­ti­se­mi­tis­ka in­ci­den­ter i Frankrike har ökat med 69 pro­cent un­der årets förs­ta nio må­na­der jäm­fört med sam­ma pe­ri­od fö­re­gå­en­de år, upp­ger lan­dets pre­miär­mi­nis­ter Édou­ard Philip­pe. Den os­mick­ran­de siff­ran of­fent­lig­görs på 80-års­da­gen av Kri­stall­nat­ten, då na­zis­ter­na i Tyskland mör­da­de hund­ra­tals ju­dar och för­stör­de sy­na­go­gor och ju­diskäg­da bu­ti­ker över he­la lan­det.

Frans­ka re­ge­ring­en pla­ne­rar en skärp­ning av la­gar­na om hets mot folk­grupp på nä­tet, och vill öka tryc­ket på so­ci­a­la me­die-fö­re­tag att ta bort ra­sis­tiskt och an­ti­se­mi­tiskt in­ne­håll. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.