Vi­king­a­skepp hit­tat – ut­an ett en­da spad­tag

FORSK­NING: Res­ter­na av fem lång­hus, ett ti­o­tal grav­hö­gar och ett över 20 me­ter långt vi­king­a­skepp. Fyn­det i nors­ka Viks­let­ta, mind­re än tio kilo­me­ter från den svens­ka grän­sen, har bli­vit en världs­sen­sa­tion. Till sin hjälp ha­de fors­kar­na en så kal­lad ge­o­ra

Göteborgs-Posten - - Världen -

– Det är som en guld­skatt. Om skep­pet är nå­gorlun­da be­va­rat är det första gång­en på över hund­ra år som man gör ett så­dant fynd, sä­ger en av ar­ke­o­lo­ger­na bakom upp­täck­ten, Knut Paa­sche vid Norsk In­sti­tutt for Kul­tur­min­ne­forsk­ning.

FYN­DET, SOM PRESENTERADES för ba­ra ett par vec­kor se­dan, gjor­des med hjälp av så kal­lad ge­o­ra­dar – ut­an att ar­ke­o­lo­ger­na be­höv­de ta så myc­ket som ett spad­tag. Där­för vet fors­kar­na än­nu in­te om nå­got, och i så fall hur myc­ket, av skep­pet som är be­va­rat.

En gång i ti­den täck­tes bå­ten av en stor jord­hög, 30 me­ter i di­a­me­ter, som schak­ta­des bort i slu­tet av 1800-ta­let.

Från an­teck­ning­ar vet fors­kar­na ex­akt när hö­gen för­svann. An­tag­li­gen stack ak­tern och fören upp ur grav­hö­gen, men de har för­svun­nit. An­ting­en har de rutt­nat bort el­ler så för­svann de när hö­gen togs bort.

– Det är allt­så bot­ten av skep­pet som lig­ger där. Den är om­kring 20 me­ter, vil­ket in­ne­bär att skep­pet kan ha va­rit så långt som 24 me­ter. Vi vet in­te hur myc­ket av bå­ten som finns kvar, men att det lig­ger ett skepp där är vi helt hund­ra på.

Men hur vet ni att det är just ett vi­king­a­skepp?

– Skep­pet lig­ger en kilo­me­ter från kus­ten. Vem drar ett 24 me­ter långt skepp en kilo­me­ter? Men på vi­kin­ga­ti­den stod ha­vet 4,5 me­ter hög­re. Då var det nä­ra kus­ten. Dess­utom var det re­la­tivt van­ligt med skepp i grav­hö­gar under den här ti­den.

EN­LIGT KNUT PAA­SCHE, vars dok­tors­av­hand­ling hand­la­de om des­sa skepp, är skepps­gra­var ef­ter­trak­ta­de av arkeologer av fle­ra an­led­ning­ar. Dels finns i prin­cip ba­ra tre mer el­ler mind­re väl­be­va­ra­de skepp från den här ti­den, al­la i Nor­ge, dels kan des­sa gra­var va­ra ful­la av and­ra fynd.

– Det kan fin­nas allt möj­ligt som de tänk­te sig att man be­höv­de i li­vet ef­ter det­ta, som möb­ler och köks­red­skap. I dag har vi hit­tat fler än tu­sen vi­king­as­värd. Vi be­hö­ver in­te fler. Där­e­mot be­hö­ver vi lä­ra oss mer om själ­va skep­pen, sä­ger Paa­sche.

– Det finns ba­ra tre styc­ken, av kans­ke tu­sen­tals. Även om själ­va skep­pet är bor­ta bru­kar skepps­spi­kar­na fin­nas kvar och med hjälp av dem går det of­tast att re­kon­stru­e­ra hur skep­pet en gång i ti­den såg ut.

Utö­ver grav­hö­gen med skep­pet har ar­ke­o­lo­ger­na hit­tat två and­ra li­ka sto­ra grav­hö­gar samt res­ter­na från mel­lan fem och nio mind­re gra­var. Dess­utom har de lo­ka­li­se­rat stolp­hål från fem så kal­la­de lång­hus, varav någ­ra tycks ha va­rit an­märk­nings­värt sto­ra.

UPP­TÄCK­TEN GJOR­DES ALLT­SÅ med hjälp av en så kal­lad ge­o­ra­dar, som kan lik­nas vid ett eko­lod. Utrust­ning­en skic­kar ut en sig­nal som tar sig ner ge­nom jord­lag­ren. Om sig­na­len stö­ter på nå­got hårt re­flek­te­ras den till­ba­ka till en mot­ta­ga­re, om in­te för­svin­ner den ner i jor­den. Re­sul­ta­tet blir en bild i oli­ka svart-vi­ta ny­an­ser.

– Det vi le­tar ef­ter är ano­ma­li­er, av­vi­kel­ser under mar­ken där det lig­ger el­ler har le­gat oli­ka fö­re­mål.

En­ligt Paa­sche är tek­ni­ken över­läg­sen för att snabbt scan­na av ett om­rå­de och ve­ta var man ska grä­va. Det en­da pro­ble­met, en­ligt ho­nom, är att arkeologer of­ta är stock­kon­ser­va­ti­va när det kom­mer till val av me­to­der. I Sve­ri­ge har ge­o­ra­darn in­te fått nå­got stör­re ge­nom­slag.

– Av tra­di­tion schak­tar man i Sve­ri­ge, vil­ket även fö­re­kom­mer i Nor­ge. Jag har per­son­li­gen be­vitt­nat hur en gräv­ma­skin schak­tat upp ett tu­sen­å­rigt vi­king­as­värd i

Bild: NORSK IN­STI­TUTT FOR KUL­TUR­MIN­NE­FORSK­NING

GRAV. Så här tror fors­kar­na att skepps­gra­ven såg ut in­nan den täck­tes över med jord. Själ­va hö­gen schak­ta­des bort i slu­tet av 1800-ta­let, men ba­ra 50 cen­ti­me­ter under mar­ken hop­pas fors­kar­na än­då hit­ta res­ter­na av det drygt 20 me­ter långa skep­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.